Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

Antopäivä
27.4.2015
Diaarinumero
A53/200/2015
Voimassaolo
1.5.2015 - Toistaiseksi

Verohallinto on perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 28 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 523/2010, nojalla päättänyt:

1 §

Perukirjassa tai sen liitteenä annettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä perintökaaressa (40/1965) tai perintö- ja lahjaverolaissa säädetään, on perukirjassa tai sen liitteenä annettava perintöverotusta varten seuraavat tiedot ja selvitykset:

  • vainajan ja hänen oikeudenomistajiensa henkilötunnukset;
  • jäljennös perinnönjakokirjasta, jos kuolinpesässä on toimitettu perinnönjako;
  • selvitys siitä, käyttääkö eloonjäänyt puoliso perintökaaren 3 luvun 1 a §:ssä tarkoitettua oikeutta pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan kokonaan tai osittain;
  • selvitys siitä, kieltäytyykö eloonjäänyt puoliso avioliittolain (234/1929) 103 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luovuttamasta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille;
  • jäljennös osituskirjasta tai jakokirjasta, jos ositus tai jako oli toimitettu perinnönjättäjän ja ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajien välillä;
  • selvitys avioliitossa olleen perinnönjättäjän oikeudesta ensin kuolleen puolison kuolinpesän varoihin perinnönjättäjän kuolinhetkellä.

2 §

Perintöveroilmoitus eräissä tilanteissa

Perintö- ja lahjaverolain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on ilmoittamisvelvollisen annettava veroilmoitus perintöverotusta varten käyttäen Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamaa lomaketta.

3 §

Lahjaveroilmoitus

Verovelvollisen on annettava veroilmoitus lahjaverotusta varten käyttäen Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamaa lomaketta.

4 §

Muut tiedot

Veroilmoituksessa edellytettyjen tietojen lisäksi verovelvollisen on annettava muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen verotettavan perinnön tai lahjan selvittämiseksi.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 20.6.1994 antama päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista (539/1994).

Päätöstä sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut päätöksen tultua voimaan. 

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2015

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Kimmo Tossavainen

Sivu on viimeksi päivitetty 30.4.2015