Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös valmisteverovelvolliseksi rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
9.12.2021
Diaarinumero
VH/5557/00.01.00/2021
Voimassaolo
1.1.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on valmisteverotuslain (182/2010) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 766/2020, nojalla päättänyt:

1 §

Ilmoittajan tiedot

Rekisteröityjästä on ilmoitettava nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja osoite.

2 §

Biopolttoöljyn valmistaja

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 11 a §:n 1 momentissa tarkoitetun biopolttoöljyn valmistajan on ilmoitettava toiminnan aloituspäivä, valmistettava tuote, tuotteen valmistuspaikan nimi ja osoite, tuotteen käyttötarkoitus, arvio biopolttoaineen enimmäisvalmistusmäärästä sekä siirretäänkö biopolttoöljyä Suomen ja toisen maan välillä.

3 §

Sähköverkonhaltija

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996) annetun lain 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetun sähköverkonhaltijan on ilmoitettava sähköverkkoluvan numero.

4 §

Sähkön tuottaja ja pientuottaja

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 5 a kohdassa tarkoitetun sähköntuottajan ja 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitetun pientuottajan on ilmoitettava voimalaitoksen nimi, sähkön tuotantotapa, nimellisteho, pääasialliset polttoaineet, osoite ja kiinteistötunnus tai kiinteistötunnukset.

5 §

Polttoturpeen käyttäjä ja pienkäyttäjä

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun polttoturpeen käyttäjän ja 17 a §:ssä tarkoitetun pienkäyttäjän on ilmoitettava arvio lämmityskäyttöön käytettävän polttoturpeen käyttömäärästä. Arvio esitetään megawattitunteina kalenterivuodessa. Lisäksi on ilmoitettava polttoturpeen käyttöpaikan osoite.

6 §

Mäntyöljyn käyttäjä

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun mäntyöljyn käyttäjän on ilmoitettava käyttöpaikan osoite.

7 §

Rekisteröity jakeluverkonhaltija

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 21 a §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava 17 a §:ssä tarkoitetun Verohallinnon rekisteriin merkittävän verottoman jakeluverkon osoite ja nimi. Jos rekisteröitäviä jakeluverkkoja on useita, tiedot on ilmoitettava kaikista jakeluverkoista.

8 §

Maakaasun ja biokaasun rekisteröity käyttäjä

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 21 a §:n 2 momentissa tarkoitetun maakaasun ja biokaasun rekisteröidyn käyttäjän on annettava kuvaus verottomasta käytöstä. Kuvauksessa tulee olla prosessikaavio tai muu erillisessä liitteessä oleva selvitys. Lisäksi on ilmoitettava maa- ja biokaasun käyttöpaikan tai käyttöpaikkojen osoitteet.

9 §

Kaatopaikanpitäjä

Jäteverolain (1126/2010) 9 §:ssä tarkoitetun kaatopaikan pitäjän on ilmoitettava ympäristöluvan numero ja jätteen kaatopaikan osoite.

10 §

Virvoitusjuomien pienvalmistajat

Virvoitusjuomaverosta annetun lain (1127/2010) 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun virvoitusjuomien pienvalmistajan on vahvistettava rekisteritiedot vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

11 §

Juomapakkausten pienvalmistajat

Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun juomapakkausten pienvalmistajan on vahvistettava rekisteritiedot vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

12 §

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä sähköisesti. Verohallinto voi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen tekemisen paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ilmoitus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperinen ilmoitus tehdään erikseen sovittavalla tavalla.

Paperinen ilmoitus toimitetaan Verohallinnon ilmoittamaan osoitteeseen.

13 §

Ilmoituksen allekirjoittaminen

Ilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen ilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

14 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 tammikuuta 2022.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös valmisteverovelvolliseksi rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista (VH/7486/00.01.00/2020).

    

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2021

    

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2021