Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös valmisteverotuksessa annettavista tuensaajakohtaisista tiedoista

Antopäivä
9.12.2021
Diaarinumero
VH/5559/00.01.00/2021
Voimassaolo
1.1.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 26 b §:n 1 momentin sellaisena kuin se on laissa 768/2020 nojalla päättänyt:

1 §

Velvollisuus antaa tiedot

Sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan ja verottoman sähkövarastonpitäjän on vuosittain annettava tuensaajakohtaisesti Verohallinnolle tiedot sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (sähköverolain) 4 §:n 2 ja 3 momentin sekä 4 a §:n mukaisista, kalenterivuoden aikana tapahtuneista sähkön luovutuksista.

Maakaasusiirtoverkonhaltijan, rekisteröidyn jakeluverkonhaltijan, valtuutetun varastonpitäjän ja biokaasun tuottajan on vuosittain annettava tuensaajakohtaisesti tiedot Verohallinnolle sähköverolain 21 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista luovutuksista.

Myös sen, joka luovuttaa mainittua sähköä tai biokaasua edelleen muille toimijoille käytettäväksi alemman veroluokan tarkoitukseen, on annettava vuosittain Verohallinnolle näitä luovutuksia koskevat edellä mainitut tiedot.

Tiedot on annettava viimeistään tuen myöntämisvuotta seuraavan helmikuun viimeisenä päivänä.

2 §

Annettavat tiedot sähkön osalta

Annettavat tiedot ovat:

  1. yrityksen nimi;
  2. Y-tunnus;
  3. kalenterivuoden aikana luovutetun II veroluokan sähkön määrä kilowattitunteina;
  4. tieto siitä, onko II veroluokan sähkön luovutuksessa ollut kyse sähköverolain 2 §:n 6 kohdassa määritellystä teollisessa toiminnassa käytetystä sähköstä tai 2 §:n 6 a kohdassa määritellystä konesalitoiminnassa käytetystä sähköstä tai 2 §:n 5 f kohdassa määritellystä lämpöpumpussa tai 2 §:n 5 h kohdassa määritellystä sähkökattilassa tai 2 §:n 5 j kohdassa määritellystä geotermisen lämmön kiertovesipumpussa käytetystä sähköstä ja
  5. tieto siitä, onko II veroluokan sähkön luovutuksessa kyse sähköverolain 6 §:n mukaisesta sähkön kulutukseen luovutuksesta, vai II veroluokalla hankitun sähkön edelleen luovuttamisesta.

3 §

Annettavat tiedot biokaasun osalta

Annettavat tiedot ovat:

  1. yrityksen nimi;
  2. Y-tunnus;
  3. kalenterivuoden aikana luovutetun kestävyyskriteerit täyttävän biokaasun määrä megawattitunteina;
  4. tieto siitä, täyttääkö biokaasu sähköverolain 2 §:n 14 b kohdassa tarkoitetut kestävyyskriteerit R vai T tuotteen mukaisesti ja
  5. tieto siitä, onko verottoman biokaasun luovutuksessa kyse valmisteverotuslaissa tarkoitetusta kulutukseen luovutuksesta vai verottoman biokaasun edelleen luovuttamisesta.

4 §

Tietojen antotapa

Tiedot on annettava sähköisesti. Verohallinto voi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä tietojen antamisen paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen tiedot on annettava, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperisena tiedot annetaan Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Lomake toimitetaan siinä ilmoitettuun osoitteeseen.

5 §

Tietojen allekirjoittaminen

Annettavat tiedot on allekirjoitettava.

Sähköisesti annettavat tiedot täyttävät allekirjoitusvaatimuksen, jos ne on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 tammikuuta 2022.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan, verottoman sähkövarastonpitäjän ja sähkön edelleen luovuttajan annettavista tuensaajakohtaisista tiedoista (VH/7489/00.01.00/2020).

Sähköverolain 4 §:n 3 momentti lämpöpumppujen, sähkökattiloiden ja kiertovesipumppujen sähköveroluokan alentamisesta tulee kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän biokaasun verottomuus edellyttää energiaverodirektiivin 16 artiklan mukaan komission valtiontukilupaa.

    

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2021

    

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2021