Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta

Antopäivä
16.10.2019
Diaarinumero
VH/ 2807/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.11.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 7 §:n 8 momentin, 8 §:n 1 momentin ja 93 a §:n 3 momentin, sellaisena kuin ne ovat laissa 520/2010, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n 2 momentin sekä kiinteistöverolain (654/1992) 16 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 253/2012, nojalla päättänyt:

I luku

Veroilmoituksen antaminen

1 §

Ilmoittamistapa

Osakeyhtiön, osuuskunnan, asunto- ja kiinteistöyhtiön, asunto-osuuskunnan, yhdistyksen, säätiön, osittain verovapaan yhteisön, yhteisetuuden ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus sähköisesti. Verohallinto voi erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen antamisen paperisena.

Elinkeinoyhtymän, maataloudenharjoittajan maatalouden, metsätalouden harjoittajan metsätalouden sekä liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoitus voidaan antaa sähköisesti.

Luonnollinen henkilö, joka on saanut esitäytetyn veroilmoituksen, voi täydentää tai korjata tiedot sähköisesti.

2 §

Veroilmoituksen antaminen postitse

Jos verovelvollisen veroilmoitus tai esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot annetaan Verohallinnon vahvistamia lomakkeita käyttäen paperisena, ne lähetetään verovelvollisen ilmoitukselle merkittyyn Verohallinnon osoitteeseen tai annetaan Verohallinnon yksikköön.

Kotimaisen ja ulkomaisen yhteisön, yhteisetuuden sekä ulkomaisen kuolinpesän veroilmoitus voidaan erityisestä syystä lähettää Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 Vero tai antaa Verohallinnon yksikköön.

Tonnistoverotettavasta toiminnasta annettava veroilmoitus lähetetään Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 Vero tai annetaan Verohallinnon yksikköön.

3 §

Veroilmoituksen allekirjoittaminen

Veroilmoitus on allekirjoitettava. Ulkomailla asuvan henkilön ja ulkomaisen yhteisön veroilmoitukseen on merkittävä Suomessa olevan edustajan nimi ja osoite.

Veroilmoitus ja muu veroviranomaiselle sähköisesti toimitettava asiakirja täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n 3 momentin nojalla määrännyt.

Veroilmoituksen antamisaika

4 §

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veroilmoitus

Esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot on annettava kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 5 päivänä, 12 päivänä tai 19 päivänä sen mukaan kuin verovelvollisen saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty.

Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 19 päivänä.

Verovelvollisen, joka harjoittaa maataloutta tai elinkeinotoimintaa, on kuitenkin annettava esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot 5–6 §:ssä määrättynä aikana.

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava kaikki tuloveroilmoituksensa viimeistään verovuotta seuraavan toukokuun 19 päivänä.

5 §

Maataloudenharjoittajan veroilmoitus

Verovelvollisen, joka harjoittaa maataloutta, on annettava maatalouden veroilmoitus ja esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 2 päivänä.

6 §

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Verovelvollisen, joka harjoittaa liikettä tai ammattia, on annettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 2 päivänä.

7 §

Metsätalouden veroilmoitus ja metsätalouden arvonlisäveron veroilmoitus

Metsätalouden tuloveroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden maaliskuun 2 päivänä.

Jos verovelvollinen tai hänen puolisonsa harjoittaa maataloutta, liikettä tai ammattia ja maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 2 päivänä, myös metsätalouden tuloveroilmoitus on annettava viimeistään mainittuna päivänä.

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava metsätalouden tuloveroilmoitus viimeistään verovuotta seuraavan vuoden toukokuun 19 päivänä.

Sellaisen metsätaloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän, jonka arvonlisäverotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi ja joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, ei ole annettava arvonlisäveroa koskevaa veroilmoitusta ajalta, jolta ei ole veroa koskevia tietoja, ellei Verohallinto sitä erikseen vaadi.

8 §

Puolisoiden veroilmoituksen antamisaikaa koskeva poikkeus

Verovelvollisten, joihin tuloverolain 7 §:n mukaan sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on annettava veroilmoitus tai esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot samassa määräajassa. Jos määräaika 4–7 §:n mukaan päättyisi eri aikaan, puolisoiden on annettava veroilmoitus tai esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Puolisoiden veroilmoituksen antamisaika määräytyy 1 momentin mukaisesti, jollei verovelvollisen saamaan veroilmoituslomakkeeseen ole toisin merkitty.

9 §

Verotusyhtymän veroilmoitus

Verotusyhtymän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden maaliskuun 2 päivänä.

10 §

Elinkeinoyhtymän veroilmoitus

Elinkeinoyhtymän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 2 päivänä.

11 §

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Ulkomaisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Veroilmoituksen saapumisaika

12 §

Sähköisesti annetun veroilmoituksen saapumisaika

Sähköisesti saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut ilmoituspalvelujen välittäjälle tässä päätöksessä määrätyssä ajassa ja lähettäjä on saanut ilmoituspalvelujen välittäjältä sähköisen kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

II luku

Kiinteistötietojen ilmoituksen antaminen

13 §

Ilmoittamistapa

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetut tiedot sähköisesti. Verohallinto voi erityisestä syystä hyväksyä tietojen antamisen paperisena.

Muu verovelvollinen, joka on saanut kiinteistöverotuspäätöksen, voi ilmoittaa kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetut kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen virheet ja puutteet sähköisesti. Kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetut kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen virheet ja puutteet voidaan ilmoittaa myös Verohallinnon vahvistamia lomakkeita käyttäen paperisena. Kiinteistöveroilmoitus lähetetään ilmoitukselle merkittyyn Verohallinnon osoitteeseen tai annetaan Verohallinnon yksikköön.

Jos verovelvollinen ei ole saanut kiinteistöverotuspäätöstä, mutta omistaa kalenterivuoden alkaessa kiinteistöverolain 2 §:ssä tarkoitetun kiinteistön, hän voi antaa kiinteistöveroilmoituksen sähköisesti tai lähettää paperisena ilmoitukselle merkittyyn Verohallinnon osoitteeseen taikka antaa sen Verohallinnon yksikköön.

14 §

Kiinteistötietojen ilmoittaminen kiinteistöverotusta varten

Yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetut kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen virheet ja puutteet viimeistään huhtikuun 30 päivänä.

Muut verovelvolliset antavat edellä mainitun ilmoituksen toukokuun 5 päivänä.

Verovelvollisen, joka ei ole saanut kiinteistöverotuspäätöstä, mutta omistaa kiinteistöverolain 2 §:ssä tarkoitetun kiinteistön, on annettava kiinteistöveroilmoitus 1 ja 2 momenteissa määrättyinä päivinä siten kuin 13 §:n 3 momentissa määrätään.

Puolisoiden yhdessä omistamasta kiinteistöstä riittää yksi yhteinen ilmoitus.      

15 §

Sähköisesti tai postitse annetun kiinteistötietojen ilmoituksen saapumisaika 

Sähköisesti saapunut kiinteistöveroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut ilmoituspalvelujen välittäjälle tässä päätöksessä määrätyssä ajassa ja lähettäjä on saanut ilmoituspalvelujen välittäjältä sähköisen kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

16 §

Kiinteistötietojen ilmoituksen allekirjoittaminen

Kiinteistöveroilmoitus on allekirjoitettava. Ulkomailla asuvan henkilön ja ulkomaisen yhteisön kiinteistöveroilmoitukseen on merkittävä Suomessa olevan edustajan nimi ja osoite.

Veroilmoitus ja muu veroviranomaiselle sähköisesti toimitettava asiakirja täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n 3 momentin nojalla määrännyt.

17 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta (231/2018).

Tämän päätöksen määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2019 annettaviin veroilmoituksiin. Kiinteistötietojen ilmoittamista koskevia 2 luvun määräyksiä sovelletaan kaikkien verovelvollisten osalta vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa, jonka perusteena ovat kalenterivuoden 2019 päättyessä voimassa olevat kiinteistötiedot.


Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2019

 

pääjohtaja Markku Heikura

verojohtaja Pauli Kinnunen

Sivu on viimeksi päivitetty 16.10.2019