Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen 18 ja 33 §:n muuttamisesta

Antopäivä
11.3.2013
Diaarinumero
A23/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto muuttaa ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista antamansa päätöksen (1089/2012) 18 §:n 3 momentin 16 kohdan, 33 §:n 1 momentin 1, 5, 6 ja 7 kohdan, 2 momentin 2 ja 3 kohdan ja 3 momentin sekä lisää päätöksen 18 §:n 3 momenttiin uuden 17 kohdan seuraavasti:


18 §
Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja eräiden vakuutuslaitosten ilmoittamisvelvollisuus

 


Edellä 1 momentissa tarkoitetun yhteisön on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:


16) luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja vakuutuslaitoksen on annettava laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta, joka sisältää tiedon tilikauden tuloksesta tai tappiosta ja tiedot niistä eristä, joilla tilikauden tulosta tai tappiota oikaistaan elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa;

17) tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikaisesta lisävähennyksestä annetun lain (992/2012) tarkoittamaa lisävähennystä vaativan verovelvollisen on annettava tiedot tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkamenojen kokonaismäärästä verovuonna, lisävähennyksen perusteena olevien tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkamenojen määrästä sekä vaaditun lisävähennyksen määrästä. Lisäksi on ilmoitettava, mihin innovaatiolajiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen perusteena oleva kehittämistoiminta kohdistuu sekä annettava tieto edellä mainitun lain 4 §:n mukaisten lisävähennyksen erityisten edellytysten täyttymisestä. Veroilmoituksen liitteenä on annettava vähennyksen perusteena olevasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta lisäksi vapaamuotoinen selvitys, josta ilmenee tutkimus- ja kehittämistoiminnan sisältö, miten toiminta liittyy yrityksen elinkeinotoimintaan, toiminnan perusteella syntyvä tai tavoiteltava innovaatio sekä hankkeen aloituspäivämäärä.


 

33 §
Tonnistoverovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

Tonnistoverovelvollisen yhtiön on annettava Konserniverokeskukselle seuraavat tiedot:

1) kunkin aluksen nimi, IMO-numero tai tunnuskirjaimet, kansallisuus ja se alusrekisteri, johon alus on merkitty, aluksen bruttovetoisuus, nettovetoisuus, tieto aluksen strategisesta ja kaupallisesta johtopaikasta, tiedot aluksen käytöstä kansainvälisessä meriliikenteessä verovuoden aikana, tieto aluksen merkitsemisestä ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon sekä vuokratun aluksen vuokrasopimuksen tyyppi, sopimuksen alkamis- ja loppumispäivämäärä;


5) sellaisten alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on ottanut vuokralle miehistöineen;

6) sellaisten alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on antanut vuokralle ilman miehistöä;

7) aluskohtaisesti laskettu merimiesten osuus lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista, merimiesten osuus työttömyysvakuutusmaksuista ja merimiespalvelumaksu kokonaisuudessaan tuloksi muutettuna.

Tonnistoverokauden ensimmäiseltä verovuodelta yhtiön on lisäksi annettava seuraavat tiedot:


2) tonnistoverolain 12 §:ssä tarkoitettuun tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden todennäköinen luovutushinta;

3) tonnistoverotettavaan ja tuloverotettavaan toimintaan kohdistuvat käyttämättömät tappiot tonnistoverokauden alussa.

Yhtiön on annettava selvitys tonnistoverolain 15a §:n 2, 3 ja 4 momentissa tarkoitetun tonnistoverotettavan toiminnan jälleenhankintavarauksen vähentämisestä verovuoden aikana hankitun käyttöomaisuuden hankintamenosta sekä verovuoden päättyessä käyttämättä olevasta määrästä.


Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä huhtikuuta 2013. Tätä päätöstä sovelletaan verovuodelta 2013 annettaviin veroilmoituksiin.


Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2013

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Kari AaltonenSivu on viimeksi päivitetty 12.3.2013