Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Suomessa myytäväksi tarkoitetun ajoneuvon autoveroton esittelykäyttö

Antopäivä
26.1.2021
Diaarinumero
VH/7852/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

Tämä ohje koskee Suomessa myytäväksi tarkoitetun ajoneuvon autoverotonta esittelykäyttöä. Ohje korvaa aiemman samannimisen ohjeen dnro VH/1935/00.01.00/2019.

Uusi autoverolaki (777/2020) tuli voimaan 1.1.2021. Ohjeeseen on tehty uudesta laista johtuvat muutokset ja täsmennykset.

1 Yleistä

Suomessa rekisteröitävästä tai käyttöönotettavasta henkilöautosta, pakettiautosta, kevyestä linja-autosta, moottoripyörästä sekä moottorikäyttöisestä kolmipyörästä ja raskaasta nelipyörästä on suoritettava autoveroa, ellei autoverolaissa (AutoVL) toisin säädetä. Ajoneuvo katsotaan otetuksi verolliseen käyttöön Suomessa, jollei sitä käytetään yksinomaan verottomaan käyttöön. Käyttöönotolla Suomessa tarkoitetaan ajoneuvon käyttöä liikenteeseen Suomen alueella myös silloin, kun ajoneuvoa ei ole rekisteröity Suomessa.

Suomessa myytäväksi tarkoitetun ajoneuvon autoverottomasta esittelykäytöstä säädetään AutoVL  41 §:n 1 momentin 8 kohdassa. Esittelykäytöllä tarkoitetaan ajoneuvon myyntitarkoituksessa tapahtuvaa koeajoa tai esittelyä.

Ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittava yritys voi käyttää Suomessa myytäväksi tarkoitettua ajoneuvoa liiketoiminnassaan veroa suorittamatta enintään yhdeksän kuukauden ajan lyhytaikaiseen, asiakasta kohden enintään kolmen vuorokauden pituiseen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn. Yrityksen on annettava Verohallinnolle ilmoitus verottomasta esittelykäytöstä ennen ajoneuvon Suomessa tapahtuvan verottoman esittelykäytön aloittamista ja pidettävä ajopäiväkirjaa esittelykäytöstä Verohallinnon erikseen määräämällä tavalla.

Verohallinto on antanut päätöksen ajoneuvon käytöstä pidettävästä ajopäiväkirjasta ja päätöksen ajoneuvon verottomasta käytöstä ja ajoneuvon luovuttajan verottoman käytön päättymisestä ilmoitettavista tiedoista.

2 Autoverottoman esittelykäytön aloittaminen

2.1 Käytön aloittaminen

Käyttöönottajan tai ajoneuvon verottomaan esittelykäyttöön tuoneen on annettava Verohallinnolle ilmoitus verottomasta käytöstä ennen verottoman esittelykäytön alkamista. Lisätietoa esittelykäyttöilmoituksen tekemisestä on Verohallinnon asiakasohjeessa Esittelyajoneuvon veroton käyttö. Ilmoittamisvelvollinen arvioi itse verottoman esittelykäytön edellytysten täyttymisen. Edellytysten puuttuessa ajoneuvon käyttö synnyttää veron suorittamisvelvollisuuden. Ajoneuvoa, joka on ollut aikaisemmin autoverottomassa esittelykäytössä Suomessa, ei voi enää uudelleen ottaa täällä autoverottomaan esittelykäyttöön, vaikka aiempi esittelykäyttö olisikin kestänyt laissa säädettyä enimmäisaikaa (9 kuukautta) lyhyemmän ajan.

Ilmoituksessa on oltava ajoneuvosta seuraavat tiedot:

  • ajoneuvon ajoneuvoluokka, merkki, malli ja valmistenumero sekä tieto siitä, onko ajoneuvo uusi vai käytetty;
  • matkamittarin lukema esittelykäytön alkaessa Suomessa; esittelykäytön alkamispäivä Suomessa.

Verohallinto vahvistaa esittelykäyttöilmoituksen vastaanotetuksi. Ilmoittamisvaiheessa Verohallinto ei tutki eikä ratkaise asiaa eikä tee erikseen muutoksenhakukelpoista päätöstä. Verohallinnon vahvistuskirje tai jäljennös siitä tai vastaussanoman perusteella yrityksen muodostama tuloste tai jäljennös siitä on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä.

Esimerkki 1: Autoliike A Oy ottaa ajoneuvon verottomaan esittelykäyttöön. Autoliike antaa Verohallinnolle ilmoituksen ennen verottoman esittelykäytön alkamista. Verohallinto vahvistaa ilmoituksen vastaanotetuksi. Verohallinnon vahvistuskirje tai jäljennös siitä tai vastaussanoman perusteella muodostettu tuloste tai jäljennös siitä on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä.

2.2 Ajoneuvon käyttö liikenteessä

Ajoneuvon liikennekäyttöön sovelletaan, mitä ajoneuvolaissa ja sen nojalla säädetään.

Ajoneuvolle on haettava siirtolupa ennen käytön aloittamista. Siirtolupaa haettaessa esitetään Verohallinnon vahvistuskirje tai vahvistussanoman perusteella muodostettu tuloste. Siirtoluvan myöntää katsastusasema tai Tulli. Siirtolupa on pidettävä ajoneuvossa mukana ajon aikana. Siirtolupaa ei tarvita, jos ajoneuvossa on voimassa oleva ETA-maan rekisteröinti. Ajoneuvolle on haettava siirtolupa kuitenkin silloin, jos ajoneuvon ETA-maan rekisteröinti päättyy ja autoveroton esittelykäyttö jatkuu.

Ajoneuvolla on oltava voimassa oleva jatkuva liikennevakuutus tai siirtoliikennevakuutus. Lisäksi ajoneuvon on oltava liikenteeseen soveltuva ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

2.3 Ajoneuvon hallintaoikeuden siirtyminen toiselle yritykselle

Jos ajoneuvon hallintaoikeus siirtyy ilmoituksen antaneelta yritykseltä sellaiselle toiselle yritykselle, jolla on AutoVL:n mukaan oikeus ajoneuvon autoverottomaan esittelykäyttöön, ajoneuvon hallintaansa saanut yritys voi jatkaa autoverotonta esittelykäyttöä määräajan puitteissa. Siirrosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta Verohallinnolle. Yrityksen on kuitenkin tarvittaessa kyettävä osoittamaan, kenelle yritys on luovuttanut ajoneuvon, kun sen oma veroton esittelykäyttö on päättynyt.  

3 Autoverottomasta esittelykäytöstä pidettävä ajopäiväkirja

Yrityksen, jonka hallinnassa ajoneuvo on, on pidettävä joko paperista tai sähköistä ajopäiväkirjaa ajoneuvon käytöstä, säilytettävä  ajopäiväkirja ja esitettävä se pyynnöstä Verohallinnon päätöksestä ilmenevällä tavalla.

Ajoneuvon käytöstä on pidettävä ajopäiväkirjaa, johon on merkittävä:

  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta;
  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä;
  • ajon tarkoitus;
  • ajoneuvon käyttäjä.

Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi kaikki ajoneuvon käyttö mukaan lukien henkilökunnan suorittamat ajot.

Esimerkki 2: Autoliike B Oy luovuttaa ajoneuvon esittelykäyttöä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaalle koeajoon. Koeajosta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, mutta autoliike merkitsee sen ajopäiväkirjaan.

Ajopäiväkirjan pitämättä jättämisestä seurauksena voi olla laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksun määräämistä käsitellään tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Seuraamusmaksut autoverotuksessa.

Ajopäiväkirja on säilytettävä siten, että alkuperäiset tiedot ovat todennettavissa. Ajopäiväkirja on säilytettävä kuusi vuotta verottoman käytön alkamista seuraavan vuoden alusta.

4 Autoveroton esittelykäyttö

4.1 Mikä on autoverotonta esittelykäyttöä

Autoveroton esittelykäyttö koskee yksinomaan ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen liiketoiminnassa myytäviksi tarkoitettuja ajoneuvoja.

Yritys voi luovuttaa autoverottomaan esittelykäyttöön ilmoitetun ajoneuvon asiakkaalle esittelykäyttöön korkeintaan kolmen vuorokauden ajaksi riippumatta siitä, onko asiakas yksityinen henkilö vai yritys. Maahantuojan autoverottomassa esittelykäytössä olevia ajoneuvoja voidaan käyttää myös jälleenmyyjäyrityksille tarkoitetussa myyjäkoulutuksessa ajoneuvomalliin tutustumiseen, kun tarkoituksena on edistää ajoneuvon myyntiä ja markkinointia. Käyttö on merkittävä ajoneuvosta pidettävään ajokirjanpitoon. Lisäksi verotuskäytännössä on katsottu, että ajoneuvoja voidaan luovuttaa lehdistön edustajille koeajoon tai esittelyyn enintään kolmeksi vuorokaudeksi.

Yrityksen henkilökunta voi siirtää autoverottomaan esittelykäyttöön ilmoitettua ajoneuvoa ilman, että ajoneuvon veroton esittelykäyttö päättyy seuraavissa tilanteissa:

  • ajoneuvoliikkeen henkilöstön tutustuminen työaikana uuteen automalliin, korkeintaan 12 tunnin ajan;
  • ajoneuvojen tankkaus, huolto ja pesu;
  • ajoneuvon vienti asiakkaalle autoverottomaan esittelykäyttöön sekä ajoneuvon haku asiakkaalta myös silloin, kun kolmen päivän määräaika on ylittynyt;
  • autoverottomassa esittelykäytössä olevien ajoneuvojen siirtäminen toimipisteiden välillä sekä siirtoajo markkinointitilaisuuksiin.

Esimerkki 3: Autoliike C Oy luovuttaa ajoneuvon yrityksen henkilökuntaan kuuluvalle Antille. Antti siirtää ajoneuvon huoltoon. Ajoneuvon veroton käyttö ei pääty. Siirrosta ei erikseen tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle, mutta se merkitään yrityksen pitämään ajopäiväkirjaan.

4.2 Mikä ei ole autoverotonta esittelykäyttöä

Autoveroton käyttöoikeus koskee yksinomaan myytäviksi tarkoitettuja ajoneuvoja. Autoveroton käyttöoikeus ei siten koske niitä ajoneuvoja, joita osaksikin käytetään yrityksen käyttöomaisuutena kuten työsuhdeautoina.

Henkilökunta voi käyttää autoverottomassa esittelykäytössä olevia ajoneuvoja vain kappaleessa 4.1 kuvatuissa tilanteissa. Muu käyttö ei ole autoverotonta esittelykäyttöä. Esimerkiksi ajoneuvon käyttö työpaikan ja kodin välisiin matkoihin ei ole autoverotonta esittelykäyttöä.

Esimerkki 4: Autoliike D Oy ilmoittaa auton verottomaan esittelykäyttöön. Autoliike kuitenkin luovuttaa esittelykäyttöön ilmoitetun auton yhtiön uuden työntekijän Liisan työmatkakäyttöön. Veroton käyttö päättyy, koska verottoman käytön edellytykset eivät enää täyty.

Jos asiakkaalta peritään vastiketta ajoneuvon käytöstä, kyseessä ei ole autoveroton esittelykäyttö, vaan ajoneuvon vuokraaminen.

5 Autoverottoman esittelykäytön lopettaminen

Autoveroton esittelykäyttö päättyy, kun ilmoituksen antanut yritys myy ajoneuvon, ottaa ajoneuvon muuhun kuin verottomaksi säädettyyn käyttöön tai luovuttaa ajoneuvon hallintaoikeuden. Yrityksen on lopetettava autoveroton esittelykäyttö viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua käytön alkamisesta. Esittelykäyttö voi kestää yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän kuukautta.

Esimerkki 5: Autoveroton esittelykäyttö päättyy, kun yritys myy ajoneuvon ostajalle, jolla ei ole oikeutta autoverottomaan esittelykäyttöön. Ostaja ei saa jatkaa ajoneuvon käyttöä autoverottomaan esittelykäyttöön myönnetyllä siirtoluvalla. Ostajan, joka aikoo ottaa ajoneuvon verolliseen käyttöön Suomessa ennen ajoneuvon rekisteröintiä, on annettava Verohallinnolle käyttöönottoilmoitus. Käyttöönottoilmoituksen antaminen ei oikeuta ajoneuvon verottomaan käyttöön. Ostajan on annettava veroilmoitus 5 päivän kuluessa käyttöönotosta.

Esimerkki 6: Autoveroton esittelykäyttö päättyy, kun yritys luovuttaa ajoneuvon työntekijän käyttöön työsuhdeajoneuvona. Yritys ilmoittaa ajoneuvon verotettavaksi ja rekisteröi ajoneuvon.

Esimerkki 7: Autoveroton esittelykäyttö päättyy viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua käytön alkamisesta. Ajoneuvo jää yrityksen myyntivarastoon, mutta yritys ei voi enää käyttää ajoneuvoa autoverotta AutoVL:n 41 § 1momentin 8 kohdan nojalla. Jos yritys ottaa ajoneuvon verolliseen käyttöön, sen on annettava käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus.

6 Autoverottomassa esittelykäytössä olleen ajoneuvon verotus ja rekisteröinti

Autoverottomassa esittelykäytössä ollut ajoneuvo ilmoitetaan verotettavaksi samalla tavoin kuin muutkin Suomeen rekisteröitäviksi tarkoitetut ajoneuvot. Jos ajoneuvon autoverosta vastaa AutoVL:ssa tarkoitettu rekisteröity autoveroilmoittaja, hän antaa veroilmoituksen ja maksaa autoveron ajoneuvon rekisteröinnin jälkeen. Muussa tapauksessa verovelvollinen antaa autoveroilmoituksen itse ja Verohallinto toimittaa verotuksen ennen ajoneuvon rekisteröintiä. Kun autovero on maksettu, Verohallinto antaa luvan ajoneuvon rekisteröintiin.

Suomessa uutena autoverottomaan esittelykäyttöön ilmoitettu ajoneuvo katsotaan ajoneuvoa verotettaessa aina uudeksi ajoneuvoksi. Suomessa uutena autoverottamaan esittelykäyttöön otettu ajoneuvo ilmoitetaan verotettavaksi uutena ajoneuvona myös tilanteessa, jossa ajoneuvo on viety välillä ulkomaille ja rekisteröity siellä ja tuotu sen jälkeen takaisin Suomeen.

Esimerkki 8: Uusi ajoneuvo ilmoitetaan verottomaan esittelykäyttöön Suomessa. Myöhemmin ajoneuvo myydään kuluttajalle ja rekisteröidään hänen nimiinsä liikennerekisteriin. Ajoneuvo katsotaan autoverolakia sovellettaessa uudeksi ajoneuvoksi, koska se on ilmoitettu uutena ajoneuvona verottomaan esittelykäyttöön.

Esimerkki 9: Uusi ajoneuvo ilmoitetaan verottomaan esittelykäyttöön Suomessa. Myöhemmin ajoneuvo viedään ulkomaille ja rekisteröidään siellä. Ajoneuvo tuodaan takaisin Suomeen. Ajoneuvo katsotaan autoverolakia sovellettaessa uudeksi ajoneuvoksi, koska se on ilmoitettu uutena ajoneuvona verottomaan esittelykäyttöön Suomessa.

Näissä tilanteissa ajoneuvo ilmoitetaan verotettavaksi ja verotetaan kuten uusi ajoneuvo.  Autoverolain 17 §:n 4 momentin mukaan esittelykäytöstä aiheutunut ajoneuvon ikääntyminen ja esittelykäytön aikana kertyneet ajokilometrit eivät myöskään vaikuta ajoneuvon verotusarvoon. Uuden ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo määritetään siitä hinnasta, jolla samanlaisia ajoneuvoja yleisesti ilmoitettiin myytäväksi veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohtana. Jos uuden ajoneuvon tilaus- ja kauppasopimus on tehty ennen veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohtaa, yleinen vähittäismyyntiarvo määritetään kuitenkin edellä mainitusta poiketen siitä hinnasta, jolla samanlaisia ajoneuvoja yleisesti ilmoitettiin myytäväksi uuden ajoneuvon tilaus- ja kauppasopimuspäivänä. Uutena ajoneuvona verottomaan esittelykäyttöön ilmoitetun ajoneuvon tilaus- ja kauppasopimuspäivänä voidaan pitää päivää, jona ajoneuvo on tilattu valmistajalta tai maahantuojalta esittelykäyttöä varten.

Käytettynä autoverottomaan esittelykäyttöön ilmoitetun ajoneuvon verotusarvo määräytyy veron suorittamisvelvollisuuden syntyajankohdan mukaan. Veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun ajoneuvo rekisteröidään tai ajoneuvo otetaan verolliseen käyttöön Suomessa. Jos ajoneuvosta annetaan veroilmoitus ennen rekisteröintiä ja verollista käyttöönottoa, veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun ajoneuvosta annetaan veroilmoitus. Veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohta määräytyy sen tapahtuman perusteella, joka tapahtuu ajallisesti ensimmäisenä. Jos verosta vastaa rekisteröity autoveroilmoittaja, käytetyn ajoneuvon verotusarvo määräytyy ajoneuvon rekisteröintipäivän mukaan. Käytettynä verotettavan ajoneuvon autovero on se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä samanlaisena pidettävässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa. Esittelykäytöstä aiheutunut ajoneuvon ikääntyminen ja ajosuoritteen kasvu otetaan huomioon ajoneuvoa verotettaessa.

 

johtava veroasiantuntija Mika Jokinen

 

ylitarkastaja Ann-Mari Patrakka

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2021