Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös verotuksen oikaisun toimittamatta jättämisestä tuloverotuksessa

Antopäivä
14.12.2016
Diaarinumero
A 220/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 58 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 772/2016, nojalla päättänyt:

1 §

Verohallinto voi jättää verotuksen oikaisun verovelvollisen vahingoksi toimittamatta, jos verottamatta jäänyt tulo, perusteetta vähennetty meno tai muu vähennys on vähäinen.

2 §

Verotuksen oikaisun toimittamatta jättämisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon tulo- tai menoerän tai muun vähennyksen määrä verrattuna verovelvollisen kokonaistuloihin tai tulonhankkimistoiminnan laajuuteen sekä se, ettei verovelvollisia aseteta eriarvoiseen asemaan. Harkinnassa on huomioitava myös verovelvollisen virheellisen menettelyn toistuvuus ja laiminlyöntien laatu sekä se, onko virhe verovelvollisen toiminnan kannalta keskeinen.

Tulo- tai menoerän tai muun vähennyksen määrää on kuitenkin, jollei erityisestä syystä muuta johdu, pidettävä vähäisenä, kun tulo- tai menoerän tai muun vähennyksen määrä on pienempi kuin  2 000 euroa.  

3 §

Verotuksen oikaisu on toimitettava, jos verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt verotusmenettelystä annetussa laissa säädetyn ilmoittamisvelvollisuutensa tai muun säädetyn velvollisuuden.  

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.


Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2016
 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Marja-Liisa RantanenSivu on viimeksi päivitetty 14.12.2016