Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuen hakemisesta

Antopäivä
8.9.2022
Diaarinumero
VH/4438/00.01.00/2022
Voimassaolo
15.9.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on kiinteistöverolain (654/1992) 34 §:n 6 momentin, sellaisena kuin se on laissa 687/2022, nojalla päättänyt:

1 §

Hakemuksessa tarvittavat tiedot

Hakijan on annettava hakemuksessa seuraavat vakuutukset:

  1. Vakuutan, että maatalouden tulon hankkimisesta aiheutuvista menoista rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja lannoitteiden osuus on vähintään 15 % ennen maatilatalouden tuloverolaissa (543/1967) säädettyjä varauksia sekä 8–10 §:ssä säädettyjä poistoja ja korkokuluja;
  2. Vakuutan, että en ole pakotelistalla Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien vuoksi eli en ole sellainen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on mainittu Euroopan unionin neuvoston asetuksen 269/2014 liitteessä I tai tällaista tahoa lähellä oleva luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;
  3. Vakuutan, että en ole saanut valtiontuen kriisipuitteista sellaista tukea, joka määritellään muuksi tueksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen annetussa Euroopan komission tiedonannossa (2022/C 131 I/01).

Hakijan tulee vahvistaa, onko tällä ollut maataloustoimintaa Ahvenanmaalla ja onko tämä saanut kuluvana vuonna muuta kriisipuitteiden mukaista tukea alkutuotantoa varten sekä ilmoittaa saadun tuen määrä euroina.

2 §

Hakemus

Hakemus on tehtävä sähköisesti Verohallinnon asiointipalvelussa (OmaVero). Hakemuksen voi tehdä erityisestä syystä myös antamalla tiedot puhelimitse, jos hakija ei voi käyttää OmaVeroa. Verotusyhtymän kunkin osakkaan tulee tehdä erillinen hakemus.

3 §

Muut tiedot

Hakijan on annettava edellä 1 §:ssä lueteltujen tietojen lisäksi Verohallinnon pyynnöstä muutkin täydentävät tiedot, jotka ovat tarpeen tuen edellytysten täyttymisen tutkimiseksi.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2022.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2022

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto