Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös valmisteverotuslain (182/2010) 58 § 1 momentissa tarkoitetun tietokoneistetun järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä

Antopäivä
28.12.2016
Diaarinumero
A257/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017

Verohallinto on valmisteverotuslain (182/2010) 70 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa (1178/2016), nojalla määrännyt:

1 §

Määräyksen kohderyhmät

Määräyksen kohderyhmät ovat

  • valtuutetut varastonpitäjät;
  • rekisteröidyt lähettäjät;
  • rekisteröidyt vastaanottajat; ja
  • väliaikaisesti rekisteröidyt vastaanottajat 

2 §

Yleistä

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirroissa väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä on käytettävä tietokoneistettua järjestelmää eli valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelua (EMCS-palvelu). Siirroissa on käytettävä sähköistä hallinnollista asiakirjaa (e-AD), joka voidaan antaa tai vastaanottaa joko sähköisenä XML-sanomana asiakkaan oman tietojärjestelmän kautta tai Verohallinnon ylläpitämän verkkopalvelun kautta.

Verohallinnolle annettavan ilmoituksen varmentamisessa ja tunnistautumisessa sähköisen asioinnin palveluun on käytettävä sellaista hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 3 §:n 4 - 6 kohdan mukaista tunnistuspalvelua, joka on käytössä Verohallinnon asiointipalveluissa. 

Siirrettäessä tuotteita verottomien varastojen välillä Suomen alueella voidaan tietokoneistetun järjestelmän sijasta käyttää valmisteverotuslain (182/2010) 66 §:ssä tarkoitettua yksinkertaistettua menettelyä.

3 §

Lupa sanomamuotoisen asioinnin käyttöön

Verohallinnon EMCS-palvelun teknisestä ylläpidosta huolehtii toistaiseksi Tulli. Sanomamuotoisen asioinnin käyttäjän on haettava Tullilta lupaa toimia EMCS-palvelun suoran sanoma-asioinnin asiakkaana (tullilomakkeet nro:t 850s-10 ja 851s-10 Liite). Tullilta EMCS-palvelun suoran sanoma-asioinnin asiakkaan luvan saaneet voivat toimia Verohallinnon EMCS-palvelun suoran sanoma-asioinnin asiakkaina.

4 §

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden lähettäminen

4.1 §

Sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen toimittaminen

Lähettäjän on ennen tuotteiden siirron alkamista tehtävä Verohallinnolle sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnos. Verohallinnon tietojärjestelmä muodostaa luonnoksen tarkistamisen jälkeen sähköisen hallinnollisen asiakirjan (e-AD), joka saa yksilöllisen hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin. Siirto voi alkaa vasta tämän jälkeen.

4.1.1 §
Sanomamuotoinen asiointi

Lähettäjä lähettää sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen Verohallinnon tietojärjestelmään käyttäen XML-suosituksen mukaista sanomaa (EMCS815). Verohallinnon tietojärjestelmä muodostaa luonnoksen tarkistamisen jälkeen e-AD-sanoman (EMCS801), jonka Verohallinnon järjestelmä välittää lähettäjälle.

Mikäli lähettäjän sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnos ei ole hyväksyttävä, Verohallinnon tietojärjestelmä muodostaa lähettäjälle virhesanoman XML-suosituksen mukaisena sanomana, jolloin lähettäjän on korjattava sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnosta.

Lähettäjän on noudatettava Tullin ja Verohallinnon antamia teknisiä määräyksiä ja ohjeita.

4.1.2 §
Internet-pohjainen asiointi

Lähettäjä tekee sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen käyttäen Verohallinnon ylläpitämää EMCS-palvelua.

Lähettäjän on noudatettava Tullin ja Verohallinnon antamia teknisiä määräyksiä ja ohjeita.

4.1.2 §
Sähköisen hallinnollisen asiakirjan peruuttaminen

Lähettäjä voi peruuttaa e-AD-sanoman Verohallinnon ylläpitämässä EMCS-palvelussa, tai kun on kyse sanomaliikenneasiakkaasta, lähettämällä peruutussanoman (sanoma EMCS810) ennen siirrettävien tuotteiden lähtemistä varastosta. Mikäli sanomamuotoisen asioinnin osalta peruutussanoma ei ole hyväksyttävä, Verohallinnon tietojärjestelmä muodostaa lähettäjälle virhesanoman, jolloin lähettäjän on korjattava peruutussanomaa.

4.3 §

Määräpaikan muutos

Kuljetuksen määräpaikan muuttuessa lähettäjä ilmoittaa määräpaikanmuutoksesta EMCS-palvelussa.

4.4 §

Energiatuotteiden siirrot

Energiatuotteiden lähettäjä voi tehdä sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen ilman määräpaikkatietoja. Lähettäjän on toimitettava puuttuvat tiedot Verohallinnolle valmisteverotuslain (182/2010) 62 § 2 momentissa tarkoitetussa ajassa ilmoittamalla määräpaikanmuutoksesta EMCS-palvelussa, kuten kohdassa 4.3.

4.5 §

Vienti unionin ulkopuolelle

Lähettäjä laatii sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen EMCS-palvelussa kuten kohdassa 4.1, mutta merkitsee toimituksen tyypiksi ”toimitus vientiin” sekä ilmoittaa vientitullitoimipaikan, jossa valmisteveron alainen tuote asetetaan vientimenettelyyn. Tämän jälkeen tehdään vienti-ilmoitus Tullin vientijärjestelmään, jossa valvotaan tavaran poistuminen unionin alueelta.

4.6 §

Tuonti unionin ulkopuolelta

Lähettäjä laatii sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen kuten kohdassa 4.1, mutta merkitsee luonnokseen tuontitullitoimipaikan, jonka kautta tuotteet ovat saapuneet unionin alueelle. Tuonnin tunnisteet siirtyvät Tullin tuontijärjestelmästä EMCS-palveluun automaattisesti.

4.7 §

Vastaanotto- tai vientiraportin vastaanottaminen Verohallinnolta

Verohallinnon tietojärjestelmä välittää tuotteiden lähettäjälle vastaanottoraportin EMCS-palveluun, kun vastaanottaja on kuitannut e-AD:n oman jäsenvaltionsa tietojärjestelmän avulla. Suorasanoma-asiakkaille Verohallinnon tietojärjestelmä välittää sanoman EMCS818.

Verohallinnon tietojärjestelmä välittää lähettäjälle vientiraportin EMCS-palveluun, kun Verohallinnon tietojärjestelmä on saanut Tullin vientijärjestelmältä vahvistuksen tuotteiden poistumisesta unionin alueelta. Suorasanoma-asiakkaille Verohallinnon tietojärjestelmä välittää sanoman EMCS818.

Jos lähettäjä on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa Verohallinnolle tallennettavaksi valmisteverovelvollisten rekisteriin (FINSEED), saa lähettäjä EMCS-palvelusta ilmoituksen vastaanotto- tai vientiraportista.

4.8 §

Lähetyksen jakaminen

Lähettäjä voi jakaa energiatuotteiden siirron useammaksi siirroksi sillä edellytyksellä, että tuotteiden kokonaismäärä ei muutu ja jakaminen suoritetaan siirron jakamisen sallivan jäsenvaltion alueella ja kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ilmoitetaan paikka jossa tuotteet jaetaan. Suomi sallii siirron jakamisen alueellaan. Suomessa toimivaltainen viranomainen on Verohallinto, jolle on myös ilmoitettava ennen kuin lähetyksen jakamista koskeva toiminta aloitetaan. Ilmoitus tehdään yritysasiakkaiden valmisteveroneuvonnalle sähköpostitse (emcs(a)vero.fi). Kun siirto on alkanut Suomesta, tulee jakaminen suorittaa luomalla kaksi tai useampi uutta sähköistä hallinnollista asiakirjaa. Lähettäjä ilmoittaa jaettua siirtoa koskevat uudet yksilölliset ARC-koodit Verohallinnolle (emcs(a)vero.fi) ja pyytää Verohallintoa sulkemaan alkuperäisen e-AD:n EMCS-järjestelmästä. Verohallinto sulkee alkuperäisen hallinnollisen asiakirjan pyynnön perusteella.

5 §

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanottaminen

5.1 §

Sähköisen hallinnollisen asiakirjan vastaanottaminen Verohallinnolta

Verohallinnon tietojärjestelmä vastaanottaa e-AD-sanoman. Mikäli vastaanottaja on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa FINSEED-rekisteriin, Verohallinnon tietojärjestelmä ilmoittaa saapuneesta e-AD:stä vastaanottajalle sähköpostiviestillä.

5.1.1 §
Sanomamuotoinen asiointi

Verohallinnon tietojärjestelmä muodostaa vastaanottajalle e-AD-sanoman. (sanoma EMCS801), joka sisältää yksilöllisen ARC-koodin.

5.1.2 §
Internet-pohjainen asiointi

Jos vastaanottaja ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitettaan Verohallinnolle, eikä sitä ole tallennettu valmisteverovelvollisten rekisteriin (FINSEED), vastaanottajan on tarkistettava e-AD:n saapuminen EMCS-palvelusta.

5.2 §

Vastaanottoraportin laatiminen ja lähettäminen

Vastaanottajan on viimeistään viiden arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta annettava vastaanottoraportti.

5.2.1 §
Sanomamuotoinen asionti

Vastaanottaja lähettää Verohallinnon tietojärjestelmään vastaanottoraportin luonnoksen (sanoma EMCS818). Mikäli luonnos on hyväksyttävä, Verohallinnon tietojärjestelmä muodostaa vastaanottajalle vahvistetun vastaanottoraportin.

Jos luonnos ei ole hyväksyttävä, Verohallinnon tietojärjestelmä muodostaa vastaanottajalle virhesanoman, jolloin vastaanottajan on korjattava vastaanottoraportin luonnosta.

5.2.2 §
Internet-pohjainen asiointi

Vastaanottaja laatii vastaanottoraportin käyttäen Verohallinnon ylläpitämää EMCS-palvelua.

5.3 §

Lähetyksen jakamisen vastaanottaminen Verohallinnolta

Verohallinnon tietojärjestelmä vastaanottaa lähetyksen jakamissanoman, joka sisältää tuotteiden siirtoon liittyvän yksilöllisen ARC-koodin

5.3.1 §
Sanomamuotoinen asionti

Verohallinnon tietojärjestelmä muodostaa vastaanottajalle ilmoitussanoman lähetyksen jakamisesta (EMCS803), joka sisältää yksilöllisen ARC-koodin.

5.3.2 §
Internet-pohjainen asiointi

Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on tallennettu valmisteverovelvollisten rekisteriin FINSEEDiin, Verohallinnon tietojärjestelmä ilmoittaa saapuneesta lähetyksen jakamisesta vastaanottajalle sähköpostiviestillä. Jos vastaanottaja ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitettaan Verohallinnolle tallennettavaksi valmisteverovelvollisten rekisteriin, ei Verohallinnon tietojärjestelmästä lähde sähköposti-ilmoitusta lähetyksen jakamisesta. Vastaanottaja saa tiedon jakamisesta kun kirjautuu EMCS-palveluun.

6 §

Muistutukset

6.1 §

Muistutus viivästyksestä lähettää vastaanottoraportti

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse vastaanottajan tulee tehdä viipymättä kappaleen 5. mukainen vastaanottoraportti tai selvitys viivästymisestä Verohallinnon ylläpitämässä EMCS-palvelussa.

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse lähettäjän tulee viipymättä tehdä EMCS-palvelussa selvitys viivästymisestä.

6.2 §

Muistutus määräpaikan muutoksesta

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse vastaanottoraportista, jonka mukaan vastaanottaja on hylännyt kuljetuksen kokonaan tai osittain, lähettäjän on tehtävä määräpaikan muutos 7 vuorokauden kuluessa vastaanottoraportin vastaanottamisesta.

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse määräpaikan muutoksen tekemisen laiminlyömisestä lähettäjän on viipymättä ilmoitettava EMCS-palvelussa määräpaikan muutoksesta.

6.3 §

Muistutus vientimenettelyys asettamisen epäonnistumisesta

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse vientimenettelyyn asettamisen epäonnistumisesta Tullin vientijärjestelmässä, lähettäjän on joko peruutettava e-AD, tai tehtävä määräpaikan muutos toiselle vastaanottajalle tai takaisin verottomaan varastoon. E-AD:n peruuttaminen on mahdollista vain silloin, jos tuotteet eivät vielä ole poistuneet verottomasta varastosta. Jos lähettäjän EMCS-palvelussa antamat tiedot vietävistä tuotteista ovat oikein, on lähettäjän korjattava Tullin vientijärjestelmään tehdyn vienti-ilmoituksen tietoja.

6.4 §

Muistutus viennin mitätöinnistä

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse viennin mitätöinnistä lähettäjän on tehtävä määräpaikan muutos toiselle vastaanottajalle tai takaisin verottomaan varastoon. Lähettäjä voi myös peruuttaa e-AD:n, jos tuotteet eivät vielä ole poistuneet verottomasta varastosta.

6.5 §

Muistutus avoimen määräpaikan täydentämisestä

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse avoimen määräpaikan täydentämisestä lähettäjän on annettava puuttuvat määräpaikkatiedot tekemällä määräpaikan muutos.

7 §

Tietokoneistetun järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset

Sanomamuotoisen asioinnin käyttäjä lähettää ja vastaanottaa sanomat omalla kustannuksellaan sekä vastaa käyttämässään tietojärjestelmässä sanomien testauksesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

Internet-pohjaisen asioinnin käyttäjä vastaa itselleen verkkoliikenteestä aiheutuvista kustannuksista.

8 §

Kirjanpito ja arkistointi

Lähettäjän ja vastaanottajan on säilytettävä kirjanpidossaan kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen sähköisten hallinnollisten asiakirjojen yksilöivät hallinnolliset viitekoodit (ARC-koodit) valmisteverotuslain (182/2010) 95 § 2 momentissa tarkoitetun ajan.

9 §

e-AD:n kansallisesti pakolliset tietoryhmät ja -alkiot

Sen lisäksi, mitä tietoryhmiä ja -alkioita on valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siirtoja koskevien tietokoneistettujen menettelyjen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 684/2009 säädetty e-AD:n luonnoksen osalta pakollisiksi, ovat tuotteita Suomesta lähetettäessä pakollisia myös seuraavissa asetuksen liitteessä 1 olevassa taulukossa 1 mainitut tietoryhmät ja -alkiot:

9 f: ”Lähtöaika”
15: ”Toimija, ensimmäinen kuljettaja”
17 p: ”Kauppanimitys

Yhteystiedot tässä päätöksessä koskevissa asioissa

Valmisteveroneuvonta yritysasiakkaille palvelee ma–pe klo 9–16:15 (heinäkuussa klo 9–15)

Valmisteveroneuvonnan puhelinnumero on 029 497 154

EMCS-asioissa valmisteveroneuvonnan sähköpostiosoite on emcs(a)vero.fi

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1.1.2017.

Helsingissä 28. päivänä joulukuuta 2016

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Taito von Konow

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2017