Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös vuonna 2017 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
9.12.2016
Diaarinumero
A218/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017–

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 516/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Tammikuussa vuonna 2017 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 2016 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on Verohallinnon vuodelle 2017 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2016 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Edellä 1 momentista poiketen rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 §:n 4 momentissa tarkoitettu rajoitetusti verovelvollisen verokortti on verovuosikohtainen. Rajoitetusti verovelvollisen verokortin tulee olla Verohallinnon vuodelle 2017 määräämä jo tammikuun osalta.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2017 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2017 vahvistettuja pidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2017 tai sen jälkeen voimaan tulleen verokortin mukaisesti, ei tammikuussa vuonna 2017 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä oteta huomioon.

Jos verokortin mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammikuussa vuonna 2017 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon laskettaessa ennakonpidätyksen määrää 1.2.2017 tai sen jälkeen.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

  1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
  2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin; sekä
  3. eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa

Strategiajohtaja Arto Pirinen

Johtava asiantuntija Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 9.12.2016