Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta

Antopäivä
19.12.2016
Diaarinumero
A196/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768 /2016) 25 §:n 5 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Veroilmoituksessa olevan virheen korjaaminen oikaisuilmoituksella

Verovelvollinen korjaa veroilmoituksessa olevan virheen antamalla oikaisuilmoituksen sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Verovelvollisen on ilmoitettava oikaisuilmoituksella korjauksen syy silloin, kun korjataan arvonlisäveron tai työnantajasuoritusten tietoja.

Oikaisuilmoitus annetaan verolajeittain erikseen. Työnantajasuoritukset katsotaan yhdeksi verolajiksi samalla tavalla kuin määrättäessä myöhästymismaksua oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 35 §:n nojalla. Työnantajasuoritusten oikaisuilmoituksella on ilmoitettava uudelleen sekä ennakonpidätyksen että lähdeverojen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä.

Oikaisuilmoitus annetaan Verohallinnon vahvistamalla veroilmoituksella, jolla ilmoitetaan korjattavan verolajin verokauden oikeat luvut kokonaisuudessaan sekä korjauksen syy tälle varatussa kohdassa.

Oikaisuilmoitus korvaa verokaudelle aiemmin annetun kyseistä verolajia koskevan veroilmoituksen.

Kun korjataan sekä veroilmoituksella ilmoitetun veron määrää että sen perustetta, kohdistetaan molemmat korjaukset samalle verokaudelle.

Niissä tilanteissa, joissa oikaisuilmoituksella ilmoitettu korjattu veron määrä johtaa negatiiviseen veron määrään, Verohallinto kohdistaa muuta kuin arvonlisäveroa koskevan korjauksen sellaiselle verokaudelle, jolta verovelvollisella on saman verolajin maksettavaa veroa. Verohallinto kohdistaa veron ensisijaisesti niille oikaisuilmoituksella korjattua verokautta aikaisemmille verokausille, joilta verovelvollisella on saman verolajin maksettavaa veroa.

Jos veroilmoituksella ilmoitettu veron määrä on oikein, mutta sen perusteessa tai muussa tiedossa on virhe, virhe korjataan oikaisuilmoituksella sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu.

Korjaukset, joilla muutetaan verolajia, on aina korjattava oikaisuilmoituksella sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu.

2 §

Vähäisen virheen korjaaminen

Verovelvollinen voi korjata taloudelliselta merkitykseltään vähäisen virheen viimeistään virheen havaitsemiskuukautta seuraavana veroilmoituksen määräpäivänä annettavalla veroilmoituksella. Virhe tulee korjata riippumatta siitä, onko verovelvollisella kyseisellä ilmoituksella muuta ilmoitettavaa.

Vähäisen virheen korjaamisesta ei saa seurata muussa verolajissa kuin arvonlisäverossa negatiivisen veron määrää.

Jos virhettä ei 2 momentista johtuvista syistä voi korjata siten kuin 1 momentissa säädetään, muun kuin arvonlisäveroa koskevan vähäisen virheen voi ilman aiheetonta viivytystä korjata seuraavilta verokausilta annettavissa veroilmoituksissa sitä mukaa kuin verovelvollisella on seuraaville verokausille ilmoitettavana saman verolajin maksettavaa veroa.

3 §

Vähäisen virheen määrä

Virhe on taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, jos verokaudelle liikaa ilmoitetun tai ilmoittamatta jääneen veron määrä on enintään 500 euroa. Verovelvollinen voi korjata samalla kertaa useaa verokautta koskevan saman verolajin virheen, jos yhdelle verokaudelle kohdistuneiden virheiden määrä on enintään 500 euroa.

Vähäisen virheen euroraja arvioidaan jokaisen verolajin osalta erikseen.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2017 alkavalta verokaudelta annettavien tietojen korjaamiseen.

Oikaisuilmoitus annetaan tämän päätöksen mukaisesti myös ennen 1.1.2017 alkaneilta verokausilta.

 

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2016


Pääjohtaja Pekka Ruuhonen                            

Johtava veroasiantuntija Päivi TaipalusSivu on viimeksi päivitetty 20.12.2016