Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
1.12.2022
Diaarinumero
VH/5385/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.1.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 §:n 9 momentin, 15 a §:n 4 momentin, 15 e §:n 3 momentin, 16 §:n 15 momentin, 17 §:n 11 momentin, 18 §:n 10 momentin ja 22 §:n 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 15 a §:n 4 momentti, 17 §:n 11 momentti ja 22 §:n 5 momentti laissa 520/2010, 15 §:n 9 momentti laeissa 520/2010 ja 1394/2019, 15 e §:n 3 momentti laissa 523/2019, 16 §:n 15 momentti laeissa 520/2010 ja 733/2019 sekä 18 §:n 10 momentti laeissa 520/2010, 1131/2017 ja 1344/2018, nojalla päättänyt:

1 luku

Tulotiedot

1 §

Tulotietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden rajoittaminen

Verohallinto rajoittaa verotusmenettelystä annetun lain 15 §:ssä ja 18 §:n 6 momentissa tarkoitettujen tietojen antamista siten, että tiedonantovelvollisen on ilmoitettava Verohallinnolle ilman eri kehotusta vain tämän päätöksen 2–19 §:ssä tarkoitetut tiedot.

Tulotietojärjestelmästä annetussa laissa (53/2018) tarkoitetut tiedot annetaan Tulorekisteriyksikölle.

2 §

Lakkoavustukset, syytingit ym.

Maksajan on ilmoitettava veronalainen lakkoavustus.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on ilmoitettava maksamansa eläke, etuus ja veronalainen syytinki.

3 §

Apurahat

Maksajan on ilmoitettava luonnolliselle henkilölle maksamansa stipendit, apurahat, tunnustuspalkinnot sekä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) 1 §:ssä tarkoitetut apurahat ja avustukset (kirjastokorvaukset), joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa.

4 §

Vakuutuskorvaukset

Maksajan ja välittäjän on ilmoitettava maksamansa ja välittämänsä veronalaiset vakuutuskorvaukset, vakuutusmaksun palautukset, vakuutuksen takaisinostoarvo sekä muut veronalaiset vakuutukseen perustuvat suoritukset, jossa vakuutettuna on muu kuin luonnollinen henkilö ja suoritus maksetaan avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle, osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai muulle tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle taikka liike- tai ammattitoimintaa taikka maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle.

Metsään kohdistuneen vahingon perusteella maksetut vakuutuskorvaukset ilmoitetaan erillään muista edellä mainituista suorituksista.

Maksajan on ilmoitettava luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksamansa veronalainen lakisääteisen eläkevakuutusmaksun palautus, ei kuitenkaan sellaista eläkevakuutusmaksun palautusta, joka ilmoitetaan tulorekisteriin.

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu suoritus maksetaan muulle kuin sellaiselle luonnolliselle tai juridiselle henkilölle, jolla on välittömästi vakuutukseen perustuva oikeus vaatia korvausta, suoritusta ei ilmoiteta.

5 §

Pitkäaikaissäästämissopimukseen liittyvät tulotiedot

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetun talletuspankin ja ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen, sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetun rahastoyhtiön ja yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön ja kolmannen maan rahastoyhtiön sekä sijoituspalvelulaissa tarkoitetun ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen (palveluntarjoaja) on ilmoitettava sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisen saamat sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa (1183/2009) tarkoitettuun sopimukseen (pitkäaikaissäästämissopimus) perustuvat suoritukset ja veronalaiset tulot.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu suoritus tai veronalainen tulo tulisi tuloverolain 34 a tai 34 b §:n nojalla verottaa korotettuna, korotettava suoritus ilmoitetaan erikseen muista suorituksista.

Pitkäaikaissäästämissopimuksen mukaisesti sijoitetuille säästövaroille säästöaikana kertyviä osinkotuloja, korkotuloja, omaisuuden luovutuksesta saatuja tuloja ja muita tuloja koskevia tietoja, lukuun ottamatta osinkoja ja ylijäämiä koskevia yhteenvetotietoja, ei ilmoiteta, jos säästövaroihin oikeutettu on yleisesti verovelvollinen. Jos säästövaroihin oikeutettu on rajoitetusti verovelvollinen, tulotiedot ilmoitetaan sen mukaisesti kuin tässä päätöksessä määrätään.

6 §

Osakesäästötilisopimukseen liittyvät tulotiedot

Osakesäästötilistä annetussa laissa (680/2019) tarkoitettua osakesäästötilisopimusta tarjoavan palveluntarjoajan on ilmoitettava tiedot osakesäästötililtä nostetuista säästövaroista sekä nostettuihin säästövaroihin sisältyvästä osakesäästötilin tuoton osuudesta.

Osakesäästötilisopimuksen mukaisesti sijoitetuille säästövaroille säästöaikana kertyviä osinkotuloja, korkotuloja, omaisuuden luovutuksesta saatuja tuloja ja muita tuloja koskevia tietoja, lukuun ottamatta osinkoja koskevia yhteenvetotietoja, ei ilmoiteta, jos säästövaroihin oikeutettu on yleisesti verovelvollinen. Jos säästövaroihin oikeutettu on rajoitetusti verovelvollinen, tulotiedot ilmoitetaan sen mukaisesti kuin tässä päätöksessä määrätään.

7 §

Korot, jälkimarkkinahyvitys, muut pääomatulot sekä takausprovisio

Maksajan tai välittäjän on ilmoitettava luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille maksamansa ja välittämänsä veronalainen korko, korkoon rinnastettava tuotto, indeksihyvitys, jälkimarkkinahyvitys, osingon sijaan maksamansa rahakorvaus sekä joukkovelkakirjojen vaihdon tai ehtojen muutoksen yhteydessä maksettu suostumuspalkkio. Myös takausprovisio on ilmoitettava. Tulorekisteriin ilmoitettavaa palkkasaatavan korkoa, takausprovisiota tai muuta vastaavaa pääomatuloa ei kuitenkaan ilmoiteta.

Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan tai jos suorituksesta on toimitettu ennakonpidätys.

8 §

Osingot ja ylijäämät sekä rahastoyhtiön maksamat suoritukset

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ulkomaisen rahastoyhtiön, joka hoitaa Suomeen perustettua sijoitusrahastoa, on ilmoitettava sijoitusrahaston tuotto-osuuksille ja yhteissijoitusyrityksen osuuksille maksamansa vuotuinen tuotto rahastoittain.

Osinkoa tai muita varoja jakavan yhtiön on ilmoitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan osingoista sekä osinkoina verotettavista varojenjaoista vapaan oman pääoman rahastoista.

Osuuskunnan on ilmoitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan ylijäämistä sekä ylijääminä verotettavista varojenjaoista vapaan oman pääoman rahastoista. Tuloverolain 53 §:n 10 kohdassa tarkoitettua verovapaata ylijäämää ei kuitenkaan ilmoiteta. Kotimaisen säästöpankin on ilmoitettava kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamansa voitto-osuus ja korko. Keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava takuupääomalle maksamansa korko.

Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan, jossa on ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä, on verotusta varten tarpeellisena tietona ilmoitettava myös ylijäämän saajan kaikista osuuskunnan osuuksista ja osakkeista ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa osuuskunnan omaan pääomaan merkitty määrä. Tietoa ei kuitenkaan tarvitse antaa silloin, kun ylijäämän saajana on yhteisö tai yhteisetuus tai jos ylijäämä on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 18 §:n 4 momentissa tarkoitettua jakajaosuuskunnalle vähennyskelpoista ylijäämänpalautusta. Myös muun edellä 4 momentissa tarkoitetun yhteisön on annettava vastaava tieto.

Sellaiselle osingon- tai ylijäämänsaajalle, joka on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) tai yrittäjän eläkelain (1272/2006) nojalla osingon jakaneen yhtiön tai ylijäämää jakaneen osuuskunnan harjoittamasta toiminnasta, maksettu osinko tai ylijäämä on ilmoitettava erillään muista osingoista ja ylijäämistä.

Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitetun tilinhoitajan ja suorituksen välittäjän on ilmoitettava Suomen arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltäviin osaketalletustodistuksiin ja ulkomaisiin osakkeisiin perustuvat osingot, muut ulkomaisiin osakkeisiin perustuvat osingot sekä ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksetut tuotot. Tässä momentissa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan vain, jos saajana on yleisesti verovelvollinen.

9 §

Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä ja kauppahinnasta, jos myyjä metsän omistajana luovuttaa puun ostajalle tai välittäjälle pysty-, hankinta- tai käteiskaupalla puuta, josta saatu tulo verotetaan myyjällä tuloverolain 43 §:n 1 momentissa (1155/2005) tarkoitettuna metsätalouden pääomatulona. Vastaava tiedonantovelvollisuus koskee myös pankkia silloin, kun pankki maksaa metsänomistajalta ostamansa ja puun ostajan hyväksymän puunmyyntisaatavan kauppahintasuorituksia metsänomistajalle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu puun ostajan tiedonantovelvollisuus koskee vain puukauppoja, jotka liittyvät puun ostajan elinkeinotoimintaan tai joista on toimitettu ennakonpidätys.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava kaikista sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisista.

10 §

Julkiset tuet, avustukset, korvaukset ja valmisteveron palautus

Valtion, hyvinvointialueen ja kunnan viranomaisen, muun julkisyhteisön sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on ilmoitettava maksamansa julkiset tuet ja avustukset. Julkisella tuella ja avustuksella tarkoitetaan elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavia tukia ja avustuksia, maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 2 §:n 2–5 kohdassa tarkoitettuja energiatuotteiden valmisteveron palautuksia sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) 8 §:ssä, maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 26 §:ssä ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 7 §:ssä tarkoitettuja korvauksia.

11 §

Arvopaperikaupat ja rahasto-osuuksien lunastukset

Sijoituspalvelulaissa tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja muun sanotussa laissa tarkoitetun sijoituspalvelun tarjoajan, vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetun muun vakuutusyhtiön kuin työeläkeyhtiön, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun sivuliikkeen ja pääasiamiehen sekä vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitetun vakuutusyhdistyksen on annettava tiedot välittämistään ja tekemistään osakkeiden, osaketalletustodistusten, warranttien, merkintäoikeuksien, myyntioikeuksien sekä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien kaupoista. Myös yhteissijoitusyrityksen osuuksien merkinnät ja lunastukset on ilmoitettava siltä osin kuin tietoja ei ole toimitettu 2 momentin nojalla. Lisäksi edellä tarkoitetun tiedonantovelvollisen on annettava tiedot johdannaissopimuksista, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (1070/2017) tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla, ja sijoituspalvelulain 1 luvun 14 §:n 3—9 kohdassa tarkoitetusta johdannaissopimuksesta ja muusta johdannaissopimuksesta sekä sopimuksen osapuolista. Kaupat on ilmoitettava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin. Kaupoista on ilmoitettava kohde ja niiden lukumäärä, osto- ja myyntipäivämäärä, kauppahinta ja asiakkaan maksamat kustannukset. Merkinnöistä ja lunastuksista on ilmoitettava vastaavat tiedot.

Rahastoyhtiön, ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ulkomaisen rahastoyhtiön, joka hoitaa Suomeen perustettua sijoitusrahastoa, sekä ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan, joka hoitaa Suomeen perustettua vaihtoehtorahastoa, on annettava tiedot verovelvolliselta lunastetuista sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen ja vaihtoehtorahaston osuuksista. Lisäksi on annettava tiedot lunastettujen sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtorahastojen osuuksien hankintahinnasta ja hankinta-ajankohdasta sekä merkinnän ja lunastuksen yhteydessä perityistä kuluista siltä osin kuin nämä tiedot ovat tiedonantovelvollisella.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52–52 c ja 52 f §:ssä tarkoitettujen yritysjärjestelyjen yhteydessä maksettuja enintään 100 euron suuruisia rahavastikkeita ei ilmoiteta. Osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:ssä tarkoitetun osakkeiden yhdistelyn yhteydessä ylijääneiden osakkeiden myynnin johdosta osakkaalle maksettavia enintään 100 euron suuruisia rahasuorituksia ei myöskään ilmoiteta.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava kaikista sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisista. Tästä poiketen sellaisen etävälittäjän, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, on ilmoitettava tiedot ainoastaan yleisesti verovelvollisista.

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot koskevat yleisesti verovelvollisen pitkäaikaissäästämis- tai osakesäästötilivarallisuutta, tietoja ei ilmoiteta.

12 §

Arvopapereiden luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi tarvittavat tiedot

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun luottolaitoksen sekä ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen, sijoituspalveluyrityksen, sijoituspalvelulaissa tarkoitetun ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun tilinhoitajan ja muun arvopapereiden säilyttäjän on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saaman luovutusvoiton ja -tappion laskemiseksi tarpeelliset tiedot arvopapereiden myynneistä ja muista luovutuksista siltä osin kuin nämä tiedot ovat tiedonantovelvollisella. Luovutusvoiton ja -tappion laskemiseksi tarpeelliset tiedot on annettava myös joukkovelkakirjalainojen myynneistä ja muista luovutuksista siltä osin kuin tiedot ovat tiedonantovelvollisella ja sellaisessa muodossa, että ne voidaan antaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja luovutusvoiton tai -tappion laskemiseksi tarpeellisia tietoja ei tarvitse ilmoittaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52–52 c ja 52 f §:ssä tarkoitettujen yritysjärjestelyjen yhteydessä maksetuista enintään 100 euron suuruisista rahavastikkeista, eikä myöskään osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:ssä tarkoitetuista osakkeiden yhdistelyn yhteydessä ylijääneiden osakkeiden myynnin johdosta osakkaalle maksettavista enintään 100 euron suuruisista rahasuorituksista.

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot koskevat yleisesti verovelvollisen pitkäaikaissäästämis- tai osakesäästötilivarallisuutta, tietoja ei ilmoiteta.

13 §

Pääomanpalautusta koskevat tiedot

Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun tilinhoitajan on ilmoitettava tiedot arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltäville osakkeille ja osuuksille välittämistään pääomanpalautuksista. Lisäksi edellä mainitun tiedonantovelvollisen on ilmoitettava verovelvollisen pääomanpalautuksen johdosta saaman luovutusvoiton laskemiseksi tarpeelliset tiedot siltä osin kuin ne ovat tiedonantovelvollisella.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoitettava tiedot osakkeilleen ja osuuksilleen maksamistaan pääomanpalautuksista. Tiedot on ilmoitettava vain, jos niitä ei ole ilmoitettu 1 momentin nojalla. Edellä 1 momentissa sekä tässä momentissa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan vain, jos saajana on yleisesti verovelvollinen.

14 §

Osakaslaina

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakkaan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöltä verovuonna saama ja verovuoden lopussa takaisin maksamatta oleva rahalaina, jos osakkaalla, hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä on suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakeyhtiön on lisäksi ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta lainasta osakkaan verovuonna takaisin maksama lainan määrä.

15 §

Sijaisosingot ja -ylijäämät

Arvopaperikeskuksen sekä sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja muun sijoituspalvelun tarjoajan, joka toimii osakkeiden lainaksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä, on ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittämistään sijaisosingoista siltä osin kuin tiedot ovat ilmoittajan hallussa. Vastaavat tiedot on ilmoitettava sijaisylijäämistä.

16 §

Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu ja maksettu korvaus

Arvopaperikeskuksen sekä sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja muun sijoituspalvelun tarjoajan, joka toimii rahasto-osuuden lainaksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä on ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittämistään rahasto-osuuden tuoton sijaan saaduista ja maksetuista korvauksista.

17 §

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tarkoitetulle rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa osinko, korko, jälkimarkkinahyvitys sekä muu lähdeveron alainen suoritus, ei kuitenkaan sellaista suoritusta, joka ilmoitetaan tulorekisteriin, sekä suorituksesta peritty lähdevero, ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu. Lisäksi maksajan on ilmoitettava sijoitusrahastojen rahasto-osuuksille ja yhteissijoitusyritysten osuuksille maksamansa tuotto ja siitä peritty lähdevero.

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa 1 momentissa tarkoitettu suoritus siinäkin tapauksessa, että suorituksesta on lain tai kansainvälisen sopimuksen perusteella jätetty vero perimättä.

Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen joukkovelkakirjalainan korkojen ja jälkimarkkinahyvitysten osalta suorituksen saajan sijasta voidaan ilmoittaa sellaisen osallistuvan valtion raportoivan finanssilaitoksen tai Suomen ja Yhdysvaltojen välisen FATCA-sopimuksen mukaisen raportoivan yhdysvaltalaisen finanssilaitoksen yksilöintitiedot, jossa olevalla finanssitilillä olevien varojen perusteella korot tai jälkimarkkinahyvitykset on maksettu.

18 §

Ulkomailla olevan sivuliikkeen asiakkaille maksetut suoritukset

Suomalaisen yhteisön ei tarvitse ilmoittaa 7 §:n 1 momentissa, 11 §:n 1 momentissa ja 12 §:ssä tarkoitettuja tietoja ulkomaisen sivuliikkeensä asiakkaan osalta, jos sivuliike on velvollinen ilmoittamaan vastaavat tiedot sijaintivaltionsa veroviranomaisille ja jos kyse on tiedoista, jotka Verohallinto saa yleisesti verovelvollisten osalta kansainväliseen sopimukseen perustuvassa automaattisessa tietojenvaihdossa.

19 §

Porotiedot

Paliskuntain yhdistyksen on annettava poroisäntien sille toimittamien, poronhoitolain (848/1990) 30 §:ssä tarkoitettujen, poroluetteloiden tiedot poronomistajien omistamista poroista.

2 luku

Varallisuustiedot

20 §

Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ja yhteissijoitusyrityksen osuudet

Rahastoyhtiön, ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ulkomaisen rahastoyhtiön, joka hoitaa Suomeen perustettua sijoitusrahastoa, on ilmoitettava sijoitusrahaston rahasto-osuuden ja yhteissijoitusyrityksen osuuden omistajien kalenterivuoden lopussa omistamien rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien lukumäärät sekä varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut vertailuarvot rahastoittain. Tässä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain yleisesti verovelvollisia.

21 §

Arvo-osuudet

Arvopaperikeskuksen on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot arvo-osuuksien omistajista ja tuoton saajista sekä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista, osaketalletustodistuksista, merkintäoikeuksista, optio-oikeuksista, warranteista ja yhteissijoitusyritysten osuuksista. Tässä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain yleisesti verovelvollisia. Yleisesti verovelvollisen osakesäästötilille kuuluvia arvo-osuuksia ei kuitenkaan ilmoiteta.

Lisäksi arvopaperikeskuksen on toimitettava edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot muista kuin korkotulon lähdeverolain mukaisista joukkovelkakirjalainoista tai vastaavista yleisön merkittäväksi tarjotuista Euroopan talousalueella olevan julkisyhteisön tai kirjanpitovelvollisen koronmaksajan Euroopan talousalueella liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista.

Arvo-osuuksista ilmoitetaan ISIN-koodi ja kunkin omistajan tai tuoton saajan arvo-osuuksien lukumäärä tai joukkovelkakirjalainan pääoma vuoden lopussa. Arvo-osuusrekisterin tietojen mukaisista omistajista sekä tuoton saajista ilmoitetaan tunnistetietoina nimi ja henkilö- tai Y-tunnus. Henkilö- tai Y-tunnuksen puuttuessa ilmoitetaan muut tiedon luovuttajan hallussa olevat tunnistetiedot ja osoitetieto.

22 §

Pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarat

Poiketen siitä, mitä tässä päätöksessä määrätään varojen ilmoittamisesta, pitkäaikaissäästämissopimuksen mukaisesti sijoitettuja säästövaroja ei ilmoiteta.

23 §

Osakesäästötilisopimusta koskevat tiedot

Osakesäästötilisopimusta tarjoavan palveluntarjoajan on ilmoitettava tiedot verovelvollisen osakesäästötilin voimaantulon alku- ja loppupäivämääristä, osakesäästötilille tekemistä rahasuorituksista sekä osakesäästötilin säästövarojen käyvästä arvosta ja rahasuoritusten nettomäärästä vuoden lopussa.

3 luku

Tarkemmat määräykset

24 §

Tulojen ja varallisuuden ilmoittamista koskevat tarkemmat määräykset

Edellä 2–23 §:ssä tarkoitetuista tuloista ja varallisuudesta on ilmoitettava:

 1. tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot;
 2. suorituksen saajaa, maksajaa ja varallisuuserän omistajaa koskevat yksilöintitiedot;
 3. suorituksen tai varallisuuserän laatu ja rahamäärä sekä suorituksesta toimitettu ennakonpidätys;
 4. rajoitetusti verovelvollista koskevissa tiedoissa on lisäksi ilmoitettava rajoitetusti verovelvollisen henkilö- tai yritystunnus taikka muu verotunnistetieto (TIN) hänen kotivaltiossaan, jos se on tiedossa.

4 luku

Velka- ja vähennystiedot

25 §

Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan on annettava tiedot vähennyskelpoisista jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista. Maksuista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 1. maksun saajaa ja jäsentä koskevat yksilöintitiedot;
 2. jäsenen edellisenä kalenterivuonna maksaman jäsenmaksun määrä.

26 §

Vakuutusmaksutiedot

Vakuutuslaitoksen, eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen, ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän sekä talletuspankin, rahastoyhtiön ja sijoituspalveluyrityksen on annettava tiedot verovelvollisen maksamista vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen sekä 18.9.2009 tai sen jälkeen otettuun vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen maksuista ja maksujen vähennyskelpoisuudesta.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on ilmoitettava apurahansaajien maatalousyrittäjän eläkelain 10 a §:n mukaisen vakuutuksen perusteella maksamat työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukaiset vakuutusmaksut.

Vakuutusyhtiön on ilmoitettava urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 15 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen perusteella maksetut tapaturma- ja eläkevakuutusmaksut.

Edellä olevista vakuutusmaksuista on annettava seuraavat tiedot:

 1. vakuutuslaitoksen tai muun ilmoittajan yksilöintitiedot;
 2. vakuutettua koskevat yksilöintitiedot;
 3. vakuutusmaksujen rahamäärä.

27 §

Pitkäaikaissäästämissopimukseen liittyvät vähennys- ja kulutiedot

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun pitkäaikaissäästämissopimuksen palveluntarjoajan on ilmoitettava sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa (1183/2009) tarkoitettuun sopimukseen perustuvat pitkäaikaissäästämissopimuksen vähennyskelpoiset maksut.

Edellä olevista pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuista on annettava seuraavat tiedot:

 1. ilmoittajan yksilöintitiedot;
 2. säästövaroihin oikeutetun yksilöintitiedot;
 3. pitkäaikaissäästämissopimuksen maksujen rahamäärä.

Pitkäaikaissäästämissopimuksen mukaisesti sijoitettuihin säästövaroihin säästöaikana kohdistuvia vähennys- ja kulutietoja ei ilmoiteta, jos säästövaroihin oikeutettu on yleisesti verovelvollinen.

28 §

Osakesäästötilisopimukseen liittyvät tappiot

Osakesäästötilisopimusta tarjoavan palveluntarjoajan on ilmoitettava tiedot lopetetun osakesäästötilin tappiosta.

29 §

Velkatiedot

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, hyvinvointialueen, kunnan, vakuutus- ja eläkelaitoksen, huoltokonttorin ja työnantajan on annettava kunkin luonnollisen henkilön ja kuolinpesän lainasta Verohallinnolle seuraavat tiedot:

 1. velan antajaa koskevat yksilöintitiedot;
 2. velan numero tai muu tunnus;
 3. velan käyttötarkoitus;
 4. kalenterivuonna maksetun koron määrä;
 5. velan määrä kalenterivuoden päättyessä;
 6. velallisten lukumäärä; sekä
 7. velallisten nimet ja henkilötunnukset.

Jos velan korkoa on maksanut takaaja tai henkilö, jonka omaisuutta on lainan vakuutena, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava, että muu kuin velallinen on maksanut koron, jos tämä tieto on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Jos velan korkoa on maksettu etukäteen, tiedonantovelvollisen on annettava tieto myös etukäteen maksetusta koron määrästä. Siltä osin, kuin korko kohdistuu kalenterivuotta seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan, ilmoitetaan korko erikseen, jos se on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen ei kuitenkaan tarvitse antaa edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja, jos velka on muu kuin asuntovelka ja velan pääoma on enintään 1 700 euroa.

Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n 1 kohdassa (746/2010) tarkoitetuista jatkuvista luotoista.

30 §

Peritty jälkimarkkinahyvitys

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtiokonttorin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvopapereiden välitystoimintaa harjoittavan on annettava tiedot luonnollisilta henkilöiltä ja kuolinpesiltä perimistään jälkimarkkinahyvityksistä.

Peritystä jälkimarkkinahyvityksestä on annettava seuraavat tiedot:

 1. jälkimarkkinahyvityksen perijää koskevat yksilöintitiedot;
 2. jälkimarkkinahyvityksen maksajan nimi;
 3. jälkimarkkinahyvityksen rahamäärä.

31 §

Omaisuudenhoitomaksu

Sijoituspalvelulaissa tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen ja ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajan, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun luottolaitoksen ja ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen, sijoitusrahastolaissa tarkoitetun rahastoyhtiön, ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ulkomaisen rahastoyhtiön, joka hoitaa Suomeen perustettua sijoitusrahastoa, sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitetun vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan, joka hoitaa Suomeen perustettua vaihtoehtorahastoa, on annettava tiedot arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä perimistään maksuista. Arvopaperikeskuksen on annettava edellä tarkoitetut tiedot sen toimiessa tilinhoitajan asemassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vain siltä osin kun tiedot koskevat yleisesti verovelvollista luonnollista henkilöä tai kuolinpesää.

Poiketen siitä, mitä edellä 1 ja 2 momentissa on määrätty, osakesäästötilin säästövaroista perittyjä omaisuudenhoitomaksuja ei ilmoiteta.

32 §

Opintolainavähennys

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava Verohallinnolle opintolainavähennyksen myöntämistä varten tarpeelliset tiedot opintolainavähennykseen oikeutetuista verovelvollisista, vähennykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamisvuodesta sekä opintolainavähennyksen enimmäismäärästä.

Lisäksi Kansaneläkelaitoksen on toimitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot vähennykseen oikeutettujen verovelvollisten opintolainan lyhennyksistä.

33 §

Luottamushenkilömaksu

Luottamushenkilömaksun saajan on toimitettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot niistä tuloverolain 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista kunnallisista tai hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän luottamustoimista maksettujen kokouspalkkioiden perusteella maksetuista luottamushenkilömaksuista, jotka verovelvollinen on itse suoraan maksanut luottamushenkilömaksun saajalle.

34 §

Lahjoitusvähennys

Yliopiston ja korkeakoulun, joka on saanut tuloverolain 98 a §:ssä tarkoitetun vähennyskelpoisen lahjoituksen, on toimitettava Verohallinnolle tiedot lahjoituksen antajasta ja lahjan määrästä.

5 luku

Muut tiedot

35 §

Sairausvakuutusmaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot

Eläkelaitoksen on toimitettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta työtulosta vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä varten.

36 §

Ennakonpidätystietojen siirtoa varten annettavat tiedot

Ennakonpidätyksen alaisen suorituksen maksajan on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot suorituksen saajasta ja suorituksen laadusta pyytäessään ennakonpidätyksen toimittamisessa tarvittavat tiedot Verohallinnolta verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §:n 1 momentin nojalla. Eläkkeestä ja siihen rinnastettavasta suorituksesta on ilmoitettava myös suorituksen arvioitu määrä.

Eläkelaitoksen on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot rajoitetusti verovelvollisen eläketuloa saavan henkilön asuinvaltiosta ja kansalaisuudesta.

Kansaneläkelaitoksen on lisäksi toimitettava tieto siitä, onko henkilö vakuutettu Suomessa ja vastaako Suomi henkilön sairaanhoitokustannuksista.

37 §

Työn teettäjän tiedonantovelvollisuus

Tuloverolain 10 §:n 4 c kohdassa tarkoitetulla vuokratulla työntekijällä työtä teettävän on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot työntekijän vuokralle antaneesta yrityksestä, jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä työntekijän palkasta. Lisäksi tällöin on toimitettava tieto yrityksen työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) 8 §:n mukaisesti asetetusta edustajasta.

Verohallinnolle on ilmoitettava myös edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista sekä siitä, jos vuokratyötä koskeva toimeksiantosopimus päättyy tai vuokratyöntekijöiden työskentely muutoin loppuu kokonaan, jos edellä mainitut tiedot ovat työn teettäjän tiedossa.

38 §

Tieto yhtiön osakkeen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä

Yhtiön, jonka osakkeita on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Suomessa tai ulkomailla, on ilmoitettava Verohallinnolle yhtiön osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta samoin kuin siitä, että osake on lakannut olemasta kaupankäynnin kohteena.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vastaavasti osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä.

39 §

Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen ja pitkäaikaissäästösopimukseen liittyvät siirrot

Vakuutuslaitoksen, eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen, ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän sekä talletuspankin, rahastoyhtiön ja sijoituspalveluyrityksen on toimitettava tiedot vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen takaisinostoarvon siirrosta, jos takaisinostoarvo siirretään toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa olevaan vakuutuslaitokseen.

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun pitkäaikaissäästämissopimuksen palveluntarjoajan on toimitettava tiedot pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarojen siirrosta, jos säästövarat siirretään toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa olevaan vakuutuslaitokseen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tietoa siirrosta ei toimiteta, jos takaisinostoarvon tai säästövarojen siirron johdosta on ilmoitettu veronalaista tuloa.

40 §

Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettua osinkoa koskevat tiedot

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 10 c §:ssä tarkoitetun rekisteröityneen säilyttäjän on ilmoitettava verotusmenettelystä annetun lain 15 e §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot lukuun ottamatta tietoa sen rekisteröityneen säilyttäjän yksilöintitiedoista, jolle tiedot on välitetty.

Osinkoja jakavan tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetun julkisesti noteeratun yhtiön on edellä 8 §:n 2 momentissa ja 17 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta verotusmenettelystä annetun lain 15 e §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot.

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava siinäkin tapauksessa, että suorituksesta on lain tai kansainvälisen sopimuksen perusteella jätetty vero perimättä.

41 §

Henkilöstöantia koskevat tiedot

Yhtiön, joka on toteuttanut tuloverolain 66 a §:ssä tarkoitetun osakeannin, on toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot osakeannista ja osakeantiin osallistuneista työntekijöistä, merkittyjen osakkeiden lukumäärästä, merkintäajan alkamisajankohdasta, osakkeiden merkintäajankohdasta, osakkeesta maksetusta merkintähinnasta, antiin sovelletusta matemaattisesta arvosta sekä tiedot siitä, ylittyykö antiin osallistuneiden henkilöiden kohdalla mainitun pykälän 1 momentissa säädetty omistus- tai äänivaltaosuus.

42 §

Tietojen yksilöinti

Edellä 37 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tiedonantovelvollinen sekä tiedon kohteena oleva on yksilöitävä seuraavilla tiedonantajan hallussa olevilla tiedoilla:

 1. yritys- ja yhteisötunnus taikka henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;
 2. asuinvaltion antama vero- tai henkilötunnus tai jos näitä tietoja ei ole, muu vastaava tunnus;
 3. yhteystiedot sekä Suomessa että asuinvaltiossa.

6 luku

Muut määräykset

43 §

Tietojen antamisaika

Edellä 2–13, 15–17, 20, 21, 23, 25–31, 33–35, 40 ja 41 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta. Edellä 14 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta viimeistään helmikuun 24 päivänä.

Edellä 32 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain siten, että tammi-heinäkuussa valmistuneista opiskelijoista tiedot annetaan saman vuoden marraskuussa ja elo-joulukuussa valmistuneista tiedot annetaan seuraavan vuoden huhtikuussa. Edellä 32 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä.

Edellä 19 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä poronhoitovuodelta lokakuun loppuun mennessä. Edellä 36 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava Verohallinnon kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Edellä 37 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä, jonka aikana yrityksen ensimmäinen työntekijä aloittaa työskentelyn työn teettäjälle. Edellä 37 §:n 2 momentissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Verohallinnolle muutosta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Edellä 38 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa pykälässä tarkoitetusta listautumismuutoksesta.

Edellä 39 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava 60 päivän kuluessa siirtopäivästä.

44 §

Tiedonantotapa

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot voidaan antaa sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen Verohallinnon julkaisemissa sähköisissä ilmoittamispalveluissa tai Verohallinnon lomakkeella. Edellä 2 §:n 1 momentissa, 3 §:ssä, 4 §:n 1 ja 3 momentissa, 5 §:n 1 ja 2 momentissa, 6 §:ssä, 8 §:n 1 ja 6 momentissa, 10–13, 20, 21, 23, 25–29, 31, 32, 34, 35, 40 ja 41 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan antaa vain sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen.

Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista, vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista koroista, vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista muista suorituksista, vuosi-ilmoitus osingoista, vuosi-ilmoitus osuuskuntien ylijäämistä, puun ostajan vuosi-ilmoitus sekä vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä on annettava sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus antaa tiedot sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen ei koske tiedonantovelvollista luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista, rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus ja vuosi-ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista voidaan antaa vain sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen.

Edellä 15, 16 ja 37–39 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan Verohallinnon lomakkeella Verohallinnolle.

Edellä 2 §:n 2 momentissa, 19 ja 33 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan Verohallinnon kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Verohallinnon lomakkeella annettavat tiedot toimitetaan lomakkeella olevaan osoitteeseen.

45 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2023 annettaviin tietoihin. Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta (1104/2021), jota sovelletaan viimeisen kerran vuodelta 2022 annettaviin tietoihin.

 

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2022

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 2.12.2022