Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä

Antopäivä
4.9.2018
Diaarinumero
A63/200/2018
Voimassaolo
1.11.2018 - Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 53/2017, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan muiden verovelvollisten kuin tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien ennakonkannossa.

2 §

Ennakonkannon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos ennakon määrä ennen jakamista kantoeriin olisi pienempi kuin 170,00 euroa.

3 §

Ennakon kantoerät verovuoden aikana

Verovuoden aikana ennakko kannetaan sen määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä euroa Kantoerien lukumäärä Kantokuukaudet
170,00 - 500,00 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500,00 mutta enintään 1 700,00 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700,00 mutta enintään 10 000,00 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 10 000,00 12 tammikuu-joulukuu

4 §

Ennakon kantoerät verovuoden päättymisen jälkeen

Ennakko, joka erääntyy maksettavaksi verovuoden päättymisen jälkeen, kannetaan yhdessä erässä.

5 §

Muutetun ennakon kantoerät

Muutettu ennakko kannetaan vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä keskenään yhtä suurissa erissä. Ennakon erät voidaan ennakon määrästä, muutoksen ajankohdasta tai muusta erityisestä syystä johtuen kantaa poiketen siitä, mitä 3 §:ssä on säädetty kantoerien lukumäärästä ja kantokuukausista. Jos ennakon määrä muutoksen jälkeen vähennettynä erääntyneiden ennakon erien määrällä on pienempi kuin 170 euroa, se kannetaan yhtenä eränä.

Ennakkoa alennettaessa ennakon muutos kohdistetaan ensisijaisesti verovuoden jäljellä oleville erääntymättömille ennakon erille. Jos muutosta ei voida kohdistaa erääntymättömille ennakon erille, se kohdistetaan erääntyneille verovuoden ennakon erille viimeksi erääntyneestä erästä alkaen.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä (605/2017).

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2018

Pääjohtaja Markku Heikura

Verojohtaja Pauli Kinnunen

Sivu on viimeksi päivitetty 7.9.2018