Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta

Antopäivä
17.12.2009
Diaarinumero
1135/09/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009


Verohallinto on Verohallinnosta 18 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (237/2008) 25 §:n, verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 7 §:n 8 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1145/2005, sekä eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (680/1976) 4 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 567/2004, määrännyt:

1 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat yhteisöt

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat seuraavien yhteisöjen verotusta koskevat laissa tai asetuksessa säädetyt tai muussa päätöksessä tai määräyksessä verovirastolle määrätyt tehtävät:

1) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja vastaavien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomessa olevat kiinteät toimipaikat;
2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) tarkoitetut luottolaitokset ja vastaavien ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat kiinteät toimipaikat;
3) tuloverolain (1535/1992) 8 a §:ssä tarkoitetut eurooppayhtiöt ja eurooppaosuuskunnat;
4) ne yhtiöt, joiden osake on arvopaperimarkkinalain (495/1989) 3 luvussa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena;
5) ne emoyhtiöt, jotka nimetään Verohallinnon erillisessä päätöksessä; sekä
6) ne yksittäiset yhtiöt, jotka nimetään Verohallinnon erillisessä päätöksessä.

Jos edellä 1 – 5 kohdissa tarkoitettu yhteisö kuuluu kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla muodostuvaan saman lain 1 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun konserniin, Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluu myös konserniin kuuluvien muiden yhteisöjen verotus lukuun ottamatta keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä.

Jos edellä 5 kohdassa tarkoitetussa konsernissa tapahtuu elinkeinotulon verottamisesta annetusta laissa (360/1968) tarkoitettu yritysjärjestely, Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat myös yritysjärjestelyssä perustettavat uudet yhtiöt tai yhtiö, joka ostaa Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvan konsernin tai yhtiön.

2 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvan yhteisön ilmoittamisvelvollisuus

Kun yhteisö alkaa harjoittaa edellä 1 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua toimintaa tai yhteisöstä tulee 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu yhteisö, yhteisön on annettava Konserniverokeskukselle ilmoitus asiasta.

Kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun konsernin emoyhtiön on samoin annettava ilmoitus Konserniverokeskukselle, kun

1) konserniin tulee muu uusi yhteisö tai yhtiö kuin keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö;
2) yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta konserniin;
3) konsernissa tapahtuu elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu yritysjärjestely; tai
4) konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai asunto-osakeyhtiöksi.

Ilmoitus on annettava Konserniverokeskukselle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun yhteisö on saanut toimintaansa toimiluvan, se on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, yhteisö, yhtiö tai yritysjärjestely on rekisteröity, muutoksen aiheuttava kauppa tai muu oikeustoimi on tehty, taikka muu muutos on toteutunut.

Ilmoituksessa on annettava tiedot muutoksen kohteena olevasta yhteisöstä tai yhtiöstä, tämän yhteisötunnus ja kotipaikka.

3 §

Konserniverokeskuksen toimivallan alkaminen

Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995), tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (534/1998) säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtävien osalta 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdissa tarkoitetussa Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrätystä ajankohdasta lukien taikka sen tilikauden alusta, joka ensinnä päättyy 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen antamista seuraavan kalenterikuukauden jälkeen.

Verotusmenettelystä annetun lain 14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen osalta Konserniverokeskus on toimivaltainen myös aikaisempien tilikausien osalta toimivallan alkamisesta lukien.

Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrätystä ajankohdasta lukien taikka ilmoituksen antamista seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien.

4 §

Konserniverokeskuksen toimivallan päättyminen

Konserniverokeskus on toimivaltainen verotusmenettelystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtävien osalta 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdissa tarkoitetussa Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrättyyn ajankohtaan saakka taikka sen tilikauden loppuun saakka, joka ensinnä päättyy 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen antamisen jälkeen.

Konserniverokeskus on toimivaltainen muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrättyyn ajankohtaan saakka taikka sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin ilmoitus muutoksesta on annettu.

5 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaa koskevat poikkeusmääräykset

Poiketen siitä, mitä edellä 1–4 §:ssä määrätään

1) Veronkantokeskuksen Eteläinen veronkantoyksikkö on toimivaltainen veronkantolaissa (609/2005) tai muualla säädetyissä tai määrätyissä verojen kantoon ja Veronkantokeskuksen Uudenmaan perintäyksikkö verojen perintään liittyvissä tehtävissä kuitenkin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen veronkantolain 40 §:ssä tarkoitetuissa verovastuuasioissa;
2) rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa virheellisesti perityn määrän palauttamista ja lailla 719/2004 kumotussa 11 a §:ssä tarkoitetuissa yhtiöveron hyvityksen myöntämistä koskevissa asioissa on toimivaltainen se verovirasto, jonka toimialueella veron perimiseen velvollisen tai osinkoa jakavan yhtiön kotikunta on; ja
3) kiinteistöverolaissa (654/1992) tarkoitetun kiinteistöverotuksen toimittamisessa sekä muissa mainittuun veroon liittyvissä tehtävissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty.

6 §

Itä-Suomen veroviraston toimivalta

Itä-Suomen veroviraston Savo-Karjalan yritysverotoimisto myöntää eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa laissa (680/1976) tarkoitetun veronhuojennuksen. Mainitun lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan Itä-Suomen verovirasto on kielilain (423/2003) mukaisesti kaksikielinen viranomainen.

Savo-Karjalan yritysverotoimiston ja Itä-Suomen veroviraston oikaisulautakunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavien Suomessa yleisesti verovelvollisten suomenkielisten, ei kuitenkaan Ahvenanmaan maakunnassa kotipaikan omaavien, yhdistysten ja säätiöiden muussa laissa kuin perintö- ja lahjaverolaissa tai asetuksessa säädetyt tai muussa päätöksessä tai määräyksessä verovirastolle määrätyt verotuksen toimittamisen ja verovalvonnan tehtävät:

1) aatteelliset yhdistykset (oikeudellinen muoto 20);
2) erityislainsäädäntöön perustuvat yhdistykset (oikeudellinen muoto 21) pois lukien poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetut paliskunnat;
3) metsänhoitoyhdistykset (oikeudellinen muoto 23);
4) muut taloudelliset yhdistykset (oikeudellinen muoto 28);
5) muut yhdistykset (oikeudellinen muoto 29);
6) säätiölain mukaiset säätiöt (oikeudellinen muoto 30); sekä
7) muut säätiöt (oikeudellinen muoto 39)

Itä-Suomen veroviraston Kymenlaakson ja Pohjois-Karjalan verotoimistojen toimivaltaan kuuluu sellaisten muiden kuin ruotsinkielisten luonnollisten henkilöiden sekä kotimaisten kuolinpesien verovuoden 2009 säännönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen, joiden kotikunta on Helsingin kaupungissa tai joiden verotus on verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitettava puolison kotikunnan (Helsinki) perusteella Uudenmaan veroviraston Pääkaupunkiseudun verotoimistossa ja jotka kuuluvat valmisteluryhmään 10.

Kymenlaakson verotoimiston toimivaltaan kuuluvat edellä 3 momentissa tarkoitetun toimivallan siirron osalta henkilönumeroväliin 316000,0 – 423999,9 ja Pohjois-Karjalan verotoimiston toimivaltaan henkilönumeroväliin 489000,0 – 648999,9 kuuluvat verovelvolliset. Henkilönumero ja valmisteluryhmä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Itä-Suomen veroviraston Kymenlaakson verotoimiston toimivaltaan kuuluu lisäksi sellaisten henkilönumeroväliin kuuluvien 650000,0 – 999999,9 muiden kuin ruotsinkielisten luonnollisten henkilöiden sekä kotimaisten kuolinpesien verovuoden 2009 säännönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen, joiden kotikunta on Vantaan kaupungissa tai joiden verotus on verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitettava puolison kotikunnan (Vantaa) perusteella Uudenmaan veroviraston Pääkaupunkiseudun verotoimistossa ja jotka kuuluvat valmisteluryhmään 10. Henkilönumero ja valmisteluryhmä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Edellä 3 – 5 momentissa tarkoitettu toimivallan siirto käsittää verotukseen vaikuttavien tietojen tallentamisen, verotuksen toimittamiseen liittyvän verovalvonnan ja asiakaspalvelun, tuloverotusta koskevan verotuspäätöksen tekemisen sekä näihin toimiin välittömästi liittyvät muut tehtävät. Toimivallan siirto käsittää myös verotusmenettelystä annetun lain 57 a §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun johdosta lisättävän tulon siirron siltä osin kuin on kysymys lisäyksen tekemisestä verovuoden 2009 tuloon ja tähän liittyvät tehtävät.

Edellä 3 – 5 momentissa tarkoitetulla toimivallan siirrolla ei ole vaikutusta toimivaltaisen verotuksen oikaisulautakunnan määräytymiseen.

7 §

Itä-Suomen veroviraston toimivallan alkaminen

Jos yhdistys tai säätiö muuttuu 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi, Itä-Suomen veroviraston toimivalta alkaa verotusmenettelystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen verovuoden alusta lukien, jonka päättyessä yhdistys tai säätiö on 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Itä-Suomen veroviraston toimivalta alkaa muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen vuoden alusta lukien, joka ensinnä seuraa sitä vuotta, kun yhdistys tai säätiö on 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Itä-Suomen veroviraston toimivalta 6 §:n 3 – 6 momentissa tarkoitetun verotuspäätöksen tekemiseen alkaa 1 päivänä tammikuuta 2010.

8 §

Itä-Suomen veroviraston toimivallan päättyminen

Jos edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu yhdistys tai säätiö muuttuu muuksi kuin säännöksessä tarkoitetuksi, Itä-Suomen veroviraston toimivalta päättyy verotusmenettelystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen verovuoden alusta lukien, jonka päättyessä yhdistys tai säätiö on muuna kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Itä-Suomen veroviraston toimivalta päättyy muiden kuin 1 momentissa mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen vuoden alusta lukien, joka ensinnä seuraa sitä vuotta, kun yhdistys tai säätiö on muuna kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Itä-Suomen veroviraston toimivalta 6 §:n 3 – 6 momentissa tarkoitetun verotuspäätöksen tekemiseen päättyy 31 päivänä lokakuuta 2010.

9 §

Itä-Suomen veroviraston toimivaltaa koskevat poikkeusmääräykset

Poiketen siitä, mitä edellä 6 §:n 2 momentissa määrätään:
1) jos toimivaltaiseksi verovirastoksi on säädetty tai määrätty Konserniverokeskus, Itä-Suomen verovirasto ei ole toimivaltainen; 
2) kiinteistöverolaissa (654/1992) tarkoitetun kiinteistöverotuksen toimittamisessa sekä muissa mainittuun veroon liittyvissä tehtävissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty; ja
3) verotusmenettelystä annetun lain 14 §:ssä ja 21 §:ssä, ennakkoperintälain (1118/1996) 37 §:ssä sekä arvonlisäverolain (1501/1993) 169 §:ssä ja 169 a §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen ja vertailutietotarkastuksen sekä korkotulojen lähdeverosta annetun lain (1341/1990) 11 §:ssä, arpajaisverolain (552/1992) 22 §:ssä ja varainsiirtoverolain (931/1996) 32 §:ssä säädetyn verovalvonnan, silloin kun kysymys on verotarkastuksesta, osalta toimivaltainen on se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty.

10 §

Länsi-Suomen veroviraston toimivalta

Länsi-Suomen veroviraston Lounais-Suomen yritysverotoimiston ja veroviraston oikaisulautakunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavien Suomessa yleisesti verovelvollisten ruotsinkielisten, ei kuitenkaan Ahvenanmaan maakunnassa kotipaikan omaavien, yhdistysten ja säätiöiden muussa laissa kuin perintö- ja lahjaverolaissa tai asetuksessa säädetyt tai muussa päätöksessä tai määräyksessä verovirastolle määrätyt verotuksen toimittamisen ja verovalvonnan tehtävät:

1) aatteelliset yhdistykset (oikeudellinen muoto 20);
2) erityislainsäädäntöön perustuvat yhdistykset (oikeudellinen muoto 21) pois lukien poronhoitolaissa tarkoitetut paliskunnat;
3) metsänhoitoyhdistykset (oikeudellinen muoto 23);
4) muut taloudelliset yhdistykset (oikeudellinen muoto 28);
5) muut yhdistykset (oikeudellinen muoto 29);
6) säätiölain mukaiset säätiöt (oikeudellinen muoto 30); sekä
7) muut säätiöt (oikeudellinen muoto 39)

Länsi-Suomen veroviraston Varsinais-Suomen verotoimiston toimivaltaan kuuluu sellaisten henkilönumeroväliin kuuluvien 0,1 – 315999,9 luonnollisten henkilöiden sekä kotimaisten kuolinpesien verovuoden 2009 säännönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen, joiden kotikunta on Helsingin kaupungissa tai joiden verotus on verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitettava puolison kotikunnan (Helsinki) perusteella Uudenmaan veroviraston Pääkaupunkiseudun verotoimistossa ja jotka kuuluvat valmisteluryhmään 10. Henkilönumero ja valmisteluryhmä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu toimivallan siirto käsittää verotukseen vaikuttavien tietojen tallentamisen, verotuksen toimittamiseen liittyvän verovalvonnan ja asiakaspalvelun, tuloverotusta koskevan verotuspäätöksen tekemisen sekä näihin toimiin välittömästi liittyvät muut tehtävät. Toimivallan siirto käsittää myös verotusmenettelystä annetun lain 57 a §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun johdosta lisättävän tulon siirron siltä osin kuin on kysymys lisäyksen tekemisestä verovuoden 2009 tuloon ja tähän liittyvät tehtävät.

Edellä 2 momentissa tarkoitetulla toimivallan siirrolla ei ole vaikutusta toimivaltaisen verotuksen oikaisulautakunnan määräytymiseen.

11 §

Länsi-Suomen veroviraston toimivallan alkaminen

Jos yhdistys tai säätiö muuttuu 10 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi, Länsi-Suomen veroviraston toimivalta alkaa verotusmenettelystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen verovuoden alusta lukien, jonka päättyessä yhdistys tai säätiö on 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Länsi-Suomen veroviraston toimivalta alkaa muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen vuoden alusta lukien, joka ensinnä seuraa sitä vuotta, kun yhdistys tai säätiö on 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Länsi-Suomen veroviraston toimivalta 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun verotuspäätöksen tekemiseen alkaa 1 päivänä tammikuuta 2010.

12 §

Länsi-Suomen veroviraston toimivallan päättyminen

Jos edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhdistys tai säätiö muuttuu muuksi kuin säännöksessä tarkoitetuksi, Länsi-Suomen veroviraston toimivalta päättyy verotusmenettelystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen verovuoden alusta lukien, jonka päättyessä yhdistys tai säätiö on muuna kuin 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Länsi-Suomen veroviraston toimivalta päättyy muiden kuin 1 momentissa mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen vuoden alusta lukien, joka ensinnä seuraa sitä vuotta, kun yhdistys tai säätiö on muuna kuin 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Länsi-Suomen veroviraston toimivalta 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun verotuspäätöksen tekemiseen päättyy 31 päivänä lokakuuta 2010.

13 §

Länsi-Suomen veroviraston toimivaltaa koskevat poikkeusmääräykset

Poiketen siitä, mitä edellä 10 §:n 1 momentissa määrätään:
1) jos toimivaltaiseksi verovirastoksi on säädetty tai määrätty Konserniverokeskus, Länsi-Suomen verovirasto ei ole toimivaltainen; 
2) kiinteistöverolaissa tarkoitetun kiinteistöverotuksen toimittamisessa sekä muissa mainittuun veroon liittyvissä tehtävissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty; ja
3) verotusmenettelystä annetun lain 14 §:ssä ja 21 §:ssä, ennakkoperintälain 37 §:ssä sekä arvonlisäverolain 169 §:ssä ja 169 a §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen ja vertailutietotarkastuksen sekä korkotulojen lähdeverosta annetun lain 11 §:ssä, arpajaisverolain 22 §:ssä ja varainsiirtoverolain 32 §:ssä säädetyn verovalvonnan, silloin kun kysymys on verotarkastuksesta, osalta toimivaltainen on se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty.

14 §

Pohjois-Suomen verovirastojen toimivalta

Pohjois-Suomen veroviraston Meri-Lapin ja Kainuun verotoimistojen toimivaltaan kuuluu sellaisten muiden kuin ruotsinkielisten luonnollisten henkilöiden sekä kotimaisten kuolinpesien verovuoden 2009 säännönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen, joiden kotikunta on Vantaan kaupungissa tai joiden verotus on verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitettava puolison kotikunnan (Vantaa) perusteella Uudenmaan veroviraston Pääkaupunkiseudun verotoimistossa ja jotka kuuluvat valmisteluryhmään 10.

Meri-Lapin verotoimiston toimivaltaan kuuluvat edellä 1 momentissa tarkoitetun toimivallan siirron osalta henkilönumeroväliin 0,0 – 285999,9 ja Kainuun verotoimiston toimivaltaan henkilönumeroväliin 286000,0 – 649999,9 kuuluvat verovelvolliset. Henkilönumero ja valmisteluryhmä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Pohjois-Suomen veroviraston Pohjois-Lapin verotoimiston toimivaltaan kuuluu lisäksi sellaisten henkilönumeroväliin kuuluvien 424000,0 – 488999,9 muiden kuin ruotsinkielisten luonnollisten henkilöiden sekä kotimaisten kuolinpesien verovuoden 2009 säännönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen, joiden kotikunta on Helsingin kaupungissa tai joiden verotus on verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitettava puolison kotikunnan (Helsinki) perusteella Uudenmaan veroviraston Pääkaupunkiseudun verotoimistossa ja jotka kuuluvat valmisteluryhmään 10. Henkilönumero ja valmisteluryhmä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Edellä 1 – 3 momentissa tarkoitettu toimivallan siirto käsittää verotukseen vaikuttavien tietojen tallentamisen, verotuksen toimittamiseen liittyvän verovalvonnan ja asiakaspalvelun, tuloverotusta koskevan verotuspäätöksen tekemisen sekä näihin toimiin välittömästi liittyvät muut tehtävät. Toimivallan siirto käsittää myös verotusmenettelystä annetun lain 57 a §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun johdosta lisättävän tulon siirron siltä osin kuin on kysymys lisäyksen tekemisestä verovuoden 2009 tuloon ja tähän liittyvät tehtävät.

Pohjois-Suomen veroviraston toimivalta edellä 1 – 4 momentissa tarkoitetun verotuspäätöksen tekemiseen alkaa 1 päivänä tammikuuta 2010 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2010.

Edellä 1 – 3 momenteissa tarkoitetulla toimivallan siirrolla ei ole vaikutusta toimivaltaisen verotuksen oikaisulautakunnan määräytymiseen.

15 §

Uudenmaan veroviraston toimivalta

Uudenmaan veroviraston toimivaltaan kuuluu käsitellä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu liikaa perityn lähdeveron palauttamista koskeva asia siltä osin kuin on kysymys Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuneelle verovelvolliselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005 suoritetusta ansiotulosta peritystä lähdeverosta. Uudenmaan veroviraston toimivaltaan kuuluu myös käsitellä sen tällaisessa asiassa tekemän päätöksen oikaisu.

16 §

Kunnan tai sen osan siirtyminen toisen veroviraston virka-alueelle

Kun kunta tai sen osa on siirtynyt kuntajaon muuttamisen tai muun syyn vuoksi toisen veroviraston virka-alueelle, on tämä verovirasto ja sen verotuksen oikaisulautakunta toimivaltainen ratkaisemaan myös ne asiat, jotka koskevat ennen kunnan tai sen osan siirtymistä toimitettujen verotusten muuttamista.

17 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Verohallinnon aikaisemmin antamia toimivallan siirtoa koskevia päätöksiä ja Konserniverokeskuksessa verotettavia verovelvollisia koskevia nimeämispäätöksiä sovelletaan tämän päätöksen voimaantulosta huolimatta siten kuin aikaisemmissa päätöksissä on määrätty.

Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen sellaisten yhdistysten ja säätiöiden verotuksessa, joiden verotuksessa Itä-Suomen verovirasto ei tämän päätöksen voimaantulohetkellä ole toimivaltainen, Itä-Suomen veroviraston toimivalta alkaa verotusmenettelystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtävien osalta ensimmäistä kertaa verovuodelta, joka päättyy 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen. Itä-Suomen veroviraston toimivalta alkaa muiden tehtävien kuin edellä mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sellaisten yhdistysten ja säätiöiden verotuksessa, joiden verotuksessa Länsi-Suomen verovirasto ei tämän päätöksen voimaantulohetkellä ole toimivaltainen, Länsi-Suomen veroviraston toimivalta alkaa verotusmenettelystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtävien osalta ensimmäistä kertaa verovuodelta, joka päättyy 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen. Länsi-Suomen veroviraston toimivalta alkaa muiden tehtävien kuin edellä mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

Pääjohtaja   Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja    Mika GylénSivu on viimeksi päivitetty 21.12.2009