Verohallinnon päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä

Antopäivä
15.11.2016
Diaarinumero
A169/200/2016
Voimassaolo
- 31.10.2017

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 775/2016, nojalla päättänyt:

1 §

Ennakon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 340,00 euroa.

2 §

Ennakon kantoerät

Ennakko kannetaan tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitetuilta yhteisöiltä ja 5 §:ssä tarkoitetuilta yhteisetuuksilta ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä euroa 
  

Kantoerien lukumäärä 
   

Kantokuukaudet

340,00—1 700,00 

2

tilikauden kolmas ja yhdeksäs kuukausi

yli 1 700,00 

12

tilikauden jokainen kuukausi

Jos yhteisöllä tai yhteisetuudella on 12 kuukautta lyhyempi tai pidempi tilikausi, noudatetaan kantoerien lukumäärää ja kantokuukausia soveltuvin osin.

3 §

Muutetun ennakon kantaminen

Ennakkoa muutettaessa muutos kohdistetaan ensisijaisesti tilikauden jäljellä oleville erääntymättömiä eriä käsittäville kantokuukausille, joita muutoksessa käsitellään kuten koko tilikautta.

4 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan yhteisön ja yhteisetuuden ennakon määräämiseen ja ennakon muutoksiin 1 tammikuuta  2017 ja sen jälkeen.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä (1090/2001). 

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2016
 

pääjohtaja Pekka Ruuhonen 

johtava asiantuntija Marja-Liisa Rantanen