Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

Antopäivä
23.12.2010
Diaarinumero
1174/35/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1142/2005) 29 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Perusteet

Rakennusmaan verotusarvoa laskettaessa perusteena käytetään niitä kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita, jotka otettiin käyttöön vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa sellaisina kuin ne ovat tarkistettuna vuonna 2010.

Jos rakennusmaalle ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakartassa arvoa tai jos niissä perusteissa, jotka rakennusmaan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaista arviointiohjetta ja tonttihintakarttaa.

2 §

Verotusarvojen taso

Verotusarvoksi katsotaan 73,5 prosenttia arviointiohjeiden ja tonttihintakarttojen osoittamasta käyvästä hintatasosta (tavoitearvo). Jos arviointiohjeen tai tonttihintakartan arvoja on oikaistu edellisen vuoden verotuksessa, verotusarvoksi katsotaan oikaistun arvon perusteella laskettu tavoitearvo.

3 §

Tavoitearvosta poikkeaminen


Jos vuoden 2009 verotusarvo on alle tavoitearvon, vuoden 2010 verotusarvo lasketaan korottamalla vuoden 2009 verotusarvoa seuraavalla tavalla:

Vuoden 2009 verotusarvo Korotus
alle 80 % tavoitearvosta 30 %
vähintään 80 % tavoitearvosta 20 %

Verotusarvoksi vahvistetaan enintään tavoitearvo.

4 §

Käyvän arvon soveltaminen

Jos rakennusmaan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alempi, rakennusmaan arvoksi katsotaan käypä arvo.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2010. Sitä sovelletaan määrättäessä rakennusmaan verotusarvoa vuodelta 2010.

 

Helsingissä  23  päivänä joulukuuta 2010

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Johtaja    Paula Lampinen

 

Ylitarkastaja    Tomi PeltomäkiSivu on viimeksi päivitetty 29.12.2010