Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös ajoneuvon verottomasta käytöstä ja ajoneuvon luovuttajan verottoman käytön päättymisestä ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
14.12.2020
Diaarinumero
VH/7368/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 43 §:n 2 momentin, 57 §:n 2 momentin ja 58 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tietojen ilmoittaminen ja ajoneuvosta ilmoitettavat yhteiset tiedot

Ajoneuvon verottomasta käytöstä annettavassa ilmoituksessa on ilmoitettava tämän pykälän 2 momentissa luetellut tiedot ajoneuvosta sekä tämän päätöksen 2-7 §:ssä luetellut käytön verottomuuteen vaikuttavat tiedot sen verottoman käytön perusteen mukaan, jota ilmoitus koskee.

Ajoneuvosta on ilmoitettava seuraavat tiedot ellei 2-7 §:ssä toisin määrätä:

 1. ajoneuvon merkki, malli, valmistenumero, rekisteritunnus, rekisteröintimaa ja ajoneuvoluokka;
 2. ajoneuvoluokkana henkilöauto (M1), pakettiauto (N1), moottoripyörä (L3e), sivuvaunullinen moottoripyörä (L4e), kolmipyörä (L5e), nelipyörä (L7e), linja-auto (M2) tai jokin muu.

2 §

Toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon lyhytaikainen käyttö

Suomessa vakituisesti asuvan luonnollisen henkilön on ilmoitettava yksityiskäyttöön tuodun ajoneuvon käytön alkamis- ja päättymispäivä Suomessa, kun veroton käyttö perustuu autoverolain 37 §:ään.

3 §

Ulkomaisen työnantajan ajoneuvon käyttö työtehtäviin

Suomessa vakituisesti asuvan luonnollisen henkilön, jonka työpaikka sijaitsee ulkomailla, on ilmoitettava seuraavat autoverolain 38 §:ssä tarkoitetun ajoneuvon verottoman käytön verottomuuteen vaikuttavat tiedot:

 1. ajoneuvon omistaja ja haltija;
 2. ajoneuvon verottoman käytön aloittamispäivä Suomessa;
 3. työnantajan nimi, Y-tunnus tai ulkomainen muu tunnus, osoite, sijaintivaltio sekä yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero;
 4. muualla kuin Suomessa olevan työntekopaikan osoite ja sijaintivaltio.

4 §

Ulkomailla rekisteröidyn työsuhdeajoneuvon käyttö

Suomessa vakituisesti asuvan luonnollisen henkilön, jonka työnantajalla on kiinteä toimipaikka ulkomailla, on ilmoitettava seuraavat autoverolain 39 §:ssä tarkoitetun ajoneuvon verottoman käytön verottomuuteen vaikuttavat tiedot:

 1. ajoneuvon omistaja ja haltija;
 2. käytön alkamispäivä Suomessa;
 3. työnantajan nimi, Y-tunnus tai ulkomainen muu tunnus, osoite, sijaintivaltio sekä yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero;
 4. onko hakijan työsopimus toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen, määräaikaisen työsopimuksen päättymispäivä ja kuuluuko sopimukseen autoetu;
 5. arvio ajoneuvon käyttöpäivistä Suomessa ja ulkomailla seuraavan 12 kuukauden aikana.

Suomessa vakituisesti asuvan ammatinharjoittajan, joka on sijoittautunut ulkomaille tai tarjoaa ulkomailla palvelujaan, on ilmoitettava autoverolain 39 §:ssä tarkoitetun ajoneuvon verottoman käytön verottomuuteen vaikuttavina tietoina nimi, Y-tunnus tai ulkomainen muu tunnus, osoite, sijaintivaltio, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä arvio ajoneuvon käyttöpäivistä Suomessa ja ulkomailla seuraavan 12 kuukauden aikana.

5 §

Ulkomaisen opiskelijan ajoneuvon veroton käyttö

Opiskelijan, joka on tuonut ajoneuvon maahan sekä oleskelee Suomessa yksinomaan yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua varten ja jonka vakituinen asuinpaikka on ulkomailla, on ilmoitettava seuraavat autoverolain 34 §:ssä tarkoitetun ajoneuvon verottoman käytön verottomuuteen vaikuttavat tiedot:

 1. nimi, henkilötunnus, vakituinen asuinvaltio ja asuinosoite Suomessa;
 2. ajoneuvon verottoman käytön alkamispäivä Suomessa;
 3. oppilaitoksen nimi ja osoite, opiskelun alkamispäivä, lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivä sekä kuvaus opiskelusta ja mahdollisesta työnteosta.

6 §

Ajoneuvon myyntitarkoituksessa tapahtuva esittelykäyttö

Ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen, joka käyttää ajoneuvoa enintään yhdeksän kuukauden ajan liiketoiminnassaan lyhytaikaiseen, asiakasta kohden enintään kolmen vuorokauden pituiseen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn, on ilmoitettava seuraavat autoverolain 41 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun ajoneuvon verottoman käytön verottomuuteen vaikuttavat tiedot:

 1. onko ajoneuvo uusi vai käytetty;
 2. matkamittarilukema esittelykäytön alkaessa Suomessa mikäli kyseessä on käytetty ajoneuvo;
 3. esittelykäytön alkamispäivä Suomessa.

Ajoneuvosta ei ilmoiteta rekisteröintimaata eikä rekisteritunnusta.

7 §

Muu veroton käyttö

Sen, joka tuo ajoneuvon maahan tai ottaa ajoneuvon täällä autoverolain 41 §:n 1 momentin 1-3 tai 5-6 kohdassa taikka 2 momentissa tarkoitettuun verottomaan käyttöön, on ilmoitettava verottoman käytön perusteeksi jokin seuraavista käyttötarkoituksista:

 1. siirtoajo tuontipaikalta muualle maahan tai vientipaikalle;
 2. maahantuonti huoltoa, korjausta tai muuta käsittelyä varten;
 3. kokeilukäyttö;
 4. tyyppihyväksyntä;
 5. tutkimuskäyttö;
 6. lyhytaikainen esittely;
 7. ajoneuvon kilpailukäyttö siirtoluvalla (enintään 7 päivää);
 8. ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon kilpailukäyttö (enintään 30 pv);
 9. jokin muu käyttötarkoitus.

Verottoman käytön ilmoituksessa on lisäksi ilmoitettava seuraavat verottomuuteen vaikuttavat tiedot:

 1. siirtoajon lähtöpaikka ja määräpaikka, kun verottoman käytön perusteena on 1 momentin 1 kohdan mukaisessa ilmoituskohdassa ilmoitettava siirtoajo;
 2. ajoneuvon rekisteritunnus ja rekisteröintimaa, kun kyse on 1 momentin 8 kohdan mukaisissa käyttötarkoituksen ilmoituskohdissa ilmoitettavasta ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon kilpailukäytöstä;
 3. käytön alkamis- ja päättymispäivä Suomessa lukuun ottamatta 1 momentin 7 kohdan mukaisessa ilmoituskohdassa ilmoitettavan ajoneuvon kilpailukäyttöä, jonka osalta ei anneta päättymispäivää.

8 §

Ajoneuvon luovuttajan verottoman käytön päättyminen

Verohallinto rajoittaa ajoneuvon luovuttajan ilmoittamisvelvollisuutta siten, ettei autoverolain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja ole ilmoitettava Verohallinnolle.

9 §

Ilmoituksen antamistapa

Ilmoitus verottomasta käytöstä tulee antaa sähköisesti tai paperisena Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella. Rekisteröidyn autoveroilmoittajan, yhteisön ja yhteisetuuden on annettava ilmoitus sähköisesti. Veroviranomainen voi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen antamisen paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ilmoitus on annettava, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Jos ilmoitus annetaan Verohallinnon vahvistamaa lomaketta käyttäen, se lähetetään Verohallinnon siinä ilmoittamaan osoitteeseen.

10 §

Ilmoituksen allekirjoittaminen

Ilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen ilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

11 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 15.12.2020