Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

Antopäivä
20.12.2011
Diaarinumero
788/35/2011
Voimassaolo
31.12.2011 -

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1142/2005) 29 §:n 4 momentin sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Perusteet

Rakennusmaan verotusarvoa laskettaessa perusteena käytetään niitä kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita, jotka otettiin käyttöön vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa sellaisina kuin ne ovat tarkistettuna vuonna 2011.

Jos rakennusmaalle ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakartassa arvoa tai jos niissä perusteissa, jotka rakennusmaan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaista arviointiohjetta ja tonttihintakarttaa.

2 §

Verotusarvojen taso

Verotusarvoksi katsotaan 73,5 prosenttia arviointiohjeiden ja tonttihintakarttojen osoittamasta käyvästä hintatasosta (tavoitearvo). Jos arviointiohjeen tai tonttihintakartan arvoja on oikaistu edellisen vuoden verotuksessa, verotusarvoksi katsotaan oikaistun arvon perusteella laskettu tavoitearvo.

3 §

Tavoitearvosta poikkeaminen

Jos vuoden 2010 verotusarvo on alle tavoitearvon, vuoden 2011 verotusarvo lasketaan korottamalla vuoden 2010 verotusarvoa seuraavalla tavalla:

Vuoden 2010 verotusarvo          Korotus

alle 80 % tavoitearvosta            30 %

vähintään 80 % tavoitearvosta    20 %

Verotusarvoksi vahvistetaan enintään tavoitearvo.

4 §

Käyvän arvon soveltaminen

Jos rakennusmaan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alempi, rakennusmaan arvoksi katsotaan käypä arvo.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011. Sitä sovelletaan määrättäessä rakennusmaan verotusarvoa vuodelta 2011.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

 

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 20.12.2011