Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta

Antopäivä
16.12.2016
Diaarinumero
A18/00 00 00/2016
Voimassaolo
- 6.7.2017

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 93 a §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa 520/2010, ennakkoperintälain (1118/1996) 6 a §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa 516/2010, varainsiirtoverolain (931/1996) 56 b §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa 526/2010, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 80 §:n 3 momentin, veronkantolain (769/2016) 36 §:n 2 momentin, arvonlisäverolain (1501/1993) 163 §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa (773/2016), nojalla määrännyt:

1 §

Ilmoituksen antaminen sähköisesti

Veroilmoitus tai muu ilmoitus annetaan sähköisesti Verohallinnon tarjoamassa asiointipalvelussa.

Ilmoitus voidaan antaa myös sellaisessa Verohallinnon ulkopuolisen tahon tarjoamassa asiointipalvelussa, joka täyttää tämän määräyksen 2 ja 3 §:n vaatimukset ilmoituksen sähköisestä allekirjoittamisesta. Tilinumeron ja sen muutoksen voi kuitenkin ilmoittaa vain Verohallinnon tarjoamassa asiointipalvelussa.

2 §

Veroilmoituksen sähköinen allekirjoitus

Verohallinnolle annettava veroilmoitus on allekirjoitettava sellaisella hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 3 §:n 4 kohdan mukaisella tunnistuspalvelulla, joka on käytössä Verohallinnon asiointipalvelussa. 

Sähköisesti annettava veroilmoitus voidaan allekirjoittaa 1 momentin lisäksi myös sellaisella Verohallinnon asiointipalvelussa käytössä olevalla luotettavalla menettelyllä, jolla voidaan varmentaa ilmoitusvelvollisen henkilön tai yhteisön antama valtuutus toimia puolestaan.

3 §

Muun ilmoituksen sähköinen allekirjoitus

Verohallinnolle annettava muu ilmoitus kuin veroilmoitus voidaan allekirjoittaa sähköisesti siten, että joko ilmoitusvelvollinen tai muu ilmoituksen antaja varmennetaan 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

4 §

Ilmoituksen antaminen muutoin sähköisesti

Verohallinto voi 1 – 3 §:stä poiketen ottaa vero- tai muita ilmoituksia vastaan tietoturvallisen teknisen yhteyden välityksellä.

Yhteyden käyttämisen edellytyksenä on, että ilmoitusvelvollinen on valtuuttanut ilmoituksia välittävän tahon välittämään ilmoitukset ilmoitusvelvollisen puolesta. Ilmoituksia välittävän tahon täytyy huolehtia siitä, että välitettävät ilmoitukset ovat eheitä, muuttumattomia ja alkuperäisiä sekä ilmoitusvelvollisen tahdon mukaisia.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sillä kumotaan määräys dnro 1223/09/2009.

Verohallinnon sähköisen asioinnin palveluihin voi tunnistautua Tunnistus.fi –palvelun välityksellä vielä vuoden 2017 aikana kuitenkin niin pitkään, kuin se on tarjolla Verohallinnon sähköisen asioinnin palveluissa.
 

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016
 

pääjohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja Taito von KonowSivu on viimeksi päivitetty 19.12.2016