Verohallinnon päätös vuonna 2019 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
20.11.2018
Diaarinumero
VH/2377/00.01.00/2018
Voimassaolo
1.1.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 516/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Tammikuussa vuonna 2019 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 2018 voimassa olleiden ennakonpidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on Verohallinnon vuodelle 2019 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2018 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Edellä 1 momentista poiketen rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 §:n 4 momentissa tarkoitettu rajoitetusti verovelvollisen verokortti on verovuosikohtainen. Rajoitetusti verovelvollisen verokortin tulee olla Verohallinnon vuodelle 2019 määräämä jo tammikuun osalta.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2019 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2019 vahvistettuja ennakonpidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2019 tai sen jälkeen voimaan tulleen verokortin mukaisesti, ei tammikuussa vuonna 2019 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä oteta huomioon.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain
1) 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
2) 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin; sekä
3) eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2018

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Mia Keskinen