Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös verotuksen toimittamatta jättämisestä arvonlisäverotuksessa

Antopäivä
30.12.2009
Diaarinumero
1314/40/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009


Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 178 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se laissa 605/2009, nojalla määrännyt:

1 §

Verotus voidaan jättää toimittamatta, jos liian vähän maksettavaksi tai liikaa palautettavaksi ilmoitetun veron määrä on vähäinen.

2 §

Verotuksen toimittamatta jättämisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon liian vähän maksettavaksi tai liika palautettavaksi ilmoitetun veron määrän suhde verovelvollisen liiketoiminnan laajuuteen samoin kuin se, ettei liiketoiminnaltaan vastaavia verovelvollisia aseteta eriarvoiseen asemaan. Harkinnassa on otettava huomioon myös verovelvollisen virheellisen menettelyn toistuvuus sekä se, onko virhe verovelvollisen liiketoiminnan kannalta keskeinen. Liian vähän maksettavaksi tai liika palautettavaksi ilmoitetun veron määrää on kuitenkin, elleivät erityiset syyt muuta vaadi pidettävä vähäisenä, kun se on pienempi kuin 600 euroa.

3 §

Verotus on toimitettava, jos veron ilmoittaminen liian vähän maksettavaksi tai liikaa palautettavaksi johtuu siitä, että verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt tai toiminut vastoin arvonlisäverolaissa tai -asetuksessa hänelle säädettyjä velvollisuuksia.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja sillä kumotaan 16 päivänä marraskuuta 2001 annettu päätös jälkiverotuksen toimittamatta jättämisestä arvonlisäverotuksessa (1096/2001).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009

Pääjohtajan estyneenä ollessa,
Ylijohtaja Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja Iris KavoniusSivu on viimeksi päivitetty 27.1.2010