Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallituksen päätös jälkiverotuksen toimittamatta jättämisestä arvonlisäverotuksessa

Antopäivä
16.11.2001
Diaarinumero
2616/40/2001
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 180 §:n 2 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Jälkiverotus voidaan jättää toimittamatta, jos maksamatta jäänyt tai liian suurena palautettu vero on määrältään vähäinen.

2 §

Jälkiverotuksen toimittamatta jättämisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon maksamatta jääneen tai liian suurena palautetun veron määrän suhde verovelvollisen liiketoiminnan laajuuteen samoin kuin se, ettei liiketoiminnaltaan vastaavia verovelvollisia aseteta eriarvoiseen asemaan. Harkinnassa on otettava huomioon myös verovelvollisen virheellisen menettelyn toistuvuus sekä se, onko virhe verovelvollisen liiketoiminnan kannalta keskeinen. Maksamatta jääneen tai liian suurena palautettavan veron määrää on kuitenkin, elleivät erityiset syyt muuta vaadi pidettävä vähäisenä, kun se on pienempi kuin 600 euroa.

3 §

Jälkiverotus on toimitettava, jos veron maksamatta jääminen tai liian suuri palautus johtuu siitä, että verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt tai toiminut vastoin arvonlisäverolaissa tai -asetuksessa hänelle säädettyjä velvollisuuksia.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja sillä kumotaan 24 päivänä tammikuuta 1994 annettu päätös (102/94).Sivu on viimeksi päivitetty 15.11.2002