Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

Antopäivä
30.12.2013
Diaarinumero
213/200/2013
Voimassaolo
31.12.2013−

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 29 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Perusteet

Rakennusmaan verotusarvoa laskettaessa perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Tonttihintakarttaan tai arviointiohjeeseen on merkitty rakennusmaan käyvät, aluekohtaiset arvot (aluehinta).

Jos rakennusmaalle ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakartassa arvoa tai jos niissä perusteissa, jotka rakennusmaan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaista arviointiohjetta ja tonttihintakarttaa.

2 §

Vuoden 2013 aluehinta

Vuoden 2013 aluehinta on vuoden 2012 verotuksen perusteeksi vahvistettu aluehinta kahdella prosentilla korotettuna. Aluehinta on kuitenkin aina vähintään 1 euro neliömetriltä.

3 §

Verotusarvojen taso

Verotusarvoksi katsotaan 75 prosenttia vuoden 2013 aluehinnasta (tavoitearvo).

4 §

Tavoitearvosta poikkeaminen

Jos vuoden 2012 verotusarvo on alle tavoitearvon, vuoden 2013 verotusarvo lasketaan korottamalla vuoden 2012 verotusarvoa seuraavalla tavalla:

Vuoden 2012 verotusarvo Korotus
alle 80 % tavoitearvosta 30 %
vähintään 80 % tavoitearvosta 20 %

Verotusarvoksi vahvistetaan kuitenkin vähintään 0,75 euroa neliömetriltä ja enintään tavoitearvo.

5 §

Käyvän arvon soveltaminen

Jos rakennusmaan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alempi, rakennusmaan arvoksi katsotaan käypä arvo.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013. Sitä sovelletaan määrättäessä rakennusmaan verotusarvoa vuodelta 2013.


Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013


Pääjohtajan estyneenä ollessa
strategiajohtaja Arto Pirinen

johtava asiantuntija Tomi Peltomäki