Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta

Antopäivä
31.12.2014
Diaarinumero
A214/200/2014
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 3 momentin 3 ja 4 kohdan, sellaisina kuin ne ovat laissa 516/2010, nojalla päättänyt:

1 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta:

 1. osakeyhtiön muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle maksamasta osingosta ja sijaisosingosta;
 2. tuloverolain (1535/1992) 33 b §:n 3 momentissa tarkoitetusta työpanokseen perustuvasta osingosta ja työpanokseen perustuvasta ylijäämästä, jos osinko tai ylijäämä maksetaan muulle kuin siitä verovelvolliselle;
 3. osuuskunnan jakamasta ylijäämästä ja sijaisylijäämästä, joka maksetaan muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 18 §:n 4 momentissa tarkoitetusta jakajaosuuskunnalle vähennyskelpoisesta ylijäämänpalautuksesta;
 4. kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamasta voitto-osuudesta ja korosta sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksamasta takuupääoman korosta, kun ne maksetaan muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle;
 5. ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta korosta, joukkovelkakirjan koroksi katsottavasta tuotosta, jälkimarkkinahyvityksestä, sijoitusrahaston tuotto-osuudelle ja yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja näiden sijaan maksettavasta korvauksesta sekä mainittuihin tuottoihin rinnastettavista tuotoista, kun ne maksetaan tuloverolaissa tarkoitetulle yhteisölle, yhteisetuudelle tai mainitussa laissa tarkoitetulle kaupparekisteriin merkitylle yhtymälle;
 6. veronkantolain (609/2005) 22 §:n mukaisesti palautettavalle määrälle maksettavasta korosta;
 7. viive- ja viivästyskorosta;
 8. pakkolunastuskorvauksen korosta, kun omaisuuden pakkolunastus on tapahtunut yleiseen käyttöön;
 9. kaupanvahvistajan palkkiosta;
 10. lunastus- ja toimituspalkkiosta;
 11. takauspalkkiosta ja takausprovisiosta;
 12. reserviläispalkasta;
 13. löytöpalkkiosta eikä luottokorttiyrityksen tai luotto- ja rahalaitoksen maksamasta tarkkaavaisuuspalkkiosta;
 14. tuloverolain 82 §:ssä tarkoitetusta veronalaisesta stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta;
 15. kilpailupalkinnosta, jollei sitä voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena taikka urheilijanpalkkiona;
 16. vesialueenomistajalle palautettavasta kalastuksenhoitomaksusta;
 17. verosta vapaaksi katsottavien matkakustannuskorvausten perusteista ja määristä annetun Verohallinnon päätöksen mukaisesti luonnolliselle henkilölle maksetusta määrästä silloinkaan, kun se maksetaan muuta korvausta suorittamatta ja muutoin kuin työsuhteen perusteella;
 18. luonnolliselle henkilölle maksettavasta lakisääteisen vakuutusmaksun palautuksesta;
 19. tuloverolain 53 a §:ssä tarkoitetusta osakaslainan pääomasta;
 20. sairausvakuutuslain (1224/2004) ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) perusteella maksetuista suorituksista silloin kun ne maksetaan vakuutetun antaman valtuutuksen perusteella suoraan palveluntuottajalle;
 21. kurssivoitosta, joka saadaan vaihdettaessa muuta valuuttaa Suomen rahaksi;
 22. työnantajan työntekijälleen ottamasta vapaaehtoisesta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta siltä osin kuin työnantajan vuotuisesti maksama määrä on työntekijää kohden enintään 8 500 euroa;
 23. tuloverolain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetusta metsätalouden pääomatuloksi luettavista metsätalouteen saaduista tuista ja avustuksista eikä metsätalouteen kohdistuvista muina kuin vakuutuskorvauksina maksettavista vahingonkorvauksista.

2 §

Puun myyntitulosta tai metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vakuutuskorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos tulon saajana on Suomessa yleisesti verovelvollinen yhteisö, yhteisetuus tai elinkeinotoimintanaan puutavaran välittämistä harjoittava taikka suomalainen elinkeinoyhtymä.

Jos metsänhoitoyhdistys tai muu vastaava toimija toimii puukaupan välittäjänä sellaisessa yhteismyynnissä, jossa puun ostaja ei maksa kauppahintaa suoraan metsänomistajien tilille, on metsänhoitoyhdistys tai muu vastaava toimija puun ostajan sijasta ennakonpidätysvelvollinen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2015 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon 31 päivänä joulukuuta 2013 antama päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta (1331/2013).


Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa

Strategiajohtaja Arto Pirinen

Johtava asiantuntija Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 31.12.2014