Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös valmisteverotuslaissa tarkoitetun sähköisen veroilmoituksen pakollisuudesta ja poikkeuksista siihen

Antopäivä
28.12.2016
Diaarinumero
A256/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on valmisteverotuslain (182/2010) 32 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa (1178/2016), nojalla määrännyt:

1. Kohderyhmä

Määräyksen kohderyhmänä ovat verokausi-ilmoittajat

2. Yleistä sähköisen veroilmoituksen pakollisuudesta

Verokausi-ilmoittajan on annettava veroilmoitus yleensä sähköisesti käyttämällä Verohallinnon sähköistä valmisteveroilmoituspalvelua (entiseltä nimeltään Nettiveivi).

Verohallinnolle annettavan ilmoituksen varmentamisessa ja tunnistautumisessa Verohallinnon sähköiseen asiointipalveluun on käytettävä sellaista hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 3 §:n 4 tai 5 kohdan mukaista tunnistuspalvelua, joka on käytössä Verohallinnossa. 

3. Verokausi-ilmoittajat, joille sähköinen veroilmoittaminen on pakollista

Sellaisia verokausi-ilmoittajia, joiden on annettava veroilmoitus sähköisesti, ovat valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan lisäksi seuraavat verovelvolliset:

  • sähköverkonhaltija, jolla on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 9 §:n 1 momentin mukaan velvollisuus rekisteröityä Verohallintoon  verovelvolliseksi;
  • sähköntuottaja, lukuun ottamatta sähkön pientuottaja, jolla on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 9 §:n 1 momentin mukaan velvollisuus rekisteröityä Verohallintoon verovelvolliseksi;
  • polttoturpeen käyttäjä, jolla on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 17 §:n 1 momentin mukaan velvollisuus rekisteröityä Verohallintoon verovelvolliseksi;
  • mäntyöljyn käyttäjä, jolla on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 17 §:n 1 momentin mukaan velvollisuus rekisteröityä Verohallintoon verovelvolliseksi;
  • maakaasuverkonhaltija, jolla on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 21 a §:n 1 momentin mukaan velvollisuus rekisteröityä Verohallintoon  verovelvolliseksi;
  • maakaasun käyttäjä, joka on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 21 a §:n 2 momentin perusteella hakeutunut rekisteröidyksi käyttäjäksi. Sähköisen ilmoittamisen pakollisuus koskee siitä käyttöpaikasta annettavaa ilmoitusta, jonka osalta maakaasun käyttäjä on hakeutunut rekisteröidyksi käyttäjäksi;
  • biopolttoöljyn valmistaja, jolla on nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 11 a §:n 2 momentin mukaan velvollisuus rekisteröityä Verohallintoon verovelvolliseksi;
  • kaatopaikan pitäjä, jolla on jäteverolain (1126/2010) 9 §:n mukaan velvollisuus rekisteröityä Verohallintoon verovelvolliseksi.               

3.1 Sähköisen valmisteveroilmoituspalvelun toimimattomuus

Jos sähköinen valmisteveroilmoituspalvelu (jatkossa valmisteveroilmoituspalvelu) ei ole käytettävissä Verohallinnosta johtuvasta syystä, verovelvollisen on odotettava, kunnes valmisteveroilmoituspalvelu on taas käytettävissä, ja annettava veroilmoitus, kun järjestelmä taas toimii. Veroilmoituksen on saavuttava Verohallintoon viimeistään veroilmoituksen antamisen määräpäivänä eli verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä.

Jos valmisteveroilmoituspalvelu on poissa käytöstä veroilmoituksen antamisen määräpäivänä, veroilmoitus on annettava valmisteveroilmoituspalvelussa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun Verohallinto on tiedottanut käyttökatkon päättymisestä, tämä päivä mukaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arkilauantaita.

Jos valmisteveroilmoituspalvelun käyttökatko on päättynyt veroilmoituksen antamisen määräpäivänä, veroilmoitus on annettava valmisteveroilmoituspalvelussa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun Verohallinto on tiedottanut katkon päättymisestä, tämä päivä mukaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arkilauantaita.

Verohallinto tiedottaa käyttökatkoista ja niiden päättymisestä internetsivuillaan. Verohallinto voi tämän lisäksi tiedottaa käyttökatkoista myös muutoin. Verovelvollisen on seurattava käyttökatkon päättymistä.

3.2 Lupa veroilmoituksen antamiseen paperilomakkeella

Verohallinto voi kirjallisesta pyynnöstä antaa verokausi-ilmoittajalle luvan antaa veroilmoitukset paperilomakkeella. Lupa myönnetään vain perustellusta syystä. Lupa voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun verovelvollisella ei ole valmiuksia sähköisten veroilmoitusten antamiseen ja sähköinen ilmoittaminen tuottaisi verovelvolliselle huomattavia vaikeuksia.

Lupaa paperi-ilmoittamiseen pyydetään kirjallisesti Verohallinnolta lomakkeella nro 1320.  Hakemus lähetetään osoitteeseen Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, 00052 VERO. Verohallinto voi peruuttaa myöntämänsä luvan, jos perusteita paperi-ilmoittamisen sallimiselle ei enää ole. Verovelvollinen voi myös itse pyytää luvan peruuttamista Verohallinnon lomakkeella nro 1320.

Myös silloin, kun valmisteveroilmoituspalvelussa on käyttökatko ja verovelvollinen on estynyt seuraamasta käyttökatkon päättymistä ja antamasta veroilmoitusta valmisteveroilmoituspalvelussa kahden arkipäivän kuluessa katkon päättymisestä tämän määräyksen 2.1 kohdan mukaisesti, Verohallinto voi verovelvollisen pyynnöstä sallia veroilmoituksen antamisen paperilomakkeella. Paperilomakkeen käyttäminen voidaan sallia esimerkiksi silloin, kun verovelvollisella ei ole matkan tai loma-ajan vuoksi paikalla henkilöä, joka voisi antaa veroilmoituksen sähköisesti.

3.3 Yleinen lupa siirtyä varamenettelyyn

Verohallinto antaa yleisen luvan siirtyä sähköisen veroilmoittamisen varamenettelyyn vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Yleinen varamenettelylupa annetaan yleensä vain silloin, kun Verohallinto arvioi käyttökatkon kestävän pitkään. Varamenettelynä on paperisen veroilmoituslomakkeen käyttö. Verovelvollisen on aina ennen varamenettelyyn siirtymistä varmistettava, onko Verohallinnon internetsivuilla annettu valmisteveroilmoituspalvelua koskeva yleinen lupa varamenettelyn käyttöön ja mihin saakka tällainen lupa on voimassa. Tarvittaessa verovelvollisen tulee myös olla yhteydessä valmisteveroneuvontaan ohjeiden saamiseksi.

Jos valmisteveroilmoituspalvelu ei ole käytössä Verohallinnosta johtuvasta syystä, toimitaan kuitenkin ensisijaisesti tämän määräyksen 2.1 kohdan mukaisesti.

3.4 Paperi-ilmoittamisen salliminen vain tietyltä verokaudelta

Verokausi-ilmoittaja voi pyytää, että Verohallinto sallii yksittäisen verokauden veroilmoituksen antamisen paperilomakkeella. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas ei teknisistä syistä saa ilmoitustaan valmisteveroilmoituspalvelussa lähtemään Verohallintoon, vaikka valmisteveroilmoituspalvelu on muuten toiminnassa. Kuitenkin on otettava huomioon, että vaikeudet veroilmoituksen lähettämisessä voivat johtua myös siitä, että verovelvollisen  valmisteveroilmoituspalveluun syöttämät tiedot eivät ole riittäviä tai oikeita eikä järjestelmä tämän vuoksi hyväksy ilmoitusta. Näissä tilanteissa Verohallinto ei salli paperi-ilmoittamista. Saadakseen apua veroilmoituksen täyttämiseen verovelvollisen tulee tarvittaessa olla yhteydessä yritysasiakkaiden valmisteveroneuvontaan.

Kun verovelvollisella on tarve antaa tiettyä verokautta koskeva ilmoitus paperilomakkeella, verovelvollisen on oltava yhteydessä yritysasiakkaiden valmisteveroneuvontaan ja pyydettävä, että Verohallinto sallii veroilmoituksen antamisen paperilomakkeella. Pyyntö ja perustelut pyynnölle esitetään vapaamuotoisesti. Verohallinto lähettää verovelvolliselle vahvistuksen pyynnön hyväksymisestä. Paperilomakkeella annetun veroilmoituksen on saavuttava Verohallintoon viimeistään veroilmoituksen antamisen määräpäivänä.

Jos Verohallinto katsoo, että pyyntöä ei voida hyväksyä, Verohallinto on aina viivytyksettä yhteydessä verovelvolliseen.

4. Verokausi-ilmoittajat, joille sähköinen ilmoittaminen on vapaaehtoista

Sähköinen veroilmoittaminen on vapaaehtoista muille kuin tämän määräyksen 2. kohdassa mainituille verokausi-ilmoittajille. Sähköinen ilmoittaminen on vapaaehtoista esimerkiksi sähkön pientuottajalle, öljysuojamaksun ilmoittajalle ja sähkön maahantuojalle tai vastaanottajalle, kun maahantuonti tai vastaanottaminen tapahtuu muuna kuin verkonhaltijana.

Verokausi-ilmoittajat, joille sähköinen veroilmoittaminen on vapaaehtoista, antavat veroilmoituksen vain niiltä verokausilta, jolloin heillä on ollut valmisteveron alaista toimintaa. Sähkön pientuottaja antaa veroilmoituksen kuitenkin kerran vuodessa.

5. Valmisteveroilmoittamisen asiakastuki

  • Valmisteveroneuvonta yritysasiakkaille palvelee ma – pe klo 9 – 16:15 (heinäkuussa klo 9 – 15)
  • Valmisteveroneuvonnan puhelinnumero on 029 497 154

6. Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1.1.2017. Verohallinnon sähköisen asioinnin palveluihin voi tunnistautua tunnistus.fi –palvelun välityksellä vielä vuoden 2017 aikana kuitenkin niin pitkään kuin se on tarjolla Verohallinnon sähköisen asioinnin palveluissa.


Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2016              


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja Taito von KonowSivu on viimeksi päivitetty 30.12.2016