Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Verohallinnon päätös sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta

Antopäivä
24.10.2019
Diaarinumero
VH/4236/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.11.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 93 a §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa 520/2010, ennakkoperintälain (1118/1996) 6 a §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa 53/2017, varainsiirtoverolain (931/1996) 56 b §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa 526/2010, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 80 §:n 3 momentin, veronkantolain (11/2018) 75 §:n 3 momentin, arvonlisäverolain (1501/1993) 163 §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa (773/2016), nojalla määrännyt:

1 §

Ilmoituksen antaminen sähköisesti

Veroilmoitus tai muu ilmoitus annetaan sähköisesti Verohallinnon tarjoamassa asiointipalvelussa.

Ilmoitus voidaan antaa myös sellaisessa Verohallinnon ulkopuolisen tahon tarjoamassa asiointipalvelussa, joka täyttää tämän määräyksen 2 ja 3 §:n vaatimukset ilmoituksen sähköisestä allekirjoittamisesta. Tilinumeron ja sen muutoksen voi kuitenkin ilmoittaa vain Verohallinnon tarjoamassa asiointipalvelussa.

2 §

Veroilmoituksen sähköinen allekirjoitus

Verohallinnolle annettava veroilmoitus on allekirjoitettava sellaisella hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 3 §:n 4 kohdan mukaisella tunnistuspalvelulla, joka on käytössä Verohallinnon asiointipalvelussa. 

Sähköisesti annettava veroilmoitus voidaan allekirjoittaa 1 momentin lisäksi myös sellaisella Verohallinnon asiointipalvelussa käytössä olevalla luotettavalla menettelyllä, jolla voidaan varmentaa ilmoitusvelvollisen henkilön tai yhteisön antama valtuutus toimia puolestaan.

3 §

Muun ilmoituksen sähköinen allekirjoitus

Verohallinnolle annettava muu ilmoitus kuin veroilmoitus voidaan allekirjoittaa sähköisesti siten, että joko ilmoitusvelvollinen tai muu ilmoituksen antaja varmennetaan 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

4 §

Ilmoituksen antaminen muutoin sähköisesti

Verohallinto voi 1 – 3 §:stä poiketen ottaa vero- tai muita ilmoituksia vastaan tietoturvallisen teknisen yhteyden välityksellä.

Yhteyden käyttämisen edellytyksenä on, että ilmoitusvelvollinen on valtuuttanut ilmoituksia välittävän tahon välittämään ilmoitukset ilmoitusvelvollisen puolesta. Ilmoituksia välittävän tahon täytyy huolehtia siitä, että välitettävät ilmoitukset ovat eheitä, muuttumattomia ja alkuperäisiä sekä ilmoitusvelvollisen tahdon mukaisia.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019 ja sillä kumotaan Verohallinnon päätös sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta (A18/00 00 00/2017).

 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2019

 

pääjohtaja Markku Heikura

erityisasiantuntija Taito von Konow

Sivu on viimeksi päivitetty 24.10.2019