Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

Antopäivä
21.12.2006
Diaarinumero
1845/35/2006
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006


Verohallitus on varojen arvostamisesta verotuksessa 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1142/2005) 29 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Perusteet

Rakennusmaan verotusarvoa laskettaessa perusteena käytetään niitä kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita, jotka otettiin käyttöön vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa sellaisina kuin ne ovat tarkistettuna vuonna 2006.

Jos rakennusmaalle ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakartassa arvoa tai jos niissä perusteissa, jotka rakennusmaan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaista arviointiohjetta ja tonttihintakarttaa.

2 §

Verotusarvojen taso

Verotusarvoksi katsotaan 73,5 prosenttia arviointiohjeiden ja tonttihintakarttojen osoittamasta käyvästä hintatasosta (tavoitearvo). Jos arviointiohjeen tai tonttihintakartan arvoja on oikaistu edellisen vuoden verotuksessa, verotusarvoksi katsotaan oikaistun arvon perusteella laskettu tavoitearvo.

3 §

Tavoitearvosta poikkeaminen


Jos vuoden 2005 verotusarvo on alle tavoitearvon, vuoden 2006 verotusarvo lasketaan korottamalla vuoden 2005 verotusarvoa seuraavalla tavalla:

Vuoden 2005 verotusarvo    Korotus
alle 80 % tavoitearvosta  30 %
vähintään 80 % tavoitearvosta  20 %

Verotusarvoksi vahvistetaan enintään tavoitearvo.

 4 §

Käyvän arvon soveltaminen

Jos rakennusmaan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alempi, rakennusmaan arvoksi katsotaan käypä arvo.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2006. Sitä sovelletaan määrättäessä rakennusmaan verotusarvoa vuodelta 2006.

 

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

 

 

Pääjohtaja  Jukka Tammi

 

Ylitarkastaja Eila NärhiSivu on viimeksi päivitetty 4.1.2007