Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

Antopäivä
26.11.2020
Diaarinumero
VH/6511/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.12.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto on perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 28 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 523/2010, nojalla päättänyt:

1 §

Perukirjassa tai sen liitteenä annettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä perintökaaressa (40/1965) tai perintö- ja lahjaverolaissa säädetään, on perukirjassa tai sen liitteenä annettava perintöverotusta varten seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. vainajan ja hänen oikeudenomistajiensa henkilötunnukset;
 2. jäljennös perinnönjakokirjasta, jos kuolinpesässä on toimitettu perinnönjako;
 3. selvitys siitä, käyttääkö eloonjäänyt puoliso perintökaaren 3 luvun 1 a §:ssä tarkoitettua oikeutta pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan kokonaan tai osittain;
 4. selvitys siitä, kieltäytyykö eloonjäänyt puoliso avioliittolain (234/1929) 103 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luovuttamasta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille;
 5. jäljennös osituskirjasta tai jakokirjasta, jos ositus tai jako oli toimitettu perinnönjättäjän ja ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajien välillä;
 6. selvitys avioliitossa olleen perinnönjättäjän oikeudesta ensin kuolleen puolison kuolinpesän varoihin perinnönjättäjän kuolinhetkellä.

2 §

Perintöveroilmoitus eräissä tilanteissa

Verovelvollisen on annettava perintö- ja lahjaverolain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa veroilmoitus perintöverotusta varten.

Perintöveroilmoitus perinnöstä, joka saadaan kuolinhetkellä muualla kuin Suomessa asuneelta henkilöltä, jonka jälkeen ei toimiteta perintökaaren 20 luvussa tarkoitettua perunkirjoitusta, tulee antaa sähköisesti Verohallinnon tarjoamassa asiointipalvelussa tai käyttäen Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamaa lomaketta.

Kun perintöverovelvollisuus alkaa vasta omistajattoman tilan päättyessä tai muutoin tilanteessa, jossa perintöverotusta ei voida toimittaa perintökaaren 20 luvussa tarkoitetun perukirjan perusteella, perintöveroilmoitus on annettava vapaamuotoisesti kirjallisesti.

Vapaamuotoisessa veroilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 1. vainajan ja verovelvollisen henkilötunnukset;
 2. selvitys perintöverovelvollisuuden alkamishetkestä ja sen perusteesta;
 3. luettelo perintönä saadusta omaisuudesta ja veloista sekä niiden arvoista;
 4. luettelo omaisuudesta ja veloista, jotka on avioliittolain ositusta koskevan sääntelyn vuoksi otettava perintöverotusta toimitettaessa huomioon määritettäessä verotettavan perintöosuuden arvoa;
 5. selvitys kohdissa 3 ja 4 tarkoitettuihin tietoihin liittyvistä keskeneräisistä riita- tai viranomais- asioista taikka muista vastaavista asioista;
 6. jos usealla henkilöllä on oikeuksia perintönä saatuun omaisuuteen, selvitys eri henkilöiden avioliittolain ja perintökaaren säännösten sekä vastaavien ulkomaisen lainsäädännön säännösten ja mahdollisten testamenttimääräysten mukaisista oikeuksista perittäviin varoihin.

Verovelvollisen on allekirjoitettava lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisesti annettava veroilmoitus.

3 §

Lahjaveroilmoitus

Verovelvollisen on annettava veroilmoitus lahjaverotusta varten sähköisesti Verohallinnon tarjoamassa asiointipalvelussa tai käyttäen Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamaa lomaketta. Verovelvollisen on allekirjoitettava lomakkeella annettava veroilmoitus.

4 §

Ilmoitus verotuksen perusteiden muuttumisesta perusteoikaisua varten

Verovelvollisen on annettava perintö- ja lahjaverolain 38 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitus perintö- ja lahjaverotuksen perusteiden muuttumisesta antamalla tiedot ja selvitykset Verohallinnolle sähköisesti Verohallinnon tarjoamassa asiontipalvelussa tai vapaamuotoisesti kirjallisena.

Ilmoituksessa tulee esittää selvitys siitä, miten perintö- tai lahjaverotuksen perusteet ovat perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisen jälkeen muuttuneet. Ilmoitukseen on liitettävä ositussopimus, perinnönjakosopimus, pesänjakajan päätös, yleisen tuomioistuimen päätös, ulosottoviranomaisen päätös, yksityisoikeudellisen riita-asian sovinnon vahvistava sopimus tai muu vastaava asiakirja, johon perintö- tai lahjaveron perusteiden muutos perustuu.

 Verovelvollisen on allekirjoitettava vapaamuotoisesti kirjallisena annettava ilmoitus.

5 §

Muut tiedot

Verovelvollisen on annettava  veroilmoituksessa edellytettyjen tietojen lisäksi muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen verotettavan perinnön tai lahjan selvittämiseksi.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista (546/2015).

Päätöstä sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut päätöksen tultua voimaan.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2020