Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa

Antopäivä
1.12.2016
Diaarinumero
A197/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 50 §:n 3 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Verohallinto voi jättää veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä verovelvollisen vahingoksi, jos veron määrää on pidettävä vähäisenä eikä verotuksen tasapuolisuus tai laiminlyönnin laatu vaadi veron määräämistä tai päätöksen oikaisua.

2 §

Veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon se, että verovelvollisia ei aseteta eriarvoiseen asemaan. Harkinnassa on otettava huomioon myös verovelvollisen virheellisen menettelyn toistuvuus sekä se, onko virhe verovelvollisen toiminnan kannalta keskeinen.

Muun veron kuin arpajaisveron määrää on kuitenkin, jos erityisestä syystä ei muuta johdu, pidettävä vähäisenä, kun se on pienempi kuin 800 euroa.

Työnantajasuoritusten osalta edellä 2 momentissa tarkoitetun veron määrässä otetaan huomioon suorituksen saajan kalenterivuoden aikana saamat suoritukset. Suorituksen maksajan osalta otetaan huomioon laiminlyötyjen verojen yhteismäärä kalenterivuoden aikana.

Jätettäessä vero määräämättä tai päätöksen oikaisu tekemättä työnantajasuoritukset katsotaan yhdeksi verolajiksi samalla tavalla kuin määrättäessä myöhästymismaksua oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 35 §:n nojalla.

3 §

Vero on määrättävä tai päätös on oikaistava, jos verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt tai toiminut vastoin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa tai oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa asetuksessa hänelle säädettyjä velvollisuuksia.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

 

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016
 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava veroasiantuntija Päivi Taipalus                                                   Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2016