Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta

Antopäivä
2.5.2008
Diaarinumero
679/38/2008
Voimassaolo
Toistaiseksi

Päätös Dnro 679/38/2008, 2.5.2008 Säädöksen numero 332/2008

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2008


Verohallinto on Verohallinnosta 18 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (237/2008) 25 §:n, verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 7 §:n 8 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1145/2005, sekä eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (680/1976) 4 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 567/2004, määrännyt:

1 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat yhteisöt

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat seuraavien yhteisöjen verotusta koskevat laissa tai asetuksessa säädetyt tai muussa päätöksessä tai määräyksessä verovirastolle määrätyt tehtävät:

 1. vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja vastaavien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomessa olevat kiinteät toimipaikat;
 2. luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitetut luottolaitokset ja vastaavien ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat kiinteät toimipaikat;
 3. tuloverolain (1535/1992) 8 a §:ssä tarkoitetut eurooppayhtiöt ja eurooppaosuuskunnat;
 4. ne yhtiöt, joiden osake on arvopaperimarkkinalain (495/1989) 3 luvussa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena;
 5. ne emoyhtiöt, jotka nimetään Verohallinnon erillisessä päätöksessä; sekä
 6. ne yksittäiset yhtiöt, jotka nimetään Verohallinnon erillisessä päätöksessä.

Jos edellä 1–5 kohdissa tarkoitettu yhteisö kuuluu kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla muodostuvaan saman lain 1 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun konserniin, Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluu myös konserniin kuuluvien muiden yhteisöjen verotus lukuun ottamatta keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä.

Jos edellä 5 kohdassa tarkoitetussa konsernissa tapahtuu elinkeinotulon verottamisesta annetusta laissa (360/1968) tarkoitettu yritysjärjestely, Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat myös yritysjärjestelyssä perustettavat uudet yhtiöt tai yhtiö, joka ostaa Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvan konsernin tai yhtiön.

2 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvan yhteisön
ilmoittamisvelvollisuus

Kun yhteisö alkaa harjoittaa edellä 1 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua toimintaa tai yhteisöstä tulee 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu yhteisö, yhteisön on annettava Konserniverokeskukselle ilmoitus asiasta.

Kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun konsernin emoyhtiön on samoin annettava ilmoitus Konserniverokeskukselle, kun

 1. konserniin tulee muu uusi yhteisö tai yhtiö kuin keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö;
 2. yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta konserniin;
 3. konsernissa tapahtuu elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu yritysjärjestely; tai
 4. konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai asunto-osakeyhtiöksi.

Ilmoitus on annettava Konserniverokeskukselle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun yhteisö on saanut toimintaansa toimiluvan, se on otettu julkisen kaupan käynnin kohteeksi, yhteisö, yhtiö tai yritysjärjestely on rekisteröity, muutoksen aiheuttava kauppa tai muu oikeustoimi on tehty, taikka muu muutos on toteutunut.

Ilmoituksessa on annettava tiedot muutoksen kohteena olevasta yhteisöstä tai yhtiöstä, tämän yhteisötunnus ja kotipaikka.

3 §

Konserniverokeskuksen toimivallan alkaminen

Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995), tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (534/1998) säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtävien osalta 1 §:n 5 ja 6 kohdissa tarkoitetussa Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrätystä ajankohdasta lukien taikka sen tilikauden alusta, joka ensinnä päättyy 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen antamista seuraavan kalenterikuukauden jälkeen.

Verotusmenettelystä annetun lain 14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen osalta Konserniverokeskus on toimivaltainen myös aikaisempien tilikausien osalta toimivallan alkamisesta lukien.

Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrätystä ajankohdasta lukien taikka ilmoituksen antamista seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien.

4 §

Konserniverokeskuksen toimivallan päättyminen

Konserniverokeskus on toimivaltainen verotusmenettelystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtävien osalta 1 §:n 5 tai 6 kohdissa tarkoitetussa Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrättyyn ajankohtaan saakka taikka sen tilikauden loppuun saakka, joka ensinnä päättyy 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen antamisen jälkeen.

Konserniverokeskus on toimivaltainen muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrättyyn ajankohtaan saakka taikka sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin ilmoitus muutoksesta on annettu.

5 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaa koskevat poikkeusmääräykset

Poiketen siitä, mitä edellä 1–4 §:ssä määrätään

 1. Veronkantokeskuksen Eteläinen veronkantoyksikkö on toimivaltainen veronkantolaissa (609/2005) tai muualla säädetyissä tai määrätyissä verojen kantoon ja Veronkantokeskuksen Uudenmaan perintäyksikkö verojen perintään liittyvissä tehtävissä kuitenkin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen veronkantolain 40 §:ssä tarkoitetuissa verovastuuasioissa;
 2. rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa virheellisesti perityn määrän palauttamista ja lailla 719/2004 kumotussa 11 a §:ssä tarkoitetuissa yhtiöveron hyvityksen myöntämistä koskevissa asioissa on toimivaltainen se verovirasto, jonka toimialueella veron perimiseen velvollisen tai osinkoa jakavan yhtiön kotikunta on; ja
 3. kiinteistöverolaissa (654/1992) tarkoitetun kiinteistöverotuksen toimittamisessa sekä muissa mainittuun veroon liittyvissä tehtävissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty.

6 §

Savo-Karjalan veroviraston toimivalta

Savo-Karjalan veroviraston Savo-Karjalan yritysverotoimisto myöntää eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa laissa (680/1976) tarkoitetun veronhuojennuksen. Mainitun lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan Savo-Karjalan verovirasto on kielilain (423/2003) mukaisesti kaksikielinen viranomainen.

7 §

Kunnan tai sen osan siirtyminen toisen veroviraston virka-alueelle

Kun kunta tai sen osa on siirtynyt kuntajaon muuttamisen tai muun syyn vuoksi toisen veroviraston virka-alueelle, on tämä verovirasto ja sen verotuksen oikaisulautakunta toimivaltainen ratkaisemaan myös ne asiat, jotka koskevat ennen kunnan tai sen osan siirtymistä toimitettujen verotusten muuttamista.

8 §

Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Suomen verovirastojen toimivalta

Kaakkois-Suomen veroviraston Etelä-Savon verotoimiston sekä Pohjois-Suomen veroviraston Meri-Lapin ja Kainuun verotoimistojen toimivaltaan kuuluu sellaisten muiden kuin ruotsinkielisten luonnollisten henkilöiden sekä kotimaisten kuolinpesien verovuoden 2007 säännönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen, joiden kotikunta on Vantaan kaupungissa tai joiden verotus on verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitettava puolison kotikunnan (Vantaa) perusteella Uudenmaan veroviraston Pääkaupunkiseudun verotoimistossa ja jotka kuuluvat valmisteluryhmään 10.

Meri-Lapin verotoimiston toimivaltaan kuuluvat henkilönumeroväliin 0,0–280999,9, Kainuun verotoimiston toimivaltaan henkilönumeroväliin 281000,0–610999,9 ja Etelä-Savon verotoimiston toimivaltaan henkilönumeroväliin 611000,0–999999,9 kuuluvat verovelvolliset. Henkilönumero ja valmisteluryhmä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimivallan siirto käsittää verotukseen vaikuttavien tietojen tallentamisen, verotuksen toimittamiseen liittyvän verovalvonnan ja asiakaspalvelun, tuloverotusta koskevan verotuspäätöksen tekemisen sekä näihin toimiin välittömästi liittyvät muut tehtävät. Toimivallan siirto käsittää myös verotusmenettelystä annetun lain 57 a §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun johdosta lisättävän tulon siirron siltä osin kuin on kysymys lisäyksen tekemisestä verovuoden 2007 tuloon ja tähän liittyvät tehtävät.

Toimivalta verotuspäätöksen tekemiseen on alkanut verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun Verohallituksen päätöksen (43/2007) 8 §:n, sellaisena kuin mainittu pykälä on ollut 2 päivänä marraskuuta 2007 annetussa päätöksessä (968/2007), mukaisesti 1 päivänä helmikuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2008.

Toimivallan siirrolla ei ole vaikutusta toimivaltaisen verotuksen oikaisulautakunnan määräytymiseen.

9 §

Uudenmaan veroviraston toimivalta

Uudenmaan veroviraston toimivaltaan kuuluu käsitellä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu liikaa perityn lähdeveron palauttamista koskeva asia siltä osin kuin on kysymys Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuneelle verovelvolliselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005 suoritetusta ansiotulosta peritystä lähdeverosta. Uudenmaan veroviraston toimivaltaan kuuluu myös käsitellä sen tällaisessa asiassa tekemän päätöksen oikaisu.

10 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä toukokuuta 2008.

Edellä 1–4 §:ssä määrätty Konserniverokeskuksen toimivalta ja 2 §:ssä määrätty ilmoittamisvelvollisuus on alkanut verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun Verohallituksen päätöksen (43/2007) 9 §:n 2 momentin mukaisesti 1 päivänä marraskuuta 2007.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen sellaisten yhteisöjen verotuksessa, joiden verotuksessa Konserniverokeskus ei verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun Verohallituksen päätöksen (43/2007) 9 §:n 3 momentin mukaan tuon päätöksen voimaantulopäivänä ollut ollut toimivaltainen, Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta ensimmäistä kertaa tilikaudelta, joka päättyy 1 päivänä lokakuuta 2007 tai sen jälkeen. Verotusmenettelystä annetun lain 14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen osalta Konserniverokeskus on ollut mainitun päätöksen nojalla toimivaltainen myös aikaisempien tilikausien osalta 1 päivästä marraskuuta 2007 alkaen. Konserniverokeskuksen toimivalta on alkanut mainitun päätöksen nojalla 3 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta 1 päivänä tammikuuta 2008 alkaen.

Edellä 1 §:n 1 momentin 5- ja 6-kohdissa mainitulla Verohallinnon päätöksellä tarkoitetaan Verohallituksen Konserniverokeskuksessa verotettavista nimetyistä verovelvollisista 18 päivänä syyskuuta 2007 antamaa päätöstä sekä tämän ajankohdan jälkeen annettuja Verohallituksen nimeämistä koskevia erillispäätöksiä ja päätösten liitteissä mainittuja verovelvollisia.

Pääjohtajan estyneenä ollessa,
ylijohtaja Maija-Leena Rautanen

ylitarkastaja Mika GylénSivu on viimeksi päivitetty 2.5.2008