Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
4.4.2007
Diaarinumero
512/38/2007
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus lisää ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 22 joulukuuta 2006 antamaansa päätökseen (1379/2006)  6 §:n 3 momentin ja  15 §:n 5 momentin sekä muuttaa päätöksen 17 §:n, 18 §:n 1 momentin 3 kohdan, 19 §:n 2 momentin 3 kohdan ja 21 §:n 2 momentin 6 kohdan seuraavasti:

6 §

Veroilmoituksen antamisaikaa koskeva yleissäännös
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön on kuitenkin palautettava kultakin verovuodelta korjattu esitäytetty veroilmoitus viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 31 päivänä, ellei hänen saamaansa esitäytettyyn veroilmoitukseen ole toisin merkitty. Jos rajoitetusti verovelvollinen luonnollinen henkilö ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 31 päivänä.

15 §

Tulojen, varojen, velkojen ja vähennysten ilmoittamista koskeva yleissäännös
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rajoitetusti verovelvollisen on ilmoitettava veroilmoituksessaan vain Suomesta saamansa eläke, Suomessa olevan kiinteän omaisuuden tai kiinteistöyhteisön osakkeen tai osuuden tuottama tulo, Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi luettava tulo, tulo Suomessa harjoitetusta liike- ja ammattitoiminnasta tai maataloudesta ja muu Suomesta saatu tulo, josta ei ole suoritettava lähdeveroa.

17 §

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän varat ja velat

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on 15 §:stä ja 16 §:n 1 momentista poiketen ilmoitettava veroilmoituksessaan vain seuraavat varat:

1) omistamansa kiinteistöt sekä kiinteistöverolain 2 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut varat. Jos kiinteistön tai kiinteistöverolain 2 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen varojen tiedot ovat verovuoden aikana muuttuneet kiinteistön hankinnan, rakentamisen, maankäytön muuttumisen, perusparannuksen, huomattavien korjaustoimenpiteiden tai muun tällaisen syyn vuoksi, muutoksista on erikseen annettava veroilmoituksessa selvitys (kiinteistöselvitys), ellei selvitystä muutoksista ole annettu jo aikaisemmin;

2) asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet;

3) muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun osakeyhtiön tai muun yhteisön osakkeet ja osuudet, sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet, muut arvopaperit ja arvo-osuudet, ei kuitenkaan korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tarkoitettuja joukkovelkakirjoja, niitä vastaavia yleisön merkittäväksi tarjottuja Euroopan talousalueella olevan julkisyhteisön tai kirjanpitovelvollisen koronmaksajan Euroopan talousalueella liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja, eikä tavanomaisten kulutustavaroiden tai -palveluiden myyntiä osuuskuntalain (1488/2001) 1 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla harjoittavien kulutusosuuskuntien ja osuuspankkien tavanomaisia osuuksia;

4) osuudet avoimeen yhtiöön, kommandiittiyhtiöön ja muuhun yhtymään;

5) omaisuuden luovutuksen yhteydessä pidätetty tai saatu tahi lahjana, perintönä tai testamentilla saatu nautinta- ja hallintaoikeus edellä 1 - 3 kohdassa tarkoitettuihin varoihin;

6) liike- ja ammattitoiminnan sekä maatalouden varat siten kuin tämän päätöksen 24 ja 25 §:ssä määrätään.

Edellä 1 momentin 1 – 5 kohdassa tarkoitetuista varoista on ilmoitettava niiden laji, lukumäärä ja varojen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista varoista on lisäksi ilmoitettava kiinteistöselvityksessä edellytetyt tiedot. Niistä joukkovelkakirjoista ja muista saamisista, jotka 1 momentin 3 kohdan mukaan on ilmoitettava, on ilmoitettava myös niiden nimellisarvo.

Luonnollisen henkilön, joka on verovuoden päättyessä rajoitetusti verovelvollinen, on ilmoitettava veroilmoituksessaan vain seuraavat varat:

1) omistamansa Suomessa sijaitsevat kiinteistöt sekä kiinteistöverolain 2 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut varat. Jos kiinteistön tai kiinteistöverolain 2 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen varojen tiedot ovat verovuoden aikana muuttuneet kiinteistön hankinnan, rakentamisen, maankäytön muuttumisen, perusparannuksen, huomattavien korjaustoimenpiteiden tai muun tällaisen syyn vuoksi, muutoksista on erikseen annettava veroilmoituksessa selvitys (kiinteistöselvitys), ellei selvitystä muutoksista ole annettu jo aikaisemmin;

2) suomalaisen asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet;

3) omaisuuden luovutuksen yhteydessä pidätetty tai saatu tahi lahjana, perintönä tai testamentilla saatu hallinta- tai nautintaoikeus, joka kohdistuu edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omaisuuteen;

4) osuutensa suomalaisessa yhtymässä; sekä

5) Suomessa harjoittamansa liike- ja ammattitoiminnan sekä maatalouden varat siten kuin tämän päätöksen 24 ja 25 §:ssä määrätään.

Poiketen siitä, mitä 15 §:ssä säädetään, luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on annettava veroil-moituksessaan vain seuraavat velkojaan koskevat tiedot ja selvitykset:

1) luotto- ja rahoituslaitoksen sekä muun verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n 5 momentissa tarkoitetun tahon myöntämät lainat, ei kuitenkaan muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen myöntämää lainaa, jos laina on muu kuin asuntolaina tai valtion taikka Ahvenanmaan maakunnan hallituksen takaama opintolaina ja lainan pääoma on enintään 1 700 euroa; sekä

2) muut lainat, joiden korko on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Luonnollisen henkilön, joka on verovuoden päättyessä rajoitetusti verovelvollinen, on ilmoitettava veroilmoituksessaan vain velat, joiden korko on Suomessa toimitettavassa verotuksessa vähennyskelpoinen.

Lainasta on ilmoitettava lainan käyttötarkoitus ja maksamatta oleva määrä verovuoden päättyessä. Muusta kuin verovelvollisen liike- tai ammattitoimintaan tahi maatalouteen liittyvästä lainasta on lisäksi ilmoitettava lainanantajan nimi ja mahdollinen lainan numero.

18 §

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja eräiden vakuutuslaitosten ilmoittamisvelvollisuus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3) tieto siitä, onko yhteisö ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain (1217/1994) 4 §:ssä tarkoitettu osakas, laskelma kunkin ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta ja 29 §:ssä väliyhteisön osakkaan annettavaksi määrätyt muut selvitykset;

19 §

Kiinteistöyhteisön ilmoittamisvelvollisuus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3) 18 §:n 3 momentin 1, 2, 6 ja 8 kohdassa tarkoitetut tiedot;

21 §

Yhdistyksen ja säätiön ilmoittamisvelvollisuus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6) jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta, jollei veroilmoituksella ole 1 momentin 13 kohdan mukaisesti ilmoitettu siitä, että tilintarkastus tilikaudelta on suoritettu eikä tilintarkastuskertomus sisällä tilintarkastuslain 19 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 4.4.2007.
Päätöksen määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2006 annettaviin veroilmoituksiin. Päätöksen 15, 18, 19 ja 21 §:n määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2007 annettaviin yhteisöjen veroilmoituksiin.


Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2007.


Pääjohtajan estyneenä ollessa 
Ylijohtaja     Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja     Tomi PeltomäkiSivu on viimeksi päivitetty 5.4.2007