Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Verohallinnon työjärjestys

Antopäivä
4.5.2009
Diaarinumero
543/09/2009
Voimassaolo
1.6.2009-31.12.2009

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2009


Verohallinnosta 18 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (237/2008) 5 §:n 1 momentin, 7 §:n 2 momentin, 9 §:n 2 momentin ja 24 §:n 1 momentin nojalla Verohallinnolle annetaan seuraava työjärjestys:

YLEISTÄ

1 §

Soveltaminen

Verohallinnon organisaatiosta, yksiköistä, tehtävistä ja niiden järjestämisestä sekä yksiköiden toimivallasta ja päätoimipaikoista on, sen lisäksi mitä muutoin on säädetty, voimassa tämän työjärjestyksen määräykset.

Verohallinnon taloushallinnon organisaatiosta ja tehtävistä, menettelyistä ja vastuista taloushallinnon tehtävissä sekä sisäisestä tarkastuksesta määrätään sen ohessa, mitä muutoin on säädetty, Verohallinnon taloussäännössä ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO

2 §

Johtaminen

Verohallintoa johtaa pääjohtaja.

Verohallinnon yksikköä johtaa yksikön päällikkö. 

3 §

Verohallinnon johtoryhmä

Verohallinnon johtamisen tukena on johtoryhmä, joka avustaa pääjohtajaa ja Verohallinnon yksiköiden päälliköitä Verohallinnon ja sen yksiköiden johtamisessa.

Johtoryhmään kuuluvat Verohallinnon yksiköiden päälliköt, Verohallituksen toimintayksiköiden päälliköt, henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja sekä pääjohtajan määräämät muut virkamiehet.

4 §

Tulosohjaus

Verohallinnolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi pääjohtaja asettaa Verohallinnon yksiköille ja Verohallituksen toimintayksiköille tulostavoitteet.

Yksikölle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi yksikön päällikkö asettaa yksikön toimintayksiköille tulostavoitteet.

5 §

Oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden ohjaus

Verohallinnon yksiköt huolehtivat tehtäviensä mukaisesti ja yhteistyössä muiden Verohallinnon yksiköiden kanssa Verohallinnon ratkaisukäytännön sekä menettelyiden oikeellisuudesta ja yhdenmukaisuudesta.    

6 §

Yhteistoiminta ja työsuojelu

Kaikkien Verohallinnon esimiestehtävissä toimivien virkamiesten on huolehdittava työsuojelusta ja siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa yhteistoimintaa ja työsuojelua koskevien säädösten ja sopimusten edellyttämällä tavalla.

7 §

Verohallinnon yksiköt

Verohallinnosta annetun lain (237/2008) ja Verohallinnon yksiköistä 24 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan Verohallinnossa on

 1. Verohallitus;
 2. Kaakkois-Suomen verovirasto;
 3. Lounais-Suomen verovirasto;
 4. Länsi-Suomen verovirasto;
 5. Pohjois-Suomen verovirasto;
 6. Savo-Karjalan verovirasto;
 7. Sisä-Suomen verovirasto;
 8. Uudenmaan verovirasto;
 9. Konserniverokeskus;
 10. Veronkantokeskus;
 11. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö;
 12. Hallintopalvelu;
 13. Tietotekniikkapalvelu; ja
 14. Tuotantopalvelu.

8 §

Muut toimielimet

Verohallinnossa on viraston strategista suunnittelua tukeva Verohallinnon neuvottelukunta.

Verohallituksen yhteydessä on keskusverolautakunta. Jokaisessa verovirastossa ja Ahvenanmaan verotoimistossa on verotuksen oikaisulautakunta.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä on oikeudenvalvontaa tukeva yhteistyöryhmä.

YKSIKÖIDEN TEHTÄVÄT JA ORGANISAATIO

Verohallitus

9 §

Verohallituksen tehtävät

Verohallitus johtaa ja kehittää verotuksen toimittamista ja verovalvontaa sekä vastaa koko Verohallintoa koskevasta strategisesta suunnittelusta ja seurannasta, koko hallinnon toimintaa tukevista muista esikuntatehtävistä, kuten turvallisuus- ja viestintätehtävistä ja sisäisestä tarkastuksesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina tehtävinä Verohallitus muun muassa:

 1. vastaa Verohallinnon yksiköille asetettavien tulostavoitteiden valmistelusta ja seuraa niiden toteutumista;
 2. vastaa Verohallinnon pitkän ja keskipitkän aikavälin suunnittelusta ja seurannasta sekä viestinnästä;
 3. vastaa Verohallinnon sisäisestä tarkastuksesta sekä hallintokanteluiden valmistelusta pääjohtajan ratkaistavaksi;
 4. vastaa Verohallinnon tietoturvallisuuteen ja muuhun turvallisuuteen liittyvästä ohjeistuksesta ja seurannasta;
 5. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi tehtäväalueelleen kuuluvat oikeussäännöt mukaan luettuna Verohallinnosta annetun lain 25 §:n tarkoittamat verotusta koskevan toimivallan siirtoa koskevat määräykset;
 6. osallistuu tehtäväalueelleen kuuluvien säännösten valmisteluun;
 7. antaa tehtäväalueelleen kuuluvat yhtenäistämis- ja muut ohjeet;
 8. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi tehtäväalueelleen kuuluvat julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöön liittyvät ohjeet;
 9. vastaa tehtäväalueelleen kuuluvasta kansallisesta ja kansainvälisestä viranomaisyhteystyöstä, tietojenvaihdosta, virka-apuasioista sekä kansainvälisistä verosopimuksista johtuvista muista tehtävistä; ja
 10. vastaa tehtäväalueelleen kuuluvien tietojärjestelmien tilaamisesta, valmistamisesta ja kehittämisestä.

Lisäksi Verohallitus toimii henkilötietolain (523/1999) 3 §:n 4 kohdan tarkoittamana Verohallinnon verotuksen tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä.

10 §

Verohallituksen organisaatio

Verohallitus on Helsingissä ja sen toimialue on koko maa.

Verohallituksessa on seuraavat toimintayksiköt:

 1. Verotuskeskus, joka vastaa verotuksen toimittamiseen ja sen yhteydessä tapahtuvaan verovalvontaan liittyvistä johto- ja kehittämistehtävistä sekä Verohallinnon verotuksen tietojärjestelmän rekisterinpitäjän tehtävistä;
 2. Verotarkastusyksikkö, joka vastaa verotarkastukseen ja EU-sisäkaupan valvontaan liittyvistä johto- ja kehittämistehtävistä;
 3. Johdon tuki ja viestintä, joka vastaa Verohallinnon yhteisistä johdon tuen ja viestinnän toiminnoista; ja 
 4. Sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka vastaa Verohallinnon sisäisestä tarkastuksesta ja hallintokanteluiden valmistelusta pääjohtajan ratkaistavaksi.

Verovirastot

11 §

Verovirastojen tehtävät

Verovirastot toimittavat verotuksen ja suorittavat verovalvontaa sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään tai määrätään.

Asiakkaita ohjataan, neuvotaan ja palvellaan sekä ennakkoperintään liittyviä muutoksia käsitellään myös sähköisessä yhteyskeskustoiminnossa. Länsi-Suomen verovirasto koordinoi yhteyskeskustoimintoa. Palveluita tuottavat Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi-Suomen, Pohjois-Suomen ja Savo-Karjalan verovirastot.

Uudenmaan veroviraston Pääkaupunkiseudun verotoimisto ratkaisee veron kannosta ja siirrosta Pohjoismaiden välillä 30 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyssä sopimuksessa mainittuna toimivaltaisena viranomaisena sopimuksessa tarkoitetut veron kantoa ja siirtoa koskevat yksittäiset asiat.

12 §

Kaakkois-Suomen veroviraston organisaatio

Kaakkois-Suomen verovirastossa, jonka päätoimipaikka on Kouvolassa, on ainakin seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):

 1. Kaakkois-Suomen yritysverotoimisto (Kouvola);
 2. Etelä-Karjalan verotoimisto (Lappeenranta);
 3. Etelä-Savon verotoimisto (Mikkeli);
 4. Kymenlaakson verotoimisto (Kouvola); ja
 5. Kaakkois-Suomen verotarkastusyksikkö (Kouvola).

13 §

Lounais-Suomen veroviraston organisaatio

Lounais-Suomen verovirastossa, jonka päätoimipaikka on Turussa, on ainakin seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):

 1. Lounais-Suomen yritysverotoimisto (Turku);
 2. Ahvenanmaan verotoimisto (Maarianhamina);
 3. Satakunnan verotoimisto (Pori);
 4. Varsinais-Suomen verotoimisto (Turku); ja
 5. Lounais-Suomen verotarkastusyksikkö (Turku).

14 §

Länsi-Suomen veroviraston organisaatio

Länsi-Suomen verovirastossa, jonka päätoimipaikka on Vaasassa, on ainakin seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):

 1. Länsi-Suomen yritysverotoimisto (Vaasa);
 2. Etelä-Pohjanmaan verotoimisto (Seinäjoki);
 3. Keski-Pohjanmaan verotoimisto (Kokkola);
 4. Pohjanmaan verotoimisto (Vaasa); ja
 5. Länsi-Suomen verotarkastusyksikkö (Vaasa).

15 §

Pohjois-Suomen veroviraston organisaatio

Pohjois-Suomen verovirastossa, jonka päätoimipaikka on Oulu, on ainakin seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):

 1. Pohjois-Suomen yritysverotoimisto (Rovaniemi);
 2. Jokilaaksojen verotoimisto (Ylivieska); 
 3. Kainuun verotoimisto (Kajaani); 
 4. Meri-Lapin verotoimisto (Kemi);
 5. Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto (Oulu);
 6. Pohjois-Lapin verotoimisto (Kemijärvi);
 7. Rovaniemen verotoimisto (Rovaniemi); ja
 8. Pohjois-Suomen verotarkastusyksikkö (Oulu).

16 §

Savo-Karjalan veroviraston organisaatio

Savo-Karjalan verovirastossa, jonka päätoimipaikka on Kuopiossa, on ainakin seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):

 1. Savo-Karjalan yritysverotoimisto (Kuopio);
 2. Pohjois-Karjalan verotoimisto (Joensuu);
 3. Pohjois-Savon verotoimisto (Kuopio); ja
 4. Savo-Karjalan verotarkastusyksikkö (Joensuu).

17 §

Sisä-Suomen veroviraston organisaatio

Sisä-Suomen verovirastossa, jonka päätoimipaikka on Hämeenlinnassa, on ainakin seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):

 1. Sisä-Suomen yritysverotoimisto (Tampere);
 2. Kanta-Hämeen verotoimisto (Hämeenlinna);
 3. Keski-Suomen verotoimisto (Jyväskylä);
 4. Pirkanmaan verotoimisto (Tampere);
 5. Päijät-Hämeen verotoimisto (Lahti); ja
 6. Sisä-Suomen verotarkastusyksikkö (Hämeenlinna).

18 §

Uudenmaan veroviraston organisaatio

Uudenmaan verovirastossa, jonka päätoimipaikka on Helsingissä, on ainakin seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):

 1. Uudenmaan yritysverotoimisto (Helsinki);
 2. Pääkaupunkiseudun verotoimisto (Vantaa);
 3. Uudenmaan verotoimisto (Järvenpää);
 4. Uudenmaan verotarkastusyksikkö (Helsinki); ja
 5. Uudenmaan maksuvalvontayksikkö (Helsinki).

19 §

Konserniverokeskuksen organisaatio

Konserniverokeskus on Helsingissä.

Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Veronkantokeskus

20 §

Veronkantokeskuksen tehtävät

Veronkantokeskus:

 1. käsittelee Verohallinnosta annetussa laissa (237/2008), veronkantolaissa (609/2005), veronkantoasetuksessa (747/2005), veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995), verontilityslaissa (532/1998), verontilitysasetuksessa (804/1998) sekä muissa laeissa ja asetuksissa Verohallinnon tehtäväksi säädetyt tai niiden nojalla säädetyt tai määrätyt verojen ja maksujen kantoon, perintään, palauttamiseen, lykkäämiseen, huojentamiseen, verovarojen kirjanpitoon, tilittämiseen ja verotuskustannusten perintään liittyvät asiat;
 2. käsittelee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:n tarkoittamat tietojen antamista koskevat lupa-asiat;
 3. vastaa tietojen antamisesta sähköisessä muodossa Verohallinnon verotuksen tietojärjestelmästä;
 4. vastaa verotusta ja Verohallinnon toimintaa kuvaavien yhteisten tilastojen tuottamisesta;
 5. käsittelee Verohallinnosta annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuihin rikosasioihin sekä verotus-tietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 18 §:ssä tarkoitettuihin oma-aloitteisiin tietojen luovutuksiin liittyvät asiat;
 6. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi tehtäväalueelleen kuuluvat oikeussäännöt;
 7. osallistuu tehtäväalueelleen kuuluvien säännösten valmisteluun;
 8. antaa tehtäväalueelleen kuuluvat yhtenäistämis- ja muut ohjeet;
 9. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi tehtäväalueelleen kuuluvat julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöön liittyvät ohjeet;
 10. vastaa tehtäväalueelleen kuuluvasta kansallisesta ja kansainvälisestä viranomaisyhteystyöstä, tietojenvaihdosta ja virka-apuasioista; ja
 11. vastaa tehtäväalueelleen kuuluvien tietojärjestelmien tilaamisesta, valmistamisesta ja kehittämisestä.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa määrätään:

 1. verovirastojen verotarkastusyksiköt voivat käsitellä edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja asioita sekä ryhtyä veronkantolain 35 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuihin turvaamistoimiin silloin, kun asia on tullut esille verotarkastusyksikön tehtävissä; ja
 2. Verohallituksen Verotarkastusyksikkö voi oma-aloitteisesti luovuttaa verotustietoja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 § mukaisesti.

21 §

Veronkantokeskuksen organisaatio

Veronkantokeskuksessa, jonka päätoimipaikka on Helsingissä, on ainakin seuraavat toimintayksiköt:

 1. Veronkanto- ja perintäyksikkö, joka vastaa veronkannon, perinnän ja tilittämisen tehtävistä;
 2. Ohjaus- ja kehittämisyksikkö, joka vastaa veronkannon, tilittämisen ja verojen perinnän ohjaus- ja kehittämistehtävistä; ja
 3. Tietopalveluyksikkö, joka vastaa verotustietojen luovuttamista koskevista tehtävistä.

22 §

Veronkanto- ja perintäyksikön organisaatio

Veronkanto- ja perintäyksikön toimialue on koko maa ja sen päätoimipaikka on Helsingissä.

Veronkanto- ja perintäyksikössä on verojen ja maksujen kantotehtäviä sekä tilittämistä varten ainakin seuraavat alueelliset toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka)

 1. Eteläinen veronkantoyksikkö (Hämeenlinna);
 2. Itäinen veronkantoyksikkö (Kuopio);
 3. Läntinen veronkantoyksikkö (Vaasa); ja
 4. Pohjoinen veronkantoyksikkö (Oulu).

Eteläinen veronkantoyksikkö käsittelee tilittämiseen ja verotuskustannusten perintään liittyvät asiat.

Veronkanto- ja perintäyksikössä on verojen ja maksujen perintätehtäviä varten ainakin (sulkeissa päätoimipaikka)

 1. Kaakkois-Suomen perintäyksikkö (Mikkeli);
 2. Lounais-Suomen perintäyksikkö (Turku);
 3. Länsi-Suomen perintäyksikkö (Vaasa);
 4. Pohjois-Suomen perintäyksikkö (Oulu)
 5. Savo-Karjalan perintäyksikkö (Kuopio);
 6. Sisä-Suomen perintäyksikkö (Hämeenlinna); ja
 7. Uudenmaan perintäyksikkö (Vantaa).

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

23 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävät

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö käsittelee sen ratkaistavaksi säädetyt tai määrätyt veronsaajien oikeudenvalvontaan liittyvät asiat.

24 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön organisaatio

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön päätoimipaikka on Helsingissä.

Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Hallintopalvelu

25 §

Hallintopalvelun tehtävät

Hallintopalvelu tukee tehtäväalueellaan Verohallinnon muita yksiköitä ja

 1. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi Verohallinnon työjärjestyksen sekä päätöksen niistä virkamiehistä, jotka esittelevät Verohallinnon annettavaksi säädetyt oikeussäännöt;
 2. osallistuu tehtäväalueelleen kuuluvien säännösten valmisteluun sekä valmistelee Verohallinnon ehdotukset Verohallinnon organisaatiota ja hallintoa koskeviksi säädöksiksi;
 3. vastaa Verohallinnon yhteisistä asiakirjahallinnon, materiaalihallinnon, tilahallintapalveluiden ja sisäisten palveluiden tuottamisesta;
 4. vastaa verotuksen oikaisulautakunnan muodostamista koskevien asioiden valmistelusta pääjohtajan ratkaistavaksi;
 5. vastaa Verohallinnon työnantajatehtävistä ja henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelusta;
 6. vastaa Verohallinnon yhteisestä henkilöstön kehittämisestä;
 7. vastaa Verohallinnon henkilöstöhallinnon yhteisten palvelujen tuottamisesta;
 8. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi Verohallinnon virkojen perustamista, lakkauttamista ja yksiköstä toiseen siirtämistä koskevat päätökset lukuun ottamatta pääjohtajan virkaa;
 9. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi työnantajavirkamiesten palkkaukset sekä keskusverolautakunnan, verotuksen oikaisulautakunnan, Verohallinnon neuvottelukunnan sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten perusteet;
 10. vastaa Verohallinnon tilivirastotehtävistä;
 11. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi Verohallinnon talousarvioehdotuksen ja lisätalousarvioehdotuksen;
 12. vastaa valtiovarainministeriön ja Verohallinnon välisen tulostavoiteasiakirjan sekä pääjohtajan ja Verohallinnon yksiköiden välisten tulostavoiteasiakirjojen teknisestä valmistelusta ja seurannan järjestämisestä;
 13. vastaa Verohallinnon yhteisistä taloushallintopalveluista, kuten budjetoinnista, kirjanpidosta, kustannuslaskennasta ja raportoinnista;
 14. antaa tehtäväalueelleen kuuluvat yhtenäistämis- ja muut ohjeet;
 15. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi tehtäväalueelleen kuuluvat julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöön liittyvät ohjeet;
 16. vastaa tehtäväalueelleen kuuluvien tietojärjestelmien tilaamisesta, valmistamisesta ja kehittämisestä; ja
 17. käsittelee ne asiat, jotka eivät kuulu muulle Verohallinnon yksikölle ja joista pääjohtaja ei ole toisin määrännyt.

26 §

Hallintopalvelun organisaatio

Hallintopalvelun päätoimipaikka on Helsingissä.

Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Tietotekniikkapalvelu

27 §

Tietotekniikkapalvelun tehtävät

Tietotekniikkapalvelu tukee tehtäväalueellaan Verohallinnon muita yksiköitä ja vastaa Verohallinnon yhteisistä tietotekniikkapalveluista sekä ohjaa ja valvoo tietotekniikan hyödyntämistä Verohallinnossa. Tätä varten Tietotekniikkapalvelu:

 1. vastaa Verohallinnon tietoteknisistä linjauksista ja arkkitehtuureista;
 2. vastaa Verohallinnon tietoteknisestä infrastruktuurista sekä siihen kuuluvien laitteiden, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta;
 3. vastaa Verohallinnon systeemityön menetelmistä sekä verotusjärjestelmien ja sähköisen asioinnin tarvitsemista tukijärjestelmistä ja yhteisistä palveluista;
 4. vastaa Verohallinnon tietosuunnittelusta;
 5. vastaa Verohallinnon sovelluskehityksen tuesta, järjestelmien tuotannonaikaisesta keskitetystä tuesta sekä tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvistä yleisistä tehtävistä; ja
 6. vastaa tehtäväalueeseensa liittyvästä ohjauksesta.

28 §

Tietotekniikkapalvelun organisaatio

Tietotekniikkapalvelun päätoimipaikka on Helsingissä.

Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Tuotantopalvelu

29 §

Tuotantopalvelun tehtävät

Tuotantopalvelu tukee tehtäväalueellaan Verohallinnon muita yksiköitä ja vastaa Verohallinnon automatisoidusta tuotannosta, lomakesuunnittelusta, lomakehuollosta, painatustöistä, käännöstehtävistä ja postipalveluista.

30 §

Tuotantopalvelun organisaatio

Tuotantopalvelun päätoimipaikka on Jyväskylässä.

Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.

PÄÄJOHTAJAN RATKAISUVALLAN KÄYTTÄMISESTÄ

31 §

Pääjohtajan ratkaistavat asiat

Sen lisäksi mitä Verohallinnosta annetussa laissa ja Verohallinnosta annetussa asetuksessa säädetään pääjohtajan ratkaistavista asioista, pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

 1. valtioneuvoston oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtiontalouden tarkastusvirastolle, tietosuojavaltuutetulle tai lainsäädäntö- ja muissa laajakantoisissa asioissa valtioneuvostolle tai ministeriölle, keskusvirastolle taikka muulle vastaavalle viranomaiselle annettavia lausuntoja;
 2. virka- ja työehtosopimusten tekemistä;
 3. virkamiesten kollektiivista irtisanomista, kollektiivista osa-aikaistamista sekä lomauttamista;
 4. Verohallinnon yksikön päällikön sekä Verohallituksen toimintayksikön päällikön ja apulaisjohtajan nimittämistä, irtisanomista, virantoimituksesta pidättämistä ja varoitusta;
 5. niiden virkamiesten määräämistä, jotka valmistelevat Verohallinnon annettavaksi säädetyt oikeussäännöt;
 6. verotuksen oikaisulautakunnan muodostamista;
 7. virkojen perustamista, lakkauttamista ja yksiköstä toiseen siirtämistä lukuun ottamatta pääjohtajan virkaa;
 8. työnantajavirkamiesten palkkausta;
 9. keskusverolautakunnan, verotuksen oikaisulautakunnan, Verohallinnon neuvottelukunnan sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten perusteita;
 10. julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita, sekä ohjeita, jotka kuuluvat useamman kuin yhden Verohallinnon yksikön tehtäväalueelle; ja
 11. laajoja ja periaatteellisesti merkittäviä tietojenkäsittelylaitteiden, tietojärjestelmien ja atk-käyttöpalveluiden hankinta-asioita.

Pääjohtaja ratkaisee Verohallinnosta annetussa laissa, Verohallinnosta annetussa asetuksessa sekä edellä kohdissa 1-10 tarkoitetut asiat esittelystä. Verohallinnon tulostavoitteita koskevat asiat pääjohtaja ratkaisee kuitenkin asiaa valmistelleen virkamiehen ehdotuksesta.

Edellä kohdassa 11 tarkoitetut asiat pääjohtaja ratkaisee esittelystä tai allekirjoittamalla asiaa koskevan hankintasopimuksen tai tilausasiakirjan asiaa valmistelleen virkamiehen ehdotuksesta.

MUUT MÄÄRÄYKSET

32 §

Virkojen sijoittaminen, virkavapaudet ja eräät muut virkoja koskevat päätökset

Verohallinnon yksiköt tekevät päätökset, jotka valtion virkamieslain (750/1994), valtion virkamiesasetuksen (971/1994) ja valtion virkaehtosopimuslain (644/1970) mukaan tekee asianomainen virasto ja joita ei edellä 31 §:n 1 momentin 7 kohdassa ole määrätty pääjohtajan ratkaistavaksi.

33 §

Hallintokanteluiden ratkaiseminen

Verohallinnon yksikön tai sen virkamiehen toiminnasta Verohallinnon yksikölle osoitetun kantelun ratkaisee yksikön päällikkö, ellei Verohallinnosta annetun lain 24 §:n 2 momentista muuta johdu.

34 §

Tiedottaminen pääjohtajalle

Verohallinnon yksiköiden on pidettävä pääjohtaja tietoisena tehtäväalueeseensa kuuluvista periaatteellisesti tai muutoin merkittävistä asioista.

35 §

Verotustietojen oma-aloitteinen luovuttaminen

Sen lisäksi, mitä edellä 20 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 2 momentissa määrätään, Verohallitus, verovirastot ja Veronkantokeskus käyttävät tehtäväalueensa osalta oikeutta verotustietojen oma-aloitteiseen luovuttamiseen siten kuin siitä erikseen säädetään.

36 §

Rekisteriotteiden ja todistusten antaminen

Verovirastot ja Veronkantokeskus antavat Verohallinnon verotuksen tietojärjestelmästä yksittäisiä otteita ja todistuksia siten kuin siitä erikseen säädetään.

37 §

Muu puhevallan käyttö

Verohallinnosta annetun lain 19 §:ssä tarkoitettua puhevaltaa tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä sekä sopimuksissa käyttää se Verohallinnon yksikkö, jonka tehtäväalueeseen asia kuuluu.

38 §

Toimivallan määräytyminen eräissä tapauksissa

Kahden tai useamman yksikön toimivaltaan kuuluva asia käsitellään siinä yksikössä, jonka tehtäväalueeseen se pääasiallisesti kuuluu. Jos toimivaltaista yksikköä ei voida tällä perusteella ratkaista tai muutoin on epäselvää, minkä yksikön tehtäväalueelle asia kuuluu, pääjohtaja määrää, missä yksikössä asia käsitellään.

Jos yksikössä käsiteltävä asia koskee myös toisen yksikön toimintaa, asiaa valmisteltaessa on neuvoteltava kysymyksessä olevan yksikön asianomaisten virkamiesten kanssa.

VOIMAANTULO

39 §

Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

Pääjohtaja  Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja  Mika GylénSivu on viimeksi päivitetty 1.6.2009