Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta

Antopäivä
15.8.2007
Diaarinumero
990/31/2007
Voimassaolo
15.8.2007 - 14.12.2009

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2007


Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdan nojalla määrännyt:

1 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta

 1. tuloverolain 33a §:ssä (716/04) tarkoitetun julkisesti noteeratun yhtiön muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle maksamasta osingosta ja sijaisosingosta;
 2. tuloverolain 33b §:ssä (716/04) tarkoitetun muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sijaisosingosta;
 3. osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksamasta korosta, kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamasta voitto-osuudesta ja korosta sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksamasta takuupääoman korosta;
 4. ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta korosta, joukkovelkakirjan koroksi katsottavasta tuotosta, jälkimarkkinahyvityksestä, sijoitusrahaston tuotto-osuudelle ja yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja näiden sijaan maksettavasta korvauksesta sekä mainittuihin tuottoihin rinnastettavista tuotoista, kun ne maksetaan tuloverolaissa tarkoitetulle yhteisölle, yhteisetuudelle tai mainitussa laissa tarkoitetulle kaupparekisteriin merkitylle yhtymälle;
 5. veronkantoasetuksen 11 §:n (903/78) mukaisesti palautettavalle määrälle maksettavasta korosta;
 6. viive- ja viivästyskorosta;
 7. pakkolunastuskorvauksen korosta, kun omaisuuden pakkolunastus on tapahtunut yleiseen käyttöön;
 8. kaupanvahvistajan palkkiosta;
 9. lunastus- ja toimituspalkkiosta;
 10. takauspalkkiosta ja takausprovisiosta;
 11. reserviläispalkasta;
 12. löytöpalkkiosta eikä luottokorttiyrityksen tai luotto- ja rahalaitoksen maksamasta tarkkaavaisuuspalkkiosta;
 13. tuloverolain 82 §:ssä (1389/95) tarkoitetusta veronalaisesta stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta;
 14. kilpailupalkinnosta, jollei sitä voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena taikka urheilijan palkkiona;
 15. vesialueen omistajalle palautettavasta kalastuksenhoitomaksusta;
 16. verosta vapaaksi katsottavien matkakustannuskorvausten perusteista ja määristä annetun Verohallituksen päätöksen mukaisesti luonnolliselle henkilölle maksetusta määrästä silloinkaan, kun se maksetaan muuta korvausta suorittamatta ja muutoin kuin työsuhteen perusteella;
 17. luonnolliselle henkilölle maksettavasta lakisääteisen vakuutusmaksun palautuksesta;
 18. tuloverolain (475/98) 53a §:ssä tarkoitetusta osakaslainan pääomasta;
 19. sairausvakuutuslain (1224/04) ja kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain (566/05) perusteella maksetuista suorituksista silloin kun ne maksetaan vakuutetun antaman valtuutuksen perusteella suoraan palvelun tuottajalle;
 20. kurssivoitosta, joka saadaan vaihdettaessa muuta valuuttaa Suomen rahaksi;
 21. työnantajan työntekijälleen ottamasta vapaaehtoisesta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta siltä osin kuin työnantajan vuotuisesti maksama määrä on työntekijää kohden enintään 8 500 euroa.
 22. tuloverolain 43 § 2 momentissa (1155/2005) tarkoitetusta metsätalouden pääomatuloksi luettavista metsätalouteen saaduista tuista ja avustuksista eikä metsätalouteen kohdistuvista muina kuin vakuutuskorvauksina maksettavista vahingonkorvauksista.

2 §

Puun myyntitulosta tai metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vakuutuskorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos tulon saajana on yhteisö tai yhteisetuus taikka elinkeinotoimintanaan puutavaran välittämistä harjoittava.
Jos metsänhoitoyhdistys toimii yhteismyynneissä puukaupan välittäjänä, yhdistys on puun ostajien sijasta ennakonpidätysvelvollinen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.9.2007 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin.
Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituksen 22 päivänä marraskuuta 2004 antama päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta (1056/2004).

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2007

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Ilona PellinenSivu on viimeksi päivitetty 17.8.2007