Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä

Antopäivä
1.12.2006
Diaarinumero
1865/510/2006
Voimassaolo
1.1.2007 - 31.12.2016
Korvaa ohjeen
2799/510/2002

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla päättänyt:

1 §

Ennakon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 170,00 euroa.

2 §

Ennakon kantoerät

Ennakko kannetaan ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä euroa

Kantoerien lukumäärä

Kantokuukaudet

170,00 - 500,00 

2

maaliskuu ja syyskuu

yli 500,00 mutta enintään
1 700,00

3

helmikuu, heinäkuu ja marraskuu

yli 1 700,00 mutta enintään
10 000,00

6

helmikuu, huhtikuu, kesäkuu,
elokuu, lokakuu ja joulukuu

yli 10 000,00

12

tammikuu - joulukuu

3 §

Muutetun ennakon kantaminen

Muutettaessa ennakkoa ennakkoperintälain 24 §:n nojalla, kannetaan muutettu ennakko vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä keskenään yhtä suurissa erissä. Korotetun ja uuden ennakon erät kannetaan ennakon määrästä ja muutoksen ajankohdasta riippuen noudattaen soveltuvin osin mitä 2 §:ssä on säädetty kantoerien lukumäärästä ja kantokuukausista. Alennetun ennakon erät kannetaan samoina kantokuukausina kuin ne ennen ennakon alentamista oli määrätty kannettaviksi. Jos muutettu ennakko vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä on vähemmän kuin 170,00 euroa, se kannetaan yhtenä eränä ennakon muuttamista seuraavana kalenterikuukautena.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen voidaan kausiluonteisesta tulosta kannettava ennakko kantaa tulon kertymiskuukautena tai tulon kertymisjakson aikana yhtä suurissa erissä. Sama koskee rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 a §:n mukaan määrättävää ennakkoa.

4 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Päätöstä sovelletaan muiden kuin tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien ennakon kannossa vuodelle 2007 määrättävistä ennakoista alkaen.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä (922/2002).

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Irma KorpelaSivu on viimeksi päivitetty 11.12.2006