Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös itse annetun ilmoituksen sisällöstä, voimassaolosta ja menettelystä, jolla sen luotettavuus todetaan

Antopäivä
14.9.2020
Diaarinumero
VH/4332/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 10 b §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 522/2019, nojalla päättänyt:

1 §

Ilmoituksen sisältö

Osingonsaajan on rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 b §:n 4 momentissa tarkoitetussa itse annetussa ilmoituksessa annettava seuraavat osingonsaajan itsensä oikeaksi vahvistamat tiedot:

  1. tilin numero, jolla osakkeita säilytetään;
  2. osingonsaajan asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen tarkoittama verotuksellinen asuinvaltio;
  3. asuinvaltion myöntämä verotunniste;
  4. yksilöintitietoina luonnollisen henkilön nimi, syntymäaika ja osoite sekä muun kuin luonnollisen henkilön osalta sen nimi, osoite, oikeudellinen muoto ja valtio, jossa se on rekisteröity tai jonka lainsäädännön mukaan se on perustettu.

Osingonsaajan on ilmoituksessa annettava seuraavat vakuutukset:

  1. Vakuutan olevani asuinvaltiossani verotuksellisesti asuva Suomen ja asuinvaltioni välisessä verosopimuksessa tarkoitetulla tavalla.
  2. Vakuutan, etten toimi asiamiehenä, nimellisomistajana tai välittäjänä tämän ilmoituksen kattaman osingon osalta.
  3. Vakuutan olevani Suomen ja asuinvaltioni välisessä verosopimuksessa tarkoitettu osingonsaaja ja täyttäväni sovellettavan verosopimuksen mukaisten lähdeveroetujen edellytykset tämän ilmoituksen kattaman osingon osalta.
  4. Vakuutan, että itse annetun ilmoituksen kattama osinko ei kuulu kiinteälle toimipaikalle.
  5. Vakuutan ilmoittavani olosuhteissani tapahtuvista muutoksista säilyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä.

Osingonsaajana olevan muun kuin luonnollisen henkilön on vaatiessaan sovellettavaksi verosopimuksen yleistä lähdeveroprosenttia alempaa lähdeveroprosenttia yksilöitävä sovellettava veroprosentti, vakuutettava olevansa oikeutettu kyseiseen verosopimusetuuteen ja yksilöitävä vaatimuksen peruste.

Osingonsaajan on annettava rekisteröityneelle säilyttäjälle valtuutus toimittaa lähdeveron oikeellisuuden ja itse annetun ilmoituksen luotettavuuden varmistamiseksi edellytetyt tiedot Verohallinnolle, mikäli muu sovellettava lainsäädäntö tällaista valtuutusta edellyttää.

2 §

Ilmoituksen voimassaoloaika

Itse annettu ilmoitus on voimassa enintään allekirjoitusvuoden ja sitä seuraavat viisi vuotta.

Jos osingonsaajana on valtio tai muu julkisyhteisö taikka kansainvälinen järjestö, ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

3 §

Ilmoituksen luotettavuuden todentava menettely

Maksajan tai rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 d §:ssä tarkoitetun rekisteröityneen säilyttäjän on varmistettava, että osingonsaaja on antanut itse annetulla ilmoituksella tämän päätöksen 1 §:ssä tarkoitetut tiedot ja vahvistanut ne oikeaksi. Itse annetun ilmoituksen luotettavuus on todettava yhteisten tietojenvaihtostandardien ja rahanpesun estämistä ja asiakkaan tunnistamista koskevan lainsäädännön edellyttämien tietojen sekä maksajalla tai rekisteröityneellä säilyttäjällä käytettävissään olevien muiden osingonsaajaa koskevien tietojen perusteella.

Ilmoituksen luotettavuus on todettava uudelleen silloin, jos maksaja tai rekisteröitynyt säilyttäjä saa tiedon osingonsaajan olosuhteissa tapahtuneista muutoksista.

Maksajan tai rekisteröityneen säilyttäjän on varmistettava ennen osingon maksamista käytettävissään olevien tietojen avulla, onko ilmoitus luotettava.

Edellä 3 momentissa tarkoitettua varmistusta ei edellytetä, jos osingosta peritään lähdeveroa vähintään 15 prosenttia tai osingon määrä on alle 10 000 euroa.

Maksajalla tai rekisteröityneellä säilyttäjällä on oltava käytettävissään edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot todentaessaan ilmoituksen luotettavuutta tässä pykälässä tarkoitetulla menettelyllä.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

 

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2020

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 18.9.2020