Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös finanssitilejä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
17.5.2016
Diaarinumero
A35/200/2016
Voimassaolo
1.6.2016 -

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 17 b §:n 2 momentin, 17 c §:n 4 momentin ja 22 §:n 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 17 b §:n 2 momentti laissa 1704/2015, 17 c §:n 4 momentti laissa 226/2016 ja 22 §:n 5 momentti laissa 363/2013, nojalla päättänyt:

1 §

Tietojen ilmoittaminen

Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen on verotusmenettelystä annetun lain 17 b ja 17 c §:n mukaisesti annettava mainituissa pykälissä tarkoitetut tiedot.

Ellei raportoivalla suomalaisella finanssilaitoksella ole 1 momentin mukaan raportoitavia tietoja, on tästä annettava Verohallinnolle ilmoitus.

2 §

Tietojen antamisaika

Tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta.

Vuodelta 2016 tiedot on kuitenkin annettava 31.3.2017 mennessä.

3 §

Tiedonantotapa

Tiedot voidaan antaa vain sähköisesti käyttäen Verohallinnon julkaisemia sähköisiä ilmoittamispalveluita.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 annettaviin tietoihin.


Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2016

pääjohtaja Pekka Ruuhonen

johtava asiantuntija Mia Keskinen

 Sivu on viimeksi päivitetty 18.5.2016