Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa

Antopäivä
16.11.2018
Diaarinumero
VH/2071/00.01.00/2018
Voimassaolo
1.1.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 50 §:n 3 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Verohallinto voi jättää veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä verovelvollisen vahingoksi, jos veron määrää on pidettävä vähäisenä eikä verotuksen tasapuolisuus tai laiminlyönnin laatu vaadi veron määräämistä tai päätöksen oikaisua.

2 §

Veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon se, että verovelvollisia ei aseteta eriarvoiseen asemaan. Harkinnassa on otettava huomioon myös verovelvollisen virheellisen menettelyn toistuvuus sekä se, onko virhe verovelvollisen toiminnan kannalta keskeinen.

Muun veron kuin arpajaisveron määrää on kuitenkin, jos erityisestä syystä ei muuta johdu, pidettävä vähäisenä, kun se on pienempi kuin 800 euroa.

Vero jätetään määräämättä tai päätöksen oikaisu tekemättä työnantajasuoritusten osalta veron yhteismäärän perusteella. Työnantajasuoritusten osalta edellä 2 momentissa tarkoitetun veron määrässä otetaan huomioon suorituksen saajan kalenterivuoden aikana saamat suoritukset. Suorituksen maksajan osalta otetaan huomioon laiminlyötyjen verojen yhteismäärä kalenterivuoden aikana.

3 §

Vero on määrättävä tai päätös on oikaistava, jos verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt taikka toiminut vastoin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa asetuksessa (1355/2016) tai tulotietojärjestelmästä annetussa laissa (53/2018) hänelle säädettyjä velvollisuuksia.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa (1205/2016).

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämiseen 1.1.2019 alkavalta verokaudelta.

Aikaisempiin verokausiin sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2018

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2018