Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

Antopäivä
21.12.2009
Diaarinumero
1174/35/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 21  päivänä  joulukuuta 2009


 Verohallitus on varojen arvostamisesta verotuksessa 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1142/2005) 29 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Perusteet

Rakennusmaan verotusarvoa laskettaessa perusteena käytetään niitä kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita, jotka otettiin käyttöön vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa sellaisina kuin ne ovat tarkistettuna vuonna 2009.

Jos rakennusmaalle ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakartassa arvoa tai jos niissä perusteissa, jotka rakennusmaan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaista arviointiohjetta ja tonttihintakarttaa.

2 §

Verotusarvojen taso

Verotusarvoksi katsotaan 73,5 prosenttia arviointiohjeiden ja tonttihintakarttojen osoittamasta käyvästä hintatasosta (tavoitearvo). Jos arviointiohjeen tai tonttihintakartan arvoja on oikaistu edellisen vuoden verotuksessa, verotusarvoksi katsotaan oikaistun arvon perusteella laskettu tavoitearvo.

3 §

Tavoitearvosta poikkeaminen

Jos vuoden 2008 verotusarvo on alle tavoitearvon, vuoden 2009 verotusarvo lasketaan korottamalla vuoden 2008 verotusarvoa seuraavalla tavalla:

Vuoden 2008 verotusarvo Korotus
alle 80 % tavoitearvosta 30 %
vähintään 80 % tavoitearvosta 20 %

 Verotusarvoksi vahvistetaan enintään tavoitearvo.

4 §

Käyvän arvon soveltaminen

Jos rakennusmaan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alempi, rakennusmaan arvoksi katsotaan käypä arvo.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2009. Sitä sovelletaan määrättäessä rakennusmaan verotusarvoa vuodelta 2009.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2009

Pääjohtaja  Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja  Eila NärhiSivu on viimeksi päivitetty 5.1.2010