Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös vuonna 2021 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
21.10.2020
Diaarinumero
VH/6750/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 516/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Tammikuussa vuonna 2021 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 2020 voimassa olleiden ennakonpidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on Verohallinnon vuodelle 2021 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2020 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Edellä 1 momentista poiketen rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 §:n 4 momentissa tarkoitettu rajoitetusti verovelvollisen verokortti on verovuosikohtainen. Rajoitetusti verovelvollisen verokortin tulee olla Verohallinnon vuodelle 2021 määräämä jo tammikuun osalta.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2021 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2021 vahvistettuja ennakonpidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2021 tai sen jälkeen voimaan tulleen verokortin mukaisesti, ei tammikuussa vuonna 2021 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä oteta huomioon.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

  1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
  2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin; sekä
  3. eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2020