Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yksityishenkilön alkoholituomiset toisesta EU:n jäsenvaltiosta – Itse kuljettaminen; hyväksyttävät käytännöt laivalla Suomeen saavuttaessa

Voimassaolo
Toistaiseksi

1. Yksityishenkilön tuomisten verovapaus

Valmisteverotusdirektiivin (2008/118/EY) 32 artiklan 1. kohdan mukaan ”yksityishenkilön omaan käyttöönsä hankkimien ja yhdestä jäsenvaltiosta toiseen itse kuljettamien valmisteveron alaisten tavaroiden valmistevero kannetaan ainoastaan jäsenvaltiossa, josta tavarat hankitaan”. Valmisteverotuslain (182/2010) 72 § 1 momentin mukaan ”valmisteveroa ei kanneta niistä toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka yksityishenkilö hankkii omaan käyttöönsä ja itse kuljettaa mukanaan Suomeen”.

2. Itse kuljettaminen

Tuomisten on oltava matkustajan hallussa toisen jäsenvaltion alueella tai paluumatkan aikana ennen laivan saapumista Suomen aluevesille. Tuomisten hankintatavalla (pre-order, osto laivan myymälästä, hankinta toisesta jäsenvaltiosta tms.) ei ole merkitystä.

Jalkaisin laivasta poistuvan (ns. jalkamatkustajan) on laivalta Suomeen poistuessaan itse kannettava tai siirrettävä tuomiset maihin. 

Mikäli matkustajan tuomiset on pakattu kulkuneuvoon (henkilö- tai pakettiauto, bussi tms.) toisen jäsenvaltion alueella tai paluumatkan aikana ennen laivan saapumista Suomen aluevesille, matkustajan on oltava ko. kulkuneuvon kyydissä sen poistuessa laivalta maihin. 

Mikäli tuomiset on pakattu laivalta poistuvaan kulkuneuvoon, mutta matkustaja poistuu laivalta muulla tavoin kuin kyseisen kulkuneuvon kyydissä, ko. matkustaja rinnastetaan tuomisten osalta ns. jalkamatkustajiin eli matkustajan ei katsota ko. tilanteessa kuljettaneen itse tuomisiaan maihin.

3. Etämyynti ja yksityishenkilön hankinnat

Valmisteverotusdirektiivin 36 artiklan 1. kohdan mukaan ”valmistevero kannetaan määräjäsenvaltiossa sellaisista yhdessä jäsenvaltiossa kulutukseen jo luovutetuista valmisteveron alaisista tavaroista, jotka toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, joka ei harjoita itsenäistä taloudellista toimintaa, on ostanut ja jotka myyjä tai joku tämän puolesta on suoraan tai välillisesti lähettänyt tai kuljettanut toiseen jäsenvaltioon”. Em. artiklan 3 kohdan mukaan ”myyjä on velvollinen maksamaan valmisteveron määräjäsenvaltiossa”. Valmisteverotuslain 79 §:n mukaan ”valmistevero kannetaan etämyynnillä Suomeen myydyistä tuotteista. Etämyyjä on verovelvollinen”.

Mikäli Suomeen saapuva yksityishenkilö on ostanut toisesta jäsenvaltiosta valmisteveron alaisia tavaroita, jotka luovutetaan ko. yksityishenkilölle Suomessa tai laivalla paluumatkan aikana Suomen aluevesillä, ko. yksityishenkilön ei katsota kuljettaneen itse tavaroita toisesta jäsenvaltiosta Suomeen. Tällainen tilanne toteutuu mm. varustamon luovuttaessa etukäteen tilatut ja maksetut tavarat (pre-order) matkustajalle paluumatkan jälkeen Suomen alueella, esim. satamassa.

Jos yksityishenkilö hankkii toisesta jäsenvaltiosta valmisteveron alaisia tuotteita omaan käyttöönsä, mutta ei kuljeta niitä Suomeen itse vaan kuljetuksesta huolehtii toinen yksityishenkilö tai ammattimainen elinkeinonharjoittaja, kyseessä on valmisteverotuslain 74 §:ssä tarkoitettu yksityishenkilön hankinta, josta verovelvollisia ovat tuotteet hankkinut yksityishenkilö, tuotteita Suomessa hallussaan pitävä henkilö sekä tuotteiden kuljettaja. Tällainen tilanne toteutuu mm. linja-autoyhtiön tai muun ajoneuvon haltijan kuljettaessa matkustajan toisesta jäsenvaltiosta tilaamat tuotteet Suomeen ja luovuttaessa ne matkustajalle Suomen alueella siten, että matkustaja ei ole ko. ajoneuvon kyydissä sen poistuessa laivalta maihin. Lisäksi matkustajan on noudatettava valmisteverotuslain 74 § 3 momentissa säädettyjä muodollisuuksia (ennakkoilmoitus, vakuus).

4. Haltuunotto

Valmisteverotuslain 103 §:n mukaan Tullilla on oikeus ottaa haltuunsa valmisteveron alaiset tuotteet, jos mm. niihin liittyvästä verovelvollisuudesta, veron alaisuudesta, valmisteverotusta koskevien säännöksien soveltamisesta tai maahantuonnin tarkoituksesta on epäselvyyttä tai on olemassa muu perusteltu syy haltuunotolle. 

5. Yksityishenkilön tuomisten ja matkatavaroiden säilyttäminen matkan aikana

Mikäli matkustaja tuo toisesta jäsenvaltiosta hankkimansa tuomiset laivaan tai matkustajalle luovutetaan tuomisia paluumatkan aikana ennen laivan saapumista Suomen aluevesille, voi varustamo järjestää laivalta paluumatkan ajaksi tilan, jossa matkustaja voi tilapäisesti säilyttää tuomisiaan ilman, että tuomiset ovat koko paluumatkan ajan fyysisesti matkustajan hallussa.

Vaikka matkustaja on luovuttanut toisesta jäsenvaltiosta tai laivalta paluumatkan aikana ennen laivan saapumista Suomen aluevesille hankkimansa tuomiset kuljetettaviksi varustamon tai muun ammattimaisen elinkeinonharjoittajan toimesta matkatavaroina Suomeen, tuotteita voidaan pitää niitä Suomessa laivalta maihin tuotaessa yksityishenkilön tuomisina edellyttäen, että tuomiset tulevat matkustajan omaan käyttöön ja matkustaja tuo tuomiset itse laivalta maihin noudattaen luvuissa 2. ja 6. kuvattuja käytäntöjä. Muussa tapauksessa kyse on joko etämyynnistä tai yksityishenkilön hankinnasta, joista on Suomessa suoritettava valmistevero. 

6. Kanto- tai siirtoapu

Jalkamatkustajan on mahdollista ottaa vastaan kanto- tai siirtoapua tuomisten sekä matkatavaroiden laivalta maihin siirtämisen osalta. Kanto- tai siirtoapua voi antaa varustamon tai sataman henkilökuntaan kuuluva sekä yksittäistapauksissa muukin henkilö, esim. toinen matkustaja. Sallitun kanto- tai siirtoavun edellytyksenä on, että tuomiset tuodaan laivalta maihin samaa reittiä ja samanaikaisesti matkustajan kanssa. Kanto- tai siirtoapu voi olla vastikkeellista. Sivu on viimeksi päivitetty 14.2.2017