Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
11.3.2016
Diaarinumero
A24/200/2016
Voimassaolo
15.3.2016 -

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 b §:n 5 momentin, 15 c §:n 2 momentin, 15 d §:n 4 momentin ja 22 §:n 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 363/2013, nojalla päättänyt:

1 §

Työmaan päätoteuttajan velvollisuus antaa työntekijöitä koskevat tiedot

Yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan, muun päätoteuttajan tai jos päätoteuttajaa ei ole, rakennuttajan, on toimitettava Verohallinnolle tiedot rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista samoin kuin työnantajista ja vuokratyönteettäjistä, jos rakennushankkeen työmaakohtainen yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa. Tiedot on annettava kuukausittain viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tiedonantovelvollisen on ilmoitettava:

 1. tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen;
 2. työmaan sijainti;
 3. työntekijää koskevat yksilöintitiedot, työntekijän työmaalla työskentelyn alkupäivämäärä ja arvioitu loppupäivämäärä;
 4. ulkomaisen työntekijän vakuuttamista koskevat tiedot;
 5. tieto, onko työntekijä työsuhteinen, vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja, harjoittelija vai talkootyön tekijä;
 6. työnantajaa koskevat yksilöintitiedot sekä työnantajan edustaja tai yhteyshenkilö yhteystietoineen;
 7. vuokratyönteettäjää koskevat yksilöintitiedot.

2 §

Rakentamispalvelun tilaajan velvollisuus antaa urakkaa koskevat tiedot

Rakentamispalvelun tilaajan on annettava Verohallinnolle tiedot niistä yrityksistä, jotka suorittavat tilaajalle arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua taikka rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä tai jotka vuokraavat tilaajalle työvoimaa edellä mainittuihin tarkoituksiin, jos sopimuksen yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa. Tiedot on annettava joko työmaakohtaisesti tai sopimuskohtaisesti. Tiedot on annettava kuukausittain siltä kuukaudelta, jonka aikana työ on aloitettu sekä niiltä kuukausilta, joilta urakoitsija laskuttaa urakkasopimuksen perusteella. Tiedot on annettava viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tiedonantovelvollisen on ilmoitettava:

 1. tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen;
 2. työmaan tai sopimuksen yksilöintitiedot;
 3. urakoitsijaa koskevat yksilöintitiedot sekä urakoitsijan yhteyshenkilö yhteystietoineen;
 4. urakan laskutettu määrä tai maksettu määrä ilmoitusjakson aikana;
 5. sopimuksen mukainen urakkasumma;
 6. tieto, sovelletaanko urakkaan arvonlisäverolain (1501/1993) 8 c §:ssä tai 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua käännettyä verovelvollisuutta;
 7. tieto, onko kyseessä urakointi, työvoiman vuokraus vai jatkuvaluontoinen kunnossapitotyö;
 8. sopimuksen mukainen urakan alku- ja loppupäivämäärä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna sopimuksena pidetään kutakin erillistä rakentamispalvelua koskevaa tilausta, josta suoritettava vastike määräytyy erikseen. Jos tilaajalle tehty työ tai aikaansaatu työtulos kuitenkin perustuu useisiin peräkkäisiin, keskeytymättömiin tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin, sitä pidetään raja-arvoa laskettaessa yhtenä sopimuksena.

3 §

Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön tiedonantovelvollisuus

Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan, taikka maapohjaan kohdistuvaa työtä suoritetaan, on silloin, kun rakennustyö ei liity hänen harjoittamaansa yritystoimintaan, edellä 1 ja 2 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden sijasta annettava Verohallinnolle tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä sekä näille maksetuista palkoista ja muista vastikkeista. Tiedot on annettava ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. Tiedonantovelvollisuutta ei ole, jos rakentamista varten ei maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan ole haettava rakennuslupaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tiedonantovelvollisen on ilmoitettava:

 1. tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot;
 2. tieto, onko rakennuskohde kiinteistö vai osakehuoneisto;
 3. kiinteistön kiinteistötunnus tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön Y-tunnus;
 4. rakennuskohteen asunto-osakeyhtiön tai kiinteistön nimi ja osoite;
 5. tieto, onko kyseessä uudisrakentaminen vai korjausrakentaminen;
 6. rakentamistyön suorittaneita työntekijöitä ja yrityksiä koskevat yksilöintitiedot;
 7. tieto maksetuista suorituksista;
 8. työskentelyn alku- ja loppupäivämäärä;
 9. tieto, jos rakentamistyöstä ei ole maksettu palkkoja tai muita vastikkeita.

4 §

Rakennusvalvontaviranomaisen tiedonantovelvollisuus

Jos edellä 3 §:ssä tarkoitettu rakennuttaja ei ole esittänyt loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antamaa todistusta tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä, on rakennusvalvontaviranomaisen ilmoitettava asiasta Verohallinnolle kuukausittain viimeistään loppukatselmusta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tiedonantovelvollisen on ilmoitettava:

 1. loppukatselmuksen suorittajaa koskevat yksilöintitiedot ja työnantajakunta;
 2. tiedonantovelvollisuuden laiminlyönyttä luonnollista henkilöä koskevat yksilöintitiedot;
 3. loppukatselmuksen päivämäärä;
 4. rakennuskohteen kiinteistötunnus.

5 §

Tiedonantotapa

Edellä 1–3 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan antaa sähköisesti käyttäen Verohallinnon julkaisemia sähköisiä ilmoittamispalveluita tai Verohallinnon lomakkeella.

Edellä 4 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan Verohallinnon kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2016.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuulta 2016 annettaviin tietoihin. Päätöksellä kumotaan Verohallinnon rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta 14 päivänä helmikuuta 2014 antama päätös (131/2014), jota sovelletaan viimeisen kerran joulukuulta 2015 annettaviin tietoihin.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2016
 

pääjohtaja Pekka Ruuhonen

johtava asiantuntija Mia Keskinen                     

 

 

 

 

 

 Sivu on viimeksi päivitetty 16.3.2016