Verohallinnon päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä

Antopäivä
7.12.2016
Diaarinumero
A194/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 775/2016, nojalla määrännyt:

1 §

Ennakon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 170,00 euroa.

2 §

Ennakon kantoerät

Ennakko kannetaan ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä euroa Kantoerien lukumäärä Kantokuukaudet
170,00 - 500,00 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500,00 mutta enintään 1 700,00 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700,00 mutta enintään 10 000,00 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 10 000,00 12 tammikuu - joulukuu

3 §

Muutetun ennakon kantaminen

Muutettaessa ennakkoa ennakkoperintälain 24 §:n nojalla, kannetaan muutettu ennakko vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä keskenään yhtä suurissa erissä. Korotetun ja uuden ennakon erät kannetaan ennakon määrästä ja muutoksen ajankohdasta riippuen noudattaen soveltuvin osin mitä 2 §:ssä on säädetty kantoerien lukumäärästä ja kantokuukausista. Alennetun ennakon erät kannetaan samoina kantokuukausina kuin ne ennen ennakon alentamista oli määrätty kannettaviksi. Jos muutettu ennakko vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä on vähemmän kuin 170,00 euroa, se kannetaan yhtenä eränä ennakon muuttamista seuraavana kalenterikuukautena.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen voidaan kausiluonteisesta tulosta kannettava ennakko kantaa tulon kertymiskuukautena tai tulon kertymisjakson aikana yhtä suurissa erissä. Sama koskee rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 a §:n mukaan määrättävää ennakkoa.

4 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan muiden kuin tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien ennakon kannossa vuodelle 2017 määrättävistä ennakoista alkaen.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä (1113/2006).

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2016
 

pääjohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja Markus Kautto

 Sivu on viimeksi päivitetty 8.12.2016