Tietoa tulorekisteristä

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista.

Vuonna 2023 vastaanotimme tulorekisteriin 59 miljoonaa palkkatietoilmoitusta, 2 miljoonaa työnantajan erillisilmoitusta sekä 60 miljoonaa etuustietoilmoitusta.

Palkkatietoja ilmoitti kaikkiaan 270 000 maksajaa. Etuuksia ilmoitti liki 700 maksajaa. Vuoden lopussa tulorekisteri sisälsi palkkatietoja 3,1 miljoonasta henkilöstä ja etuustietoja 3,5 miljoonasta henkilöstä.

Tulorekisteriä hyödyntää omassa päätöksenteossaan nyt yli 370 organisaatiota. Vuonna 2023 jaoimme tulotietoja tiedonsaantiin oikeutetuille tiedon käyttäjille yli 890 miljoonaa kertaa.

Palkkatiedot ovat tulorekisterissä vuodesta 2019 alkaen ja eläke- ja etuustiedot vuodesta 2021 alkaen.

Tulorekisteri pähkinänkuoressa

Tulojen maksajat, kuten työnantajat ja etuuden maksajat, ilmoittavat tiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti, jokaisesta henkilöstä ja maksutapahtumasta erikseen. Yksityishenkilönä voit katsoa sähköisestä asiointipalvelusta omia tietojasi tai tietoja, joihin olet saanut valtuuden.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin sähköisesti. Ne voivat siirtyä suoraan maksujärjestelmästä rajapinnan kautta tai ne voi ilmoittaa sähköisessä asiointipalvelussa. Paperilomaketta voi käyttää vain erityisestä syystä palkkatietojen ilmoittamiseen. Eläke- ja etuustietoja ei voi antaa paperilomakkeella ollenkaan.

Tulorekisterin tietoja saavat käyttää vain ne viranomaiset ja muut tahot, joilla on siihen lakisääteinen oikeus. Tietojen ilmoittaminen ja hyödyntäminen on maksutonta. Tietojen ilmoittamista ja käyttämistä säätelee laki tulotietojärjestelmästä.

Tulorekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena toimii Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Tulorekisteriyksikkö vastaa myös positiivisesta luottotietorekisteristä.

Tulotietojen lisäksi tulorekisteriin ilmoitetaan työntekijän palvelussuhdetta ja poissaoloja koskevia tietoja. Rekisteriin ilmoitetaan myös verovapaiden eläkkeiden ja muiden etuuksien tiedot, joita Kela tarvitsee perustoimeentulotuen käsittelyssä.

Tulorekisteriin ei ilmoiteta arkaluonteisia tietoja, kuten esimerkiksi tietoa maksetusta toimeentulotuesta. Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle on lisäksi rajattu esimerkiksi suurin osa pääomatuloista, tositteen perusteella maksetut matka- ja majoittumiskorvaukset sekä yrittäjän työtulo, jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan.

Suomen tulorekisterin kaltaisia keskitettyjä ja reaaliaikaisia tulotietorekistereitä on käytössä muissakin maissa, mutta Suomen tulorekisteri on laajuudessaan ja ajantasaisuudessaan erityinen. Viranomaiset ja muut käyttöön oikeutetut tahot voivat hyödyntää rekisteriin tallennettuja tietoja samanaikaisesti ilman, että tulonsaajan tai työnantajan tarvitsee erikseen ilmoittaa niitä kullekin taholle.

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää suorituksen maksajien velvollisuuksia

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista vain kertaalleen tulorekisteriin. Tämän jälkeen ne ovat viranomaisten ja muiden tiedon käyttäjien käytössä reaaliaikaisesti. Kun suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot kerralla kattavasti, ei erinäisiä liitteitä tarvitse enää toimittaa esimerkiksi etuutta hakiessa.

Ilmoittamisen voi automatisoida kokonaan. Maksujärjestelmän ja tulorekisterin välille on tällöin rakennettu sähköinen yhteys eli rajapinta, jota pitkin tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista siirtyvät tulorekisteriin. Näin ilmoittamiseen ei tarvitse erikseen käyttää aikaa ja vaivaa.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käytetään reaaliaikaisesti muun muassa verotuksessa, etuuksien ja eläkkeiden myöntämisessä, vakuutuskorvausten käsittelyssä, työsuojelussa, tilastoissa sekä erilaisten asiakasmaksujen määrittämisessä.

Koska tulorekisterin tiedot ovat reaaliaikaisesti eri viranomaisten käytettävissä heti ilmoituksen antamisen jälkeen, ovat oikeat tulorekisteritiedot niin työnantajan, tulonsaajan kuin tiedon käyttäjänkin etu.

Työnantajan ja etuuden maksajan on korjattava ilmoittamissaan tiedoissa olevat virheet heti, kun virhe on huomattu. Tulorekisteriin ilmoitetuista tiedoista ja niiden korjaamisesta vastaa suorituksen maksaja. Tulorekisteriyksikön virkailija tai tulonsaaja ei voi korjata tietoja tulorekisteriin.

Tulorekisteri yrityksille ja organisaatioille

Palkkatiedot, eläkkeet ja etuustiedot ovat helposti tulonsaajan saatavilla

Yksityishenkilö voi katsoa tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta omia tulotietojaan tai tietoja, joihin on saanut valtuuden. Tulonsaaja saa rekisteristä reaaliaikaisen kokonaiskuvan palkka-, eläke- ja etuustiedoistaan.

Tulonsaaja voi tarkistaa tulorekisteristä myös sen, onko palkan tai etuuden maksaja hoitanut ilmoittamisvelvoitteensa. Jos tiedoissa on virhe, pyydä suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriviranomainen tai tulonsaaja ei voi korjata tietoja tulorekisteriin.

Viranomaiset ja muut tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tulotietoja suoraan tulorekisteristä. Käyttäjät saavat tiedot siinä aikataulussa ja laajuudessa, jolla tarvitsevat tietoja. Yksityishenkilön näkökulmasta tämä helpottaa asioiden hoitamista, koska omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulorekisterissä eikä tietoja tarvitse itse toimittaa viranomaisille esimerkiksi verokorttia hakiessa tai muun hakemuksen liitteenä.

Tulorekisteri yksityishenkilöille

Tulorekisteri automatisoi tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa

Tulorekisteri tarjoaa ajantasaisen tietokannan ansiotulotiedoista. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin ne ovat oikeutettuja ja mitä ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri myös mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan sekä yksinkertaistaa asiointia tiedon käyttäjien kanssa.

Tulorekisterin tavoitteena on tukea harmaan talouden torjuntaa. Kukin tiedon käyttäjä valvoo tulorekisteristä saatavia tietoja oman toimialansa näkökulmasta. Ilmoituspuutteet voidaan todeta hyvinkin pian suorituksen maksun jälkeen. Tietoja ei myöskään voi enää ilmoittaa vain jollekin viranomaiselle, koska saman ilmoituksen tietoja hyödyntävät kaikki tietoon oikeutetut tahot.

Tieto virtaa tulorekisterin läpi tiedon tuottajilta tiedon käyttäjille ja tulonsaajille.

Tutustu myös:

Tulorekisterin kehittäminen

Tiedon käyttäjät

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 1.4.2024