Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös vuonna 2018 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
7.12.2017
Diaarinumero
A249/200/2017
Voimassaolo
1.1.2018 - Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 516/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Tammikuussa vuonna 2018 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 2017 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on Verohallinnon vuodelle 2018 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2017 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Edellä 1 momentista poiketen rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 §:n 4 momentissa tarkoitettu rajoitetusti verovelvollisen verokortti on verovuosikohtainen. Rajoitetusti verovelvollisen verokortin tulee olla Verohallinnon vuodelle 2018 määräämä jo tammikuun osalta.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2018 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2018 vahvistettuja pidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2018 tai sen jälkeen voimaan tulleen verokortin mukaisesti, ei tammikuussa vuonna 2018 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä oteta huomioon.

Jos verokortin mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammikuussa vuonna 2018 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon laskettaessa ennakonpidätyksen määrää 1.2.2018 tai sen jälkeen.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

  1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
  2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin; sekä
  3. eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2017

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja   Arto Pirinen

Johtava asiantuntija  Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 8.12.2017