Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista

Antopäivä
18.12.2008
Diaarinumero
2006/35/2008
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008


Verohallitus on varojen arvostamisesta verotuksessa 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1142/2005) 29 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Perusteet

Rakennusmaan verotusarvoa laskettaessa perusteena käytetään niitä kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita, jotka otettiin käyttöön vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa sellaisina kuin ne ovat tarkistettuna vuonna 2008.

Jos rakennusmaalle ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakartassa arvoa tai jos niissä perusteissa, jotka rakennusmaan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaista arviointiohjetta ja tonttihintakarttaa.

2 §

Verotusarvojen taso

Verotusarvoksi katsotaan 73,5 prosenttia arviointiohjeiden ja tonttihintakarttojen osoittamasta käyvästä hintatasosta (tavoitearvo). Jos arviointiohjeen tai tonttihintakartan arvoja on oikaistu edellisen vuoden verotuksessa, verotusarvoksi katsotaan oikaistun arvon perusteella laskettu tavoitearvo.

3 §

Tavoitearvosta poikkeaminen

Jos vuoden 2007 verotusarvo on alle tavoitearvon, vuoden 2008 verotusarvo lasketaan korottamalla vuoden 2007 verotusarvoa seuraavalla tavalla:

Vuoden 2007 verotusarvo Korotus
alle 80 % tavoitearvosta 30 %
vähintään 80 % tavoitearvosta 20 %

Verotusarvoksi vahvistetaan enintään tavoitearvo.

4 §

Käyvän arvon soveltaminen

Jos rakennusmaan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alempi, rakennusmaan arvoksi katsotaan käypä arvo.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2008. Sitä sovelletaan määrättäessä rakennusmaan verotusarvoa vuodelta 2008.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Eila NärhiSivu on viimeksi päivitetty 12.1.2009