Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös yhteisökoron laskemisesta

Antopäivä
20.12.2012
Diaarinumero
121/200/2012
Voimassaolo
- 31.10.2017

Verohallinto on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 48 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, määrännyt yhteisökoron laskemisesta seuraavaa:

1 § Korkoaika

Korkoaikoja laskettaessa katsotaan täydessä kuukaudessa olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää.

2 § Verovuoden verot ja hyväksiluettavat ennakot

Yhteisökorkoa laskettaessa verovuoden verojen yhteismäärään luetaan verotettavan tulon perusteella määräytyvä tulovero ja  yhteisön yleisradiovero.

Yhteisökorkoa laskettaessa hyväksiluettavia ennakoita ovat tilikauden ennakkoverot ja yhteisöltä toimitetut ennakonpidätykset sekä ennakon täydennysmaksu siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 35 §:ssä säädetään. Jos ennakkoja tai ennakon täydennysmaksua on maksettu tilikauden päättymisen jälkeen, ne otetaan yhteisökorkoa laskettaessa huomioon siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 41 §:n 2 momentissa säädetään.

Yhteisön aikaisempien vuosien käyttämättömät hyvitykset luetaan hyväksi samalla tavalla kuin yhteisöltä toimitettu ennakonpidätys, ei kuitenkaan yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 5 §:n 2 momentissa säädettyä määrää suurempana. Ulkomaisen veron hyvitykset luetaan hyväksi siten kuin laissa kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (1552/1995) säädetään.

3 § Useita tilikausia samana vuonna

Jos yhteisöllä päättyy samana kalenterivuonna useampia kuin yksi tilikausi, yhteisökorko lasketaan verotusmenettelystä annetun lain 41 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kultakin tilikaudelta erikseen kuitenkin siten, ettei samalta ajalta tule määrättäväksi sekä maksettavaa yhteisökorkoa että palautettavaa yhteisökorkoa.

4 § Laskenta-ajanjaksot

Jos yhteisöllä päättyy samana kalenterivuonna useita tilikausia, yhteisökorko lasketaan erikseen ensinnä päättyvän tilikauden verojen ja hyväksiluettavien ennakoiden erotukselle toisen tilikauden veroilmoituksen viimeiseen antopäivään asti. Edellä mainittua päivää seuraavasta päivästä aina kolmannen tilikauden veroilmoituksen viimeiseen antamispäivään asti yhteisökorko lasketaan näiden kahden tilikauden verojen yhteismäärän ja hyväksiluettavien ennakoiden erotukselle. Viimeisenä päättyvän tilikauden veroilmoituksen viimeistä antopäivää seuraavasta päivästä lähtien yhteisökorko lasketaan kaikkien tilikausien muodostaman yhteisen verovuoden verojen ja hyväksiluettavien ennakoiden erotukselle verotusmenettelystä annetun lain 41 §:n 1 momentissa säädettyyn päivään saakka.

5 § Omistussuhteiden muutoksen vaikutus tappioiden vähentämiseen

Jos yhteisön omistussuhteissa tapahtuu jonakin samana kalenterivuonna päättyvänä tilikautena tuloverolain (1535/1992) 122 §:ssä tarkoitettu muutos, joka estää aikaisempien vuosien tappioiden vähentämisen, yhteisökorko lasketaan jokaiselle laskenta-ajanjaksolle verotettavan tulon perusteella, josta tappioita ei ole vähennetty.

6 § Omistussuhteiden muutoksen vaikutus käyttämättömiin hyvityksiin

Jos yhteisön omistussuhteissa tapahtuu jonakin samana kalenterivuonna päättyvänä tilikautena yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 5 a §:n 1 momentissa tarkoitettu omistajanvaihdos, joka estää aikaisempien vuosien käyttämättömien hyvitysten vähentämisen verovuoden tuloveroista, yhteisökorko lasketaan kullekin laskenta-ajanjaksolle erotukselle, jossa käyttämättömiä hyvityksiä ei ole otettu huomioon.

7 § Yritysmuodon muutos

Jos yritystä verovuoden aikana tapahtuneen tuloverolain 24 §:ssä tarkoitetun yritysmuodon muutoksen johdosta verotetaan koko verovuodelta yhteisönä, yhteisökorko lasketaan sen tilikauden veroilmoituksen viimeistä antopäivää seuraavasta päivästä, jona yritysmuodon muutos yhteisöksi tuli voimaan.

8 § Laskentaperusteen enimmäismäärä

Yhteisökorkoa lasketaan kuitenkin enintään samana kalenterivuonna päättyvien tilikausien verojen yhteismäärälle.

9 § Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituksen 22 lokakuuta 1996 antama päätös yhteisökoron laskemisesta (769/1996). Päätöksen määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa. Verovuotta 2013 edeltäneisiin vuosiin sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

 

Helsingissä 20  päivänä joulukuuta 2012

Pääjohtajan estyneenä ollessa
ylijohtaja Pekka Ruuhonen                                                      

Johtava asiantuntija Kari AaltonenSivu on viimeksi päivitetty 21.12.2012