Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

Antopäivä
14.11.2023
Diaarinumero
VH/5837/00.01.00/2023
Voimassaolo
31.12.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 29 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Perusteet 

Rakennusmaan verotusarvo lasketaan käyttäen kuntakohtaisiin tonttihintakarttoihin ja arviointiohjeisiin perustuvia tietoja rakennusmaan käyvistä aluekohtaisista arvoista (aluehinta).

Jos rakennusmaalle ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakartassa arvoa tai jos niissä perusteissa, jotka rakennusmaan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaiseen arviointiohjeeseen ja tonttihintakarttaan perustuvaa tietoa.

2 §

Vuoden 2023 aluehinta

Haja-asutusalueilla rakennuspaikan tavanomaista suurempi koko otetaan arvostuksessa huomioon soveltamalla siihen alennuskaavaa. Rakennuspaikan pinta-alan kasvaessa yksikköhintaa (aluehintaa) alennetaan siten, että rakennuspaikka arvostetaan 3 000 m2:iin saakka täyden arvon mukaan, tämän ylittävältä osalta 5 000 m2:iin saakka puoleen perushinnasta ja 5 000 m2:n ylittävältä osalta 10 000 m2:iin saakka neljännekseen perushinnasta. 10 000 m2:n ylittävältä osalta käytetään 10 % perushinnasta.

Niiden haja-asutusalueella olevien jo aiemmin muodostettujen rakennuspaikkojen osalta, joissa rakennuspaikka on arvostettu täyden arvon mukaan enintään 2 000 m2:iin saakka, rakennuspaikka arvostetaan 2 000 m2:iin saakka täyden arvon mukaan, tämän ylittävältä osalta 5 000 m2:iin saakka puoleen perushinnasta ja 5 000 m2:n ylittävältä osalta 10 000 m2:iin saakka neljännekseen perushinnasta. 10 000 m2:n ylittävältä osalta käytetään 10 % perushinnasta.

Kaava-alueilla tavanomaista suurempien teollisuus- ja varastoalueiden yksikköhintaa alennetaan siten, että rakennuspaikka arvostetaan 20 000 m2:iin saakka täyteen arvoon, tämän ylittävältä osalta 50 000 m2:iin saakka puoleen perushinnasta ja yli 50 000 m2:n osalta neljännekseen perushinnasta.

Alennuskaavasta huolimatta yksikköhinta (aluehinta) on kuitenkin aina vähintään 1 euro neliömetriltä.

3 §

Verotusarvojen taso

Verotusarvoksi katsotaan 75 prosenttia vuoden 2023 aluehinnasta (tavoitearvo).

4 §

Tavoitearvosta poikkeaminen

Jos vuoden 2022 verotusarvo on alle tavoitearvon, vuoden 2023 verotusarvo lasketaan korottamalla vuoden 2022 verotusarvoa seuraavalla tavalla:

Verotusarvon korottaminen
Vuoden 2022 verotusarvo Korotus
alle 80 % tavoitearvosta 30 %
vähintään 80 % tavoitearvosta 20 %

Verotusarvoksi vahvistetaan kuitenkin vähintään 0,75 euroa neliömetriltä ja enintään tavoitearvo.

5 §

Käyvän arvon soveltaminen

Jos rakennusmaan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alempi, rakennusmaan arvoksi katsotaan käypä arvo.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2023. Sitä sovelletaan määrättäessä rakennusmaan verotusarvoa vuodelta 2023.


Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2023

 

pääjohtaja Markku Heikura                 

ylitarkastaja Kimmo Tossavainen

Sivu on viimeksi päivitetty 14.11.2023