Verohallinnon päätös yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdasta

Antopäivä
10.11.2016
Diaarinumero
A160/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 49 §:n, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, nojalla päättänyt:

1 §

Tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Jos samana kalenterivuonna päättyy useita tilikausia, verotuksen päättymisajankohta lasketaan viimeksi päättyneen tilikauden mukaan.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on määrätty yhteisöjen ja yhteisetuuksien, joiden tilikausi on päättynyt tammi- tai helmikuussa 2017, verotus päättyy 31.1.2018.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen antama päätös yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdasta (1150/1998).

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

pääjohtaja Pekka Ruuhonen
johtava lakimies Kari Aaltonen