Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista annetun päätöksen 11 ja 16 §:n muuttamisesta

Antopäivä
22.3.2019
Diaarinumero
VH/1010/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.4.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto muuttaa veroilmoituksessa annettavista tiedoista antamansa päätöksen 11 §:n 1 momentin 13 kohdan ja 16 §:n 1 momentin 9 kohdan ja 3 momentin 17 kohdan seuraavasti:

11 §

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoituksessa annettavat tiedot

Osakeyhtiön ja osuuskunnan, lukuun ottamatta 12 §:ssä tarkoitettua asunto-osakeyhtiötä, keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä ja asunto-osuuskuntaa ja 15:ssä tarkoitettua osittain verovapaata yhteisöä, säästöpankin sekä keskinäisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten on veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:


13) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tilikauden elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut; elinkeinotoiminnan poistoista, käyttöomaisuuden arvonalentumisista, edustuskuluista, lahjoituksista, käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappioista ja purkutappioista, muun rahoitusomaisuuden menetyksistä ja arvonalentumisista sekä varausten lisäyksistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa kuluna kirjattu määrä; vähennyskelvottomista kuluista ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisista konsernituista ja saamisten arvon-alentumisista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjattu määrä;


16 §

Ulkomaalaisen yhteisön ilmoittamisvelvollisuus

Ulkomaisen yhteisön on veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:


9) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tilikauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen verotuksessa vähennyskelpoiset kulut; elinkeinotoiminnan poistoista, käyttöomaisuuden arvonalentumisista, edustuskuluista, lahjoituksista, käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappioista ja purkutappioista, korkokuluista pääliikkeelle, muun rahoitusomaisuuden menetyksistä ja arvonalentumisista sekä varausten lisäyksistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa kuluna kirjattu määrä; vähennyskelvottomista kuluista ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisista konsernituista ja saamisten arvonalentumisista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjattu määrä;


17) tiedot elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n tarkoittamien vähennyskelvottomien korkojen laskemista varten, jos nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa;


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. Päätöksen määräyksiä sovelletaan yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuodelta 2019 annettaviin veroilmoituksiin.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2019

Pääjohtaja Markku Heikura

Verojohtaja Pauli Kinnunen

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2019