Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä

Antopäivä
15.4.2010
Diaarinumero
305/32/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2010

Verohallitus on pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 9 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (658/2004) 2 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

Palvelujärjestelmässä käsiteltävät suoritukset

 1 §

Palvelujärjestelmässä voidaan hoitaa vain ne pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tehtävät, jotka liittyvät seuraavien suoritusten maksuun:

  1. Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksettu palkka lukuun ottamatta tuloverolain (1535/1992) 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettua työpanokseen perustuvaa osinkoa, tuloverolain 66 §:ssä tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja työsuhdeoptiosta saatua etua, tuloverolain 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa, tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua ulkomaantyötuloa, ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettua palkkatuloa, ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain (866/1998) ja palkkaturva-asetuksen (868/1998) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa sekä julkisyhteisön maksamaa palkkaa;
  2. muun suomalaisen työnantajan kuin julkisyhteisön rajoitetusti verovelvolliselle maksama palkka lukuun ottamatta tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettua työpanokseen perustuvaa osinkoa, tuloverolain 66 §:ssä tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja työsuhdeoptiosta saatua etua, ennakkoperintälain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain ja palkkaturva-asetuksen nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa, osakepalkkiota sekä esiintyvälle taiteilijalle tai urheilijalle henkilökohtaisesta toiminnasta maksettua korvausta;
  3. kotitalouden maksama ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitettu työkorvaus, jos työkorvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin;
  4. muun kuin kotitalouden maksama ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitettu työ- ja käyttökorvaus, jos sen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;
  5. yleisesti verovelvolliselle maksettu urheilijan palkka;
  6. yleishyödyllisen yhteisön maksama tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitettu matkakustannusten korvaus.

Edellä 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin suorituksiin liittyvät tehtävät voidaan hoitaa palvelujärjestelmässä vain silloin, kun palkansaaja ei esitä lähetetyn työntekijän todistusta tai Kansaneläkelaitoksen päätöstä siitä, että hän ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) tarkoitettua yksityisen hoidon tukea saava kotitalous voi hoitaa palvelujärjestelmässä maksamaansa palkkaan ja hoidon tuottajalle maksettuun yksityisen hoidon tukeen liittyvät työnantajavelvoitteet.

Ammattiyhdistyksen jäsenmaksujen laskeminen

2 §

Työnantaja, joka käyttää palvelujärjestelmää, voi järjestelmän avulla laskea ammattiyhdistyksen jäsenmaksut työntekijän palkasta, mikäli työntekijä on antanut siihen valtuutuksen työnantajalle.

Kotitalousvähennystietojen ilmoittaminen

3 §

Kotitalous, joka käyttää palvelujärjestelmää, voi ilmoittaa järjestelmän avulla tuloverolain 127 a   127 c §:ssä tarkoitetun kotitalousvähennyksen vähentämiseksi tarvittavat tiedot Verohallinnolle.

Palvelujärjestelmän ulkopuolelle rajatut tehtävät

 4 §

Palvelujärjestelmässä ei voida hoitaa seuraavia pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä:

  1. lakisääteiseen tapaturmavakuutusjärjestelmään, lakisääteiseen työttömyysvakuutusjärjestelmään ja yleissitoviin työehtosopimuksiin sisältyvään työntekijän ryhmähenkivakuuttamiseen liittyviä työnantajavelvoitteita;
  2. työaikakirjanpitoa varten tarvittavien tietojen keräämistä;
  3. työntekijän sairausajan palkkatietojen ilmoittamista Kansaneläkelaitokselle;
  4. ammattiyhdistyksen jäsenmaksujen ilmoittamista ammattiyhdistyksille.

Palvelujärjestelmän piiriin kuuluvat työeläkevakuutusyhtiöt

5 §

Palvelujärjestelmässä ovat mukana seuraavat työeläkevakuutusyhtiöt: Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke-Tapiola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.

Tunnistautuminen palveluun

6 §

Palveluun tunnistaudutaan Kansaneläkelaitoksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Verohallinnon omistaman Tunnistus.fi-palvelun mahdollistamilla tunnistautumistavoilla.

Voimaantulo

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2010. Päätöksellä kumotaan Verohallituksen pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävissä 20 päivänä lokakuuta 2009 antama päätös (800/2009).

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2010.

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Janne MyllymäkiSivu on viimeksi päivitetty 31.5.2010